Lieferungen - 92365-2021

23/02/2021    S37

Polska-Poznań: Różne produkty lecznicze

2021/S 037-092365

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 002-002405)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Długa 1/2
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 61-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Dambek
E-mail: krzysztof.dambek@skpp.edu.pl
Tel.: +48 618549088
Faks: +48 618549088
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/skpp
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup (dostawa) produktów leczniczych – 413 pakietów

Numer referencyjny: EZP/186/20
II.1.2)Główny kod CPV
33690000 Różne produkty lecznicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup (dostawa) produktów leczniczych – 413 pakietów. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 w dokumencie JEDZ elektronicznie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 002-002405

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 12/03/2021
Czas lokalny: 08:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/02/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 12/03/2021
Czas lokalny: 09:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: