There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 92376-2022

21/02/2022    S36

Bulgaria-Pleven: Electricity

2022/S 036-092376

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AGENTsIYa ZA SOTsIALNO PODPOMAGANE ChREZ REGIONALNA DIREKTsIYa ZA SOTsIALNO PODPOMAGANE - PLEVEN
National registration number: 1210150560138
Postal address: IVAN VAZOV No..4 et.4
Town: gr.Pleven
NUTS code: BG314 Плевен / Pleven
Postal code: 5800
Country: Bulgaria
Contact person: Reneta Velkova - Tsvetanova
E-mail: pleven-rdsp@asp.government.bg
Telephone: +359 064807460
Fax: +359 064801845
Internet address(es):
Main address: https://asp.government.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/26198
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/180088
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/180088
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Избор на доставчик на ел. енергия на ниво ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на РДСП - Плевен и ДСП на територията на област Плевен за срок от две години

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на обществената поръчка е избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с „ЕСО“ ЕАД и поемане на разходите за небаланси на обекти за нуждите на 7 (седем) бр. обекти, съгласно Приложение № 4 към документацията на настоящата поръчка за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 58 333.33 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG314 Плевен / Pleven
Main site or place of performance:

Териториалните поделения на Агенция за социално подпомагане на територията на област Плевен, съгласно списък - Приложение № 4 от Документацията на обществената поръчка.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на обществената поръчка е избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с „ЕСО“ ЕАД и поемане на разходите за небаланси на обекти за нуждите на 7 (седем) бр. обекти, съгласно Приложение № 4 към документацията на настоящата поръчка за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП). Обхват на дейностите и услугите, които следва да бъдат предоставени от страна на Изпълнителя при сключване на договор с Възложителя, съгласно Техническа спецификация - Приложение №3 от Документацията на обществената поръчка са както следва: 1. Доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа енергия за използваните тарифни зони и нива на напрежение; 2. Присъединяване на недвижимите имоти, посочени в предмета на поръчката, в сключеното от Изпълнителя рамковото споразумение по чл. 11, т. 13 от Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) с операторите на електроразпределителни мрежи в страната; 3. Включване на обектите на Възложителя в стандартна балансираща група без Възложителя да заплаща такса за участие.; 4. Осигуряване в качеството на координатор на балансираща група на прогнозиране на потреблението на обектите на Възложителя и планиране и договаряне на конкретни количества нетна електрическа енергия съгласно ПТЕЕ; 5. Пълно администриране на информационния поток с лицензираното електроразпределително предприятие (ЕРП) на територията, на която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поеме разходите за небаланси при специалните изисквания на Възложителя; 6. Енергиен мониторинг и изготвяне на прогнози, регистриране на графици, които се известяват в ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия, както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия в съответствие с ПТЕЕ, Правилата за измерване на количествата електрическа енергия, Закона за енергетиката и подзаконовите му нормативни актове; 7. Доставената електрическа енергия се заплаща ежемесечно от Възложителя на база консумирана електрическа енергия, отчетена посредством средствата за търговско измерване /електромери/, монтирани в обектите, до 20 /двадесет/ календарни дни с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя, след представяне на фактура – оригинал за обектите, съгласно списък Приложение № 4 неразделна част от настоящата документация. Авансови плащания не се допускат. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава единна фактура с разбивка за всеки обект, която включва консумираната активна електрическа енергия за определения месец. В издадената фактура Изпълнителят включва консумираната нетна активна електрическа енергия за определения месец, отчетена по измервателния уред на съответната измервателна точка, по цена, сформирана от среднопретеглената месечна цена за доставка на 1 kWh нетна електрическа енергия ниско напрежение, съгласно Българската независима енергийна борса на пазарен сегмент „Ден напред“, увеличена с предложената от участника фиксирана надбавка към среднопретеглената месечна цена за доставка на 1 kWh нетна електрическа енергия, без включен ДДС, акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от ЗАДС, такса „задължения към обществото“, всички мрежови услуги, както и нормативно определени добавки към цената на електрическата енергия съгласно ЗЕ и ПТЕЕ с подробна разбивка. Дължимите такса „задължения към обществото", акциз и ДДС се фактурират на отделни редове.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 58 333.33 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Участникът следва да притежава лицензия, издадена от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включваща права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“ съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), а за чуждестранни лица– в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2. Участникът следва да притежава регистрация в „Регистъра на търговските участници“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен номер/EIC код и със статут „активен“, за чуждестранни лица в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

3. Участникът следва да притежава регистрация в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД като координатор с посочен идентификационен номер/EIC код и със статут „активен“, за чуждестранни лица в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Съответствието с посочените изисквания за годност се декларира в ЕЕДОП (част IV, буква А), като се посочва органа, издал съответния документ, обхват, дата на издаване, срок на валидност и посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията. В случай че документът е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес/линк или публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства.

Съответствието с посочените изисквания се доказва преди сключване на договор с представяне на заверено копие от документите, удостоверяващи наличието на лицензия и регистрации в посочените регистри.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците трябва да имат изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертите, не по-малко от 1 (една) доставка, идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка, придружена с доказателства за изпълнението. За доказване на техническите и професионалните способности на участниците представят списък на доставките в еЕЕДОП, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за изпълнението. ВАЖНО: За целите на тази обществена поръчка под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка“ следва да се разбират доставки на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение за клиенти, чието годишно потребление е приблизително равно, с отклонение до 1% на годишна база, или по-високо от потреблението на възложителя.

Участниците декларират съответствието си с критерия за подбор чрез посочване на информацията в част ІV, буква В, т. 1б от ЕЕДОП под формата на списък с описание на вида и обема на извършените доставки, стойността, датата и получателя. За извършена доставка възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.

2. Участниците следва да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015, или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката.

3. Участниците следва да имат внедрена система за управление на околната среда, или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката

4. Участниците следва да имат внедрена система за управление на енергията (EnMS), или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 50001:2018 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката.

ВАЖНО: За целите на тази обществена поръчка под „обхват, сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Тези обстоятелства следва да бъдат декларирани в Част IV, Раздел „Г“ от еЕЕДОП.

Съответствието с поставените изисквания се доказва преди сключване на договор с представянето на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на участника с посочения стандарт или негов еквивалент. Ако съответният документ е на разположение в електронен формат, следва да се посочи: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Общите условия за изпълнението на предмета на поръчката са регламентирани в Документацията на поръчката, и по-конкретно в Приложение № 3 - Техническа спецификация и в Приложение № 5 - Проект на договор.

Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС, под формата на парична сума, банкова гаранция или застрахователната полица, която да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора, като документът за гаранция се представя при сключването на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на договора.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/03/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/03/2022
Local time: 11:00
Place:

В системата по чл. 39а от ЗОП

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените чрез платформата оферти се отварят на заседание на назначена от Възложителя комисия. След декриптирането им от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Основания за отстраняване от участие в процедурата, свързани с личното състояние на участниците:

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, които имат характер на национални /специфични/ основания за изключване /които имат характер на национални /специфични/ основания за изключване /тези основания за изключване не се съдържат в член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС, а само в нашето национално законодателство/ и посочените обстоятелства по чл. 55, ал.1, т. 1 от ЗОП. Такива национални /специфични/ основания за изключване са осъждания за престъпления по: чл. 194 — 208 от НК /престъпления против собствеността/, чл. 21За -217 от НК /изнудване, вещно укривателство, злоупотреба на доверие/, чл. 219-252 от НК /престъпления против стопанството/ и чл. 254а - 260 от НК /престъпления против данъчната, финансовата и осигурителна система/. Посочва се информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.

Участник, за когото се установи, че са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай, че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по чл. 56, ал. 1 от ЗОП мерки и представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата, а при събиране на оферти с обява - в протокола от работата на комисията.

Отстранява се от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На обжалване съгласно по реда на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП в 10-дневен срок, подлежи Решението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, с което се одобряват Обявлението и Документацията за участие, по реда на Раздел I, глава Двадесет и седма от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/02/2022