Dostawy - 92263-2022

Submission deadline has been amended by:  149341-2022
21/02/2022    S36

Polska-Olsztyn: Obrabiarki do obróbki metali

2022/S 036-092263

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCH. ZBIGNIEW PATALAS
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 510535083
Adres pocztowy: ul. Warmińska7/3
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-544
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Obłoza
E-mail: zbigniew.obloza@gmail.com
Tel.: +48 663695188
Adresy internetowe:
Główny adres: http://biuroarchitektoniczne.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://biuroarchitektoniczne.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Prywatny Przedsiębiorca
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność w zakresie architektury

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup kontenerowej linii produkcyjnej przeznaczonej do wyrobu lekkich ocynkowanych profili stalowych (gatunek stali S350).

Numer referencyjny: FunNorw/1/2022
II.1.2)Główny kod CPV
42630000 Obrabiarki do obróbki metali
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompletna linia produkcyjna przeznaczonej do wyrobu lekkich ocynkowanych profili stalowych składająca się z:

1. maszyna profilująca z prasą, wykrojnikami, zestawem rolek profilujących zespolonych konstrukcyjnie z gilotyną do cięcia – 1 szt

2. rozwijarka taśmy stalowej (automatycznie zasilana, współpracująca z panelem sterującym maszyną profilującą) – 1 szt

3. oprogramowanie projektowe umożliwiające zaprojektowanie konstrukcji stalowej – 1 szt

4. oprogramowania produkcyjne dla maszyny profilującej – 1 szt

5. laptop niezależny lub wbudowany w maszynę profilującą – 1 szt

6. kontener metalowy (morski) z zamontowanymi na stałe elementami wymienionymi wyżej – 1 szt

Pełny zakres wymagań w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 300 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48100000 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
44613000 Duże pojemniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Port Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompletna linia produkcyjna przeznaczonej do wyrobu lekkich ocynkowanych profili stalowych składająca się z:

1. maszyna profilująca z prasą, wykrojnikami, zestawem rolek profilujących zespolonych konstrukcyjnie z gilotyną do cięcia – 1 szt

2. rozwijarka taśmy stalowej (automatycznie zasilana, współpracująca z panelem sterującym maszyną profilującą) – 1 szt

3. oprogramowanie projektowe umożliwiające zaprojektowanie konstrukcji stalowej – 1 szt

4. oprogramowania produkcyjne dla maszyny profilującej – 1 szt

5. laptop niezależny lub wbudowany w maszynę profilującą – 1 szt

6. kontener metalowy (morski) z zamontowanymi na stałe elementami wymienionymi wyżej – 1 szt

Linia produkcyjna musi posiadać następujące funkcjonalności:

- kontener, maszyna profilująca, rozwijarka, laptop - fabrycznie nowe z 2022 roku

- maszyna profilująca musi umożliwiać produkcję profili o kształcie C, o różnej szerokości: minimalna szerokość 80 mm, maksymalna szerokość 150 mm.

Jeżeli maszyna profilująca nie umożliwia produkcji profili o różnych szerokościach, możliwa jest dostawa dwóch maszyn profilujących C- profil o szerokości min 80 mm - max 100 mm oraz C-profil o szerokości min 140 mm - max 150 mm.

W przypadku dostawy dwóch maszyn profilujących konieczne jest dostarczenie dodatkowej rozwijarki, oprogramowania, laptopa.

- maszyna profilująca musi wykrajać otwory serwisowe min 25 mm - max 28 mm, profilować osłony na nity, zaginać krawędzie, obcinać gotowy element,

- maszyna profilująca POWINNA przetłaczać minimum 2 wzdłużne żebrowania zapewniające usztywnienie profili (bruzdowe, fałdowe) (umożliwi to zmniejszenie grubości użytej do produkcji profilu stali co przełoży się na zmniejszenie wagi konstrukcji a tym samym zmniejszy zużycie stali),

- maszyna profilująca musi umożliwiać produkcję z wydajnością minimum 300 m/h gotowego profilu

- maszyna profilująca musi umożliwiać dołączenie rozwijarki taśmy stalowej, zasilanej energią elektryczną

- maszyna profilująca musi posiadać dołączony laptop z zainstalowanym oprogramowaniem produkcyjnym lub wbudowany w maszynę ekran z oprogramowaniem

- maszyna profilująca musi być dostosowana do pobierania taśmy stalowej o grubości max do 1,2 mm

- wszystkie elementy linii produkcyjnej muszą zmieścić się w jednym morskim kontenerze 20 lub 40 stopowym (wymagane jest trwałe zamontowanie - umożliwiające pracę urządzenia zgodnie z wymogami).

- kontener musi być otwierany z obu stron

Dodatkowe wymagania zawarte w cenie

1. szkolenie z oprogramowania projektowego i produkcyjnego (zdalne, prowadzone w jęz. angielskim lub polskim )

2. szkolenie z obsługiwania maszyny profilowanej I rozwijarki (zdalne, prowadzone w jęz. angielskim lub polskim )

3. gwarancja na maszyny min. 12 miesięcy (w tym materiały eksploatacyjne na ten okres)

4. transport morski do Polski (Port Gdynia)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium techniczne. Usztywnianie pośrednie (bruzdowe, fałdowe) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 300 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Projekt: „Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii produkcji lekkiej konstrukcji stalowej budynku w ramach Programu Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, oś 19, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw o równowartości 1 000 000.00 zł netto każda (w przypadku innych walut wartość ustalana będzie wg. średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy), obejmującego dostawę maszyny profilującej stal z prasą, wykrojnikami, zestawem rolek profilujących zespolonych konstrukcyjnie z gilotyną do cięcia

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na użytek potwierdzenia realizacji wymaganych wyżej dostaw - Zamawiający oczekuje złożenia przez Wykonawcę wykazu zrealizowanych dostaw zgodnie z załącznikiem do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczenia, zwracając się bezpośrednio do wskazanych w wykazie kontrahentów Wykonawcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wykonawca może otrzymać 20% zaliczki. Pozostała płatność po zrealizowaniu dostawy. Termin płatności 21 dni od otrzymania faktury

Dostawa w formule Incoterms 2020 DPU (Delivery at Place Unloaded) – towar dostarczony i wyładowany w miejscu dostawy (port Gdynia). Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru i postawienie go do dyspozycji kupującego, po wyładunku ze środka transportu, w określonym miejscu. Dokonanie odprawy w imporcie należy do obowiązków kupującego.

Więcej informacji w projekcie umowy załączonej do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/03/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski, Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/03/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert elektronicznych odbędzie się zdalnie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert elektronicznych odbędzie się zdalnie, bez udziału publiczności.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Dąbrowszczaków 44
Miejscowość: Olsztyn
Kod pocztowy: 10-543
Państwo: Polska
E-mail: sr.olsztyn@olsztyn.sr.gov.pl
Tel.: +48 895230280
Adres internetowy: http://olsztyn.sr.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Przedmiotowe zamówienie nie ma charakteru zamówienia publicznego. W związku z tym nie stosują się do niego przepisy ustawy prawo zamówień publicznych dotyczących odwołania. W przypadku niemożności załatwienia sporu polubownie między stronami, można przedłożyć spór sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. Sprawa rozstrzygana będzie wg. prawa polskiego.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/02/2022