Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 92351-2020

25/02/2020    S39

Polska-Warszawa: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

2020/S 039-092351

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Stępień
E-mail: j.stepien@zzpprzymz.pl
Faks: +48 228833513
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zzpprzymz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi badawcze

II.1.2)Główny kod CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi drukowania, organizacyjne, informacyjne, promocyjne, badawcze, internetowe, eksperckie, doradcze, kosztorysowe, hotelarskie i inne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 100 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi drukowania, graficzne i inne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowa realizacja procesu wydawniczego artykułów naukowych, w czasopismach naukowych angielsko i polskojęzycznych, wraz z usługa otwartego dostępu (open access). Liczba: 2 umowy cywilnoprawne, korekta językowa dokumentów (raportów/publikacji/artykułów/atlasu) Liczba: 8 700 stron,

Skład, łamanie graficzne i wydruk dokumentów (raportów/publikacji/artykułów/atlasu) Liczba: 585 400 stron.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 800 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi doradcze, eksperckie i inne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa doradcza w zakresie medycznej syntezy informacji statystycznej w prowadzonych analizach. Liczba: 2 umowy cywilnoprawne,

Usługa ekspercka (eksperci medyczni oraz eksperci z zakresu ochrony zdrowia). Liczba: 150 ekspertów,

Usługa ekspercka (eksperci medyczni ds. sprzętu medycznego) Liczba: 4 umowy cywilnoprawne,

Usługa doradcza w zakresie modelowania ekonometrycznego. Liczba: 1 umowa cywilnoprawna,

Stworzenie repozytorium sprawozdań finansowych szpitali świadczeniodawców wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 2010-2019,

Usługa ekspercka (eksperci ds. analiz finansowych i restrukturyzacji podmiotów leczniczych). Liczba: 4 umowy cywilno-prawne.

Wybór ekspertów zewnętrznych ds. urządzeń medycznych, wyrobów medycznych, robót budowlanych. Liczba: 10 ekspertów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 300 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe, wsparcia i inne

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przygotowanie aplikacji internetowej do prezentowania ważonych ryzykiem współczynników jakości. Liczba: 1 umowa cywilno-prawna,

Działania internetowe m.in. administrowanie kontem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie" na portalu społecznościowym Facebook,

Usługa wdrożenia e-usług w projekcie Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 86 350 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi szkoleniowe, edukacyjne i inne

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Organizatorzy Kształcenia

II.2.4)Opis zamówienia:

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2020 roku. Liczba: Planowana liczba miejsc szkoleniowych - 2 425 miejsc.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 000 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów, kongresów i inne

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie uroczystej gali - Ogólnopolska Gala HDK.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 600 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, zarządzania i inne

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Ewaluacja projektów dotyczących profilaktyki nowotworowej współfinansowanych z EFS,

Ocena trafności i skuteczności programów profilaktycznych realizowanych w ramach PO WER - z PT PO WER,

Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników sektora zdrowia - etap II - z PT PO WER,

Wpływ działań podejmowanych w ramach IX osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa - z PT PO IiŚ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 750 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
24/02/2020

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/02/2020