Supplies - 92440-2021

23/02/2021    S37

Slovensko-Bardejov: Zdravotnícke vybavenie

2021/S 037-092440

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 023-054848)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36167908
Poštová adresa: Sv. Jakuba
Mesto/obec: Bardejov
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 085 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martin Chachula
E-mail: chachula@eurodotacie.sk
Telefón: +421 415665268
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.nsp-bardejov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8300

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zdravotnícke prístroje "COVID-19"

II.1.2)Hlavný kód CPV
33100000 Zdravotnícke vybavenie
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotnícky prístrojov:

— prístroj pre neinvazívnu pľúcnu ventiláciu 2 ks

— lineárny dávkovač štandardný 10 ks

— volumetrická pumpa 10 ks

— defibrilátor monitor 1 ks

— poloautomatický bifázický pulzný defibrilátor 1 ks

— EKG prístroj 2 ks

— germicídne žiariče 20 ks

— monitor vitálnych funkcií 6 ks

— odsávačka 6 ks

— elektricky polohovateľné nemocničné lôžko 10 ks

— USG prístroj vyššej triedy pre komplexné vyšetrenia v pediatrii 1 ks

— USG prístroj vyššej triedy pre interné oddelenie 1 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/02/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 023-054848

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 02/03/2021
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 23/03/2021
Miestny čas: 09:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 02/03/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 23/03/2021
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: