Lieferungen - 92400-2021

23/02/2021    S37

Polska-Warszawa: Samochody osobowe

2021/S 037-092400

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-635224)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 94
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Grumińska
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Tel.: +48 222204649
Faks: +48 222204899
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gitd.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 11 pojazdów z urządzeniami do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym dla GITD

Numer referencyjny: BDG.ZPB.072.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
34110000 Samochody osobowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 pojazdów osobowych wyposażonych w urządzenia do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD oraz Delegatur Terenowych GITD realizowanego w ramach projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w części III SIWZ oraz w części IV SIWZ – IPU.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-635224

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/03/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 09/03/2021
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/03/2021
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 09/03/2021
Czas lokalny: 13:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/05/2021
Powinno być:
Data: 07/05/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: