Lieferungen - 92376-2021

23/02/2021    S37

Polska-Warszawa: Karty "inteligentne"

2021/S 037-092376

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 249-620000)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: ul. Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl
Tel.: +48 226671704
Faks: +48 226671733
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zus.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.zus.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup kart kryptograficznych z hybrydowym interfejsem do autoryzacji pracowników Zakładu w systemach ZUS

II.1.2)Główny kod CPV
30162000 Karty „inteligentne”
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 58 500 kryptograficznych kart z dualnym interfejsem wraz z niezbędnym oprogramowaniem, do autoryzacji pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w systemach ZUS;

2) udzielenie Zamawiającemu (na zasadach określonych w § 6 wzoru umowy) gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego dla danej dostawy kart;

3) każda z dostaw, o których mowa w ust. 2.2.2 SIWZ, obejmować będzie karty o kolejnych numerach identyfikacyjnych/seryjnych w ramach jednej dostawy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 249-620000

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Zamiast:

Zakup kart kryptograficznych z dualnym interfejsem do autoryzacji pracowników Zakładu w systemach ZUS

Powinno być:

Zakup kart kryptograficznych z hybrydowym interfejsem do autoryzacji pracowników Zakładu w systemach ZUS

Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 58 500 kryptograficznych kart z dualnym interfejsem wraz z niezbędnym oprogramowaniem, do autoryzacji pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w systemach ZUS;

2) udzielenie Zamawiającemu (na zasadach określonych w § 6 wzoru umowy) gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego dla danej dostawy kart;

3) każda z dostaw, o których mowa w ust. 2.2.2 SIWZ, obejmować będzie karty o kolejnych numerach identyfikacyjnych/seryjnych w ramach jednej dostawy.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 58 500 kart kryptograficznych z hybrydowym interfejsem wraz z niezbędnym oprogramowaniem, do autoryzacji pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w systemach ZUS dalej zwanych także „Kartami” lub „przedmiotem umowy”;

2) udzielenie Zamawiającemu (na zasadach określonych w § 6 wzoru umowy) gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego dla danej dostawy Kart;

3) każda z dostaw, o których mowa w ust. 2.2.2 SIWZ obejmować będzie Karty o kolejnych numerach identyfikacyjnych/seryjnych w ramach jednej dostawy.

Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:

Dotyczy: II.2.7 Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.1.2021.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 95 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 gr).

Powinno być:

Dotyczy: II.2.7 Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 95 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 gr).

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) dostawę kart kryptograficznych z dualnym interfejsem do autoryzacji personalnej o wartości brutto minimum 200 000,00 PLN.

Zamawiający uzna dostawę wykonywaną, jeżeli na dzień składania ofert, wykonawca dostarczył karty kryptograficzne z dualnym interfejsem do autoryzacji personalnej o wartości brutto minimum 200 000,00 PLN. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowy warunek w całości musi spełniać minimum jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu,o którym mowa powyżej – wykonawca składa wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz dostaw należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) dostawę kart kryptograficznych z hybrydowym interfejsem do autoryzacji personalnej o wartości brutto minimum 200 000,00 PLN.

Zamawiający uzna dostawę wykonywaną, jeżeli na dzień składania ofert, Wykonawca dostarczył karty kryptograficzne z hybrydowym interfejsem do autoryzacji personalnej o wartości brutto minimum 200 000,00 PLN. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –

Przedmiotowy warunek w całości musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej – Wykonawca składa wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz dostaw należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/03/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: