Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 92381-2022

21/02/2022    S36

Polen-Bielsko-Biała: Kindergartenmöbel

2022/S 036-092381

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Nationale Identifikationsnummer: PL225
Postanschrift: pl. Ratuszowy 9
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Moczek-Dziąćko
E-Mail: zp@um.bielsko-biala.pl
Telefon: +48 334971854
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.um.bielsko.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do pomieszczeń Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Bielsku-Białej

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.18.2022.AMD
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39161000 Kindergartenmöbel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia do pomieszczeń Przedszkola nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 w Bielsku-Białej.

2. Dodatkowe informacje:

Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:

- dokonanie pomiarów pomieszczeń z natury (w stanie wykończonym), przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, dla precyzyjnego określenia wymiarów i sposobu montażu elementów wyposażenia,

- zabezpieczenie miejsca dostawy i montażu,

- dostawa oraz wniesienie wyposażenia,

- ustawienie oraz montaż wyposażenia w pomieszczeniach opisanych w dokumentacji zamówienia,

- montaż i instalacja wyposażenia,

- uruchomienie wraz ze sprawdzeniem poprawności działania wyposażenia,

- dostarczenie użytkownikowi instrukcji obsługi i konserwacji, kart gwarancyjnych, wszelkich niezbędnych atestów i certyfikatów dostarczonego wyposażenia,

- przeszkolenia pracowników użytkownika z zakresu użytkowania i eksploatacji wyposażenia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39130000 Büromöbel
39150000 Diverse Möbel und Einrichtungen
39110000 Sitze, Stühle sowie Zubehörprodukte und -teile
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

Miasto Bielsko-Biała

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:

- dokonanie pomiarów pomieszczeń z natury (w stanie wykończonym), przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, dla precyzyjnego określenia wymiarów i sposobu montażu elementów wyposażenia,

- zabezpieczenie miejsca dostawy i montażu,

- dostawa oraz wniesienie wyposażenia,

- ustawienie oraz montaż wyposażenia w pomieszczeniach opisanych w dokumentacji zamówienia,

- montaż i instalacja wyposażenia,

- uruchomienie wraz ze sprawdzeniem poprawności działania wyposażenia,

- dostarczenie użytkownikowi instrukcji obsługi i konserwacji, kart gwarancyjnych, wszelkich niezbędnych atestów i certyfikatów dostarczonego wyposażenia,

- przeszkolenia pracowników użytkownika z zakresu użytkowania i eksploatacji wyposażenia.

UWAGA.

- Niniejsze zamówienie obejmuje także wykonanie koniecznych prac przygotowawczych, zabezpieczających, demontażowych oraz prac naprawczych (w sytuacji jakichkolwiek uszkodzeń, bądź zniszczeń w budynku przedszkola lub jego otoczenia, wynikłych w związku lub przy wykonywaniu niniejszego zamówienia), a także uporządkowanie terenu i pomieszczeń po zakończeniu prac.

-Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego, w trybie art 135 ustawy Pzp, o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności, gdy stwierdzi ewentualne niezgodności lub braki w SWZ bądź jej załącznikach.

- Wymagania sprzętowe: Dostarczone meble i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, wykonane z materiałów łatwych do utrzymania w czystości odpornych na działanie środków czystości. Posiadać niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej ( przedszkolach).

4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SWZ oraz niżej wymienionych załącznikach:

- Opisie wyposażenia – załącznik nr 3 do SWZ,

- Dokumentacji projektowej – załącznik nr 4 do SWZ,

- wzorze Umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres udzielonej gwarancji / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: termin płatności faktury / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 24/06/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin wykonania zamówienia to:

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od daty podpisania Umowy.

Termin zakończenia realizacji zamówienia: do 24 czerwca 2022

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:nie podlegają wykluczeniu;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

3.Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: pkt 4

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego (w oryginale jako dokument elektroniczny, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, wystawionego przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym);

c) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp.

d) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w oryginale jako dokument elektroniczny, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, wystawionego przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Ciąg dalszy poniżej w Sekcji III.pkt 1.2) ppkt 2).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1 Zamawiający nie określił warunku zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej ;

2. Ciąg dalszy z Sekcji III.pkt 1.1)

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ppkt. 1 lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;

b) Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ppkt. 1 lit. d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Terminy, o których mowa w ppkt. 2 stosuje się.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich winien potwierdzić brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożyć oddzielnie podmiotowe środki dowodowe, na wezwanie Zamawiającego, o których mowa w ppkt. 1 lit. a-d lub, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ppkt. 2 lit. a-b lub ppkt. 3.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia, na wezwanie Zamawiającego, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt. 1 lit. a, c-d lub, dla podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ppkt. 2 lit. a-b lub ppkt. 3, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

3. Wykonawca winien złożyć:

Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę:

1) Oferta (w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) sporządzona na formularzu Oferta, .

2) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają na formularzu Oferta, oświadczenie z którego będzie wynikało, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.

Ciąg dalszy poniżej;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) o przedmiotowe zamówienie (w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia).

5) Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (podpisania oferty), o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy.

6) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Części VII SWZ, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – wg wzoru dostępnego na stronie internetowej (ESPD): https://espd.uzp.gov.pl/ lub formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ (wersja edytowalna)

7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziałów w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp.

8) Wniesienie Wadium.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże, że:

- wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy wraz z montażem mebli, o wartości każdej dostawy co najmniej 180 000,00 zł brutto.

Dostawy, o których mowa powyżej, winny być wykonane w sposób należyty.

UWAGA.

Wartości podane w dokumentach składanych wraz z ofertą, w walutach innych niż złote polskie (PLN), należy przeliczyć wg średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP na dzień wystawienia dokumentu.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykaz dostaw (w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, np. oświadczenie Wykonawcy (Dostawcy).

UWAGA.

- W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywaniach wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w lit. a, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium, tj. warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium na rzecz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia, tj. w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy).

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach określonych w § 14 wzoru umowy

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/03/2022
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/06/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/03/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 9, 43-300 Bielsko-Biała, Wydział Zamówień Publicznych (II piętro), poprzez odszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Platformy przetargowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przedmiotowe środki dowodowe (składane wraz z ofertą):

1) Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

2) Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a. Formularza wyceny zamówienia (w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), stanowiący załącznik nr 1a do SWZ. Formularz wyceny zamówienia jest dokumentem obligatoryjnym i nie podlega uzupełnieniu. Niezłożenie Formularza wyceny zamówienia wraz z ofertą, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia

b. Dokumentów dotyczących oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych lub/oraz rozwiązań równoważnych (w języku polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, odnoszących się do rozwiązań równoważnych (w oryginale, jako dokument elektroniczny, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, wystawionego przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym), podanych w tabeli na końcu formularza Oferta, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych podczas realizacji zamówienia będą one stanowić załączniki do oferty (składane wraz z ofertą).

3) Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w ppkt 2) lit. b lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, za wyjątkiem przedmiotowego środka dowodowego, określonego w ppkt. 2 lit. a, który służy potwierdzeniu zgodności oferowanego przedmiotu dostawy z wymaganiami Zamawiającego..

4) Zamawiający przewiduje uzupełnienie wyłącznie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ppkt 2) lit. b, o ile wymaga ich złożenia wraz z ofertą, a Wykonawca ich nie złożył, bądź złożone środki dowodowe są niekompletne.

5) Zamawiający nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, określonych w ppkt. 2) lit. b w przypadku, gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

2. 2. Informacje dot. RODO zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt. 1.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkursu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów na stronie internetowej.

11. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

15. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/02/2022