Lieferungen - 92480-2021

23/02/2021    S37

България-Варна: Природен газ

2021/S 037-092480

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Варна
Национален регистрационен номер: 000093442
Пощенски адрес: бул. „Осми приморски полк“ № 43
Град: Варна
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Кирила Кирова
Електронна поща: op@varna.bg
Телефон: +359 52804925
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.varna.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21637

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на Община Варна по обособени позиции

Референтен номер: 00081-2020-0056
II.1.2)Основен CPV код
09123000 Природен газ
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на СК „Простор“, стопанисван от ОП „Спорт — Варна“

Обособена позиция №: 2
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

СК „Простор“ — гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 39А

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

При изпълнение на обособена позиция № 2 следва да се извърши доставка и разпределение на природен газ до обект СК „Простор“ в минимални количества от 319,3 MWh.

Приемчик: Георги Георгиев, длъжност — огняр, тел. +359 898667529

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 025-059260

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: Договор №Д20001757ВН
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на СК „Простор“, стопанисван от ОП „Спорт — Варна“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
31/12/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Овергаз Мрежи“ АД
Национален регистрационен номер: 130533432
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 40 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/02/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
09123000 Природен газ
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

СК „Простор“ — гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 39А

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на обособена позиция № 2 следва да се извърши доставка и разпределение на природен газ до обект СК „Простор“ в минимални количества от 319,3 MWh.

Приемчик: Георги Георгиев, длъжност — огняр, тел. +359 898667529.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 40 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Овергаз Мрежи“ АД
Национален регистрационен номер: 130533432
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се изменят:

1. Член 1 се изменя така:

„Чл. 1. Доставчикът се задължава да доставя на купувача за нуждите на спортен комплекс „Простор“, стопанисван от ОП „Спорт — Варна“, в минимални годишни количества по приложение I природен газ с договореното по спецификация за съответната година (приложение II) качество и налягане през периода на действието на настоящия договор срещу задължението на купувача да приема и заплаща природния газ.“

2. В чл. 9 се създава ал. 2:

„(2) Доставчикът издава данъчни документи (фактури и известия) по този договор на името на ОП „Спорт — Варна“ с Булстат № 0000934421698.“

3. Член 10, ал. 1 се изменя така:

„Чл.10. (1) Срок на договора — настоящият договор влиза в сила от 1.01.2021 г. и е със срок на действие до 31.12.2021 г.“

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и поради налагане на изменения, които не са съществени:

1. Член 1 се изменя така:

„Чл. 1. Доставчикът се задължава да доставя на купувача за нуждите на Спортен комплекс „Простор“, стопанисван от ОП „Спорт — Варна“, в минимални годишни количества по приложение I природен газ с договореното по спецификация за съответната година (приложение II) качество и налягане през периода на действието на настоящия договор срещу задължението на купувача да приема и заплаща природния газ.“

2. В чл. 9 се създава ал. 2:

„(2) Доставчикът издава данъчни документи (фактури и известия) по този договор на името на ОП „Спорт — Варна“ с Булстат № 0000934421698.“

3. Член 10, ал. 1 се изменя така:

„Чл.10. (1) Срок на договора — настоящият договор влиза в сила от 1.01.2021 г. и е със срок на действие до 31.12.2021 г.“

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 40 000.00 BGN