W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 92351-2020

25/02/2020    S39

Polska-Warszawa: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

2020/S 039-092351

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Stępień
E-mail: j.stepien@zzpprzymz.pl
Faks: +48 228833513
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zzpprzymz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi badawcze

II.1.2)Główny kod CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi drukowania, organizacyjne, informacyjne, promocyjne, badawcze, internetowe, eksperckie, doradcze, kosztorysowe, hotelarskie i inne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 100 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi drukowania, graficzne i inne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowa realizacja procesu wydawniczego artykułów naukowych, w czasopismach naukowych angielsko i polskojęzycznych, wraz z usługa otwartego dostępu (open access). Liczba: 2 umowy cywilnoprawne, korekta językowa dokumentów (raportów/publikacji/artykułów/atlasu) Liczba: 8 700 stron,

Skład, łamanie graficzne i wydruk dokumentów (raportów/publikacji/artykułów/atlasu) Liczba: 585 400 stron.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 800 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi doradcze, eksperckie i inne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa doradcza w zakresie medycznej syntezy informacji statystycznej w prowadzonych analizach. Liczba: 2 umowy cywilnoprawne,

Usługa ekspercka (eksperci medyczni oraz eksperci z zakresu ochrony zdrowia). Liczba: 150 ekspertów,

Usługa ekspercka (eksperci medyczni ds. sprzętu medycznego) Liczba: 4 umowy cywilnoprawne,

Usługa doradcza w zakresie modelowania ekonometrycznego. Liczba: 1 umowa cywilnoprawna,

Stworzenie repozytorium sprawozdań finansowych szpitali świadczeniodawców wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 2010-2019,

Usługa ekspercka (eksperci ds. analiz finansowych i restrukturyzacji podmiotów leczniczych). Liczba: 4 umowy cywilno-prawne.

Wybór ekspertów zewnętrznych ds. urządzeń medycznych, wyrobów medycznych, robót budowlanych. Liczba: 10 ekspertów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 300 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe, wsparcia i inne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przygotowanie aplikacji internetowej do prezentowania ważonych ryzykiem współczynników jakości. Liczba: 1 umowa cywilno-prawna,

Działania internetowe m.in. administrowanie kontem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie" na portalu społecznościowym Facebook,

Usługa wdrożenia e-usług w projekcie Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 86 350 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi szkoleniowe, edukacyjne i inne

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Organizatorzy Kształcenia

II.2.4)Opis zamówienia:

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2020 roku. Liczba: Planowana liczba miejsc szkoleniowych - 2 425 miejsc.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 000 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów, kongresów i inne

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie uroczystej gali - Ogólnopolska Gala HDK.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 600 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, zarządzania i inne

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Ewaluacja projektów dotyczących profilaktyki nowotworowej współfinansowanych z EFS,

Ocena trafności i skuteczności programów profilaktycznych realizowanych w ramach PO WER - z PT PO WER,

Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników sektora zdrowia - etap II - z PT PO WER,

Wpływ działań podejmowanych w ramach IX osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa - z PT PO IiŚ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 750 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
24/02/2020

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2020