Dostawy - 92385-2021

23/02/2021    S37

Polska-Wrocław: Kompresy

2021/S 037-092385

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 255-639901)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej
Adres pocztowy: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-049
Państwo: Polska
E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Tel.: +48 713064419
Faks: +48 713064867
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy materiałów opatrunkowych

Numer referencyjny: EZ/949/211/20
II.1.2)Główny kod CPV
33141119 Kompresy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów opatrunkowych według wymienionych niżej części:

zadanie 1–55.

Ww. części przed. zam. zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ.

2. Miejsce wykon. ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

3. Warunki umowne real. przedmiotowego zam. pub. zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV):

33140000-3, 33141000-0, 33141110-4, 33141111-1, 33141112-8, 33141113-4, 33141114-2, 33141115-9, 33141116-6, 33141119-7, 33141600-6, 39512200-6, 39518000-6.

5. Termin reali. przed. zam. – 36 miesięcy. Termin dostawy: 3 dni od dnia otrzymania każdorazowego zam. na adres e-mail Wykonawcy.

6. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia bez prawa opcji: 1 045 250,08 PLN. W sekcji II.1.5 ogłoszenia podano szacunkową całkowitą wartość uwzględniającą prawo opcji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639901

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/03/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/02/2021
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 15/03/2021
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: