Services - 92505-2020

25/02/2020    S39

Finlande-Helsinki: Services d'ingénierie

2020/S 039-092505

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Numéro national d'identification: 0201256-6
Adresse postale: PL 58200, Helsingin kaupunki
Ville: Helsinki
Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Code postal: 00099
Pays: Finlande
Courriel: kymp.hankinnat@hel.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=278200&tpk=74136723-69fa-4d86-8d6e-cf580d377f57
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=278200&tpk=74136723-69fa-4d86-8d6e-cf580d377f57
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Liikennettä koskevat suunnittelu-, tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

II.1.2)Code CPV principal
71300000 Services d'ingénierie
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala (myöhemmin tilaaja) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka sisällä tullaan hankkimaan tilaajalle liikennettä koskevia suunnittelu-, tutkimus- ja asiantuntijapalveluita.

Dynaamisen hankintajärjestelmä on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

1. Liikenteen mallintaminen

2. Liikennejärjestelmäsuunnittelu

3. Liikenteen yleissuunnittelu

4. Liikenneturvallisuushankkeet

5. Liikennevalosuunnitelmien laadinta

6. Liikennelaskennat

7. Kyselytutkimukset.

Ehdokas voi jättää osallistumishakemuksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen.

Dynaamisen hankintajärjestelmän toimintamalli on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan rajoitetun menettelyn säännöksiä noudattaen. Toisessa vaiheessa tilaaja tekee dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiä kilpailutuksia siihen liittyneiden ehdokkaiden kesken.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Osa-alue 1: Liikenteen mallintaminen

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71300000 Services d'ingénierie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description des prestations:

Osa-alueen sisäiset kohdekohtaiset osallistumishakemukset ovat sallittuja.

Osa-alue sisältää liikennejärjestelmän, liikenteen ja liikenteen sujuvuuden tutkimista mallintamalla. Eri kulkumuotoja (autoliikenne, joukkoliikenne, pyöräliikenne, jalankulku ja muut liikkumismuodot) käsitellään erikseen ja kokonaisuutena.

Osa-alue sisältää seuraavat kohteet:

1.1 Liikenne-ennusteiden laatiminen

1.2 Toimivuustarkastelujen laatiminen.

Kohteet voivat sisältää liikenteen ja liikennejärjestelmän vaikutusten arviointia, liikennejärjestelmätason suunnittelua, joukkoliikenteen linjastosuunnittelua, hankearviointia, toimivuustarkasteluja, malleihin tulevien liikennevalojen ohjelmoinnin suunnittelua ja optimointia sekä saavutettavuusarviointia.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää sekä liikenne-ennusteiden että toimivuustarkastelujen tekemistä tai vain toista niistä.

Toimeksiannon tarkastelualue voi olla kokonaistarkastelu kaupunkitasoiselle alueelle tai suppeammalle rajatulle alueelle tehtävä tarkastelu. Toimeksianto voi sisältää eri vuosien ja vaihtoehtojen mallintamista, arviointia ja analysointia. Se voi myös sisältää käytettävien mallien kehittämistä ja kalibrointia.

Toimeksiantoihin voi liittyä vuorovaikutusta osallisiin, työpajoja tai muiden vuorovaikutusmenetelmien käyttöä ja tulosten raportointia.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 150 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Tilaaja voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Osa-alue 2: Liikennejärjestelmäsuunnittelu

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71300000 Services d'ingénierie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description des prestations:

Osa-alueen sisäiset kohdekohtaiset osallistumishakemukset ovat sallittuja.

Osa-alueeseen kuuluvat kaikkiin kulkumuotoihin (mm. kävely, pyöräliikenne, joukkoliikenne, jakeluliikenne, autoliikenne ja muut liikkumismuodot) liittyvät selvitykset. Eri kulkumuotoja voidaan käsitellä erikseen ja/tai kokonaisuutena.

Osa-alueeseen kuuluu myös saavutettavuusarviointia, toimivuustarkasteluja sekä malleihin tulevien liikennevalojen ohjelmoinnin suunnittelua ja optimointia.

Osa-alue sisältää seuraavat kohteet:

2.1 Liikenteen ja liikennejärjestelmän vaikutusten arviointi

2.2 Hankearviointi

2.3 Liikennejärjestelmätason suunnittelu

2.4 Joukkoliikenteen linjastosuunnittelu

2.5 Strategisten suunnitelmien, ohjelmien ja esiselvitysten laatiminen, kuten verkollisten suunnitelmien laatiminen ja vertailu

2.6 Auto- ja pyöräpysäköinnin kehittäminen (palvelua hankitaan 1.6.2020 alkaen)

2.7 Citylogistiikan kehittäminen.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää yhden tai useamman kohteen.

Toimeksiannon tarkastelu voi olla kokonaistarkastelu kaupunkitasoiselle alueelle tai suppeammalle rajatulle alueelle tehtävä tarkastelu. Toimeksiantoihin voi liittyä vuorovaikutusta osallisiin, työpajoja tai muiden vuorovaikutusmenetelmien käyttöä ja tulosten raportointia.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 220 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Tilaaja voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Osa-alue 3: Liikenteen yleissuunnittelu

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71300000 Services d'ingénierie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description des prestations:

Osa-alueen sisäiset kohdekohtaiset osallistumishakemukset ovat sallittuja.

Osa-alue käsittää vaihtelevan kokoisia hankkeita. Osa-alueen toimeksiannossa laaditaan liikennehankkeen yleissuunnitelma tai sen osasuunnitelmia, jossa määritellään yleispiirteisesti hankkeen suunnitteluperiaatteet, katu- ja liikennejärjestelyt sekä arvioidaan hankkeen vaikutuksia, kustannuksia ja toteutettavuutta.

Osa-alue sisältää seuraavat kohteet eri kulkutapojen liikenneratkaisuiden osalta:

3.1 Pyöräliikenne

3.2 Joukkoliikenne

3.3 Autoliikenne

3.4 Jalankulku

3.5 Muut kulkumuodot

Osa-alueeseen voi kuulua myös yleissuunnitelmaa tarkentavia tarkasteluita seuraavista kohteista:

3.6 Ratatekniikka (raitiotie, metro ja rautatie)

3.7 Kunnallistekniikka

3.8 Hankkeen kustannusarvion laadinta

3.9 Taitorakenteet

3.10 Geotekniikka

3.11 Yleissuunnitelman hankearviointi ja liikennemallinnus

3.12 Yleissuunnitelman liikenneratkaisujen toimivuustarkastelut.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää yhden tai useamman kohteen.

Toimeksiannon tarkastelualue voi olla kokonaistarkastelu kaupunkitasoiselle alueelle tai suppeammalle rajatulle alueelle tehtävä tarkastelu. Toimeksiantoihin voi liittyä vuorovaikutusta osallisiin, työpajoja tai muiden vuorovaikutusmenetelmien käyttöä ja tulosten raportointia.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 150 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Tilaaja voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Osa-alue 4: Liikenneturvallisuushankkeet

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71300000 Services d'ingénierie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description des prestations:

Osa-alueen sisäiset kohdekohtaiset osallistumishakemukset ovat sallittuja.

Osa-alueessa huomioidaan kaikki tie- ja raideliikenteen liikkumismuodot ja niitä käsitellään yhdessä tai erikseen.

Osa-alueeseen kuuluvat seuraavat kohteet:

4.1 Liikenneturvallisuuden kokonaistarkastelut

4.2 Suppeammat, rajatulle alueelle tehtävät liikenneturvallisuussuunnitelmat

4.3 Liikenneturvallisuuden suunnitteluperiaatteiden, kehittämisohjelmien ja ohjeistuksien laatiminen.

Toimeksiantoihin voi kuulua myös toimenpiteiden kustannusten arviointia sekä priorisointia. Toimeksiantoihin voi kuulua myös maastokäyntejä, joihin sisältyy esim. havainnointia, inventointia tai videokuvauksia.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää yhden tai useamman kohteen.

Toimeksiannon tarkastelu voi olla kokonaistarkastelu kaupunkitasoiselle alueelle tai suppeammalle rajatulle alueelle tehtävä tarkastelu. Toimeksiantoihin voi liittyä vuorovaikutusta osallisiin, työpajoja tai muiden vuorovaikutusmenetelmien käyttöä ja tulosten raportointia.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 100 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Tilaaja voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Osa-alue 5: Liikennevalosuunnitelmien laadinta

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71300000 Services d'ingénierie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description des prestations:

Hankinnan kohteena on liikennevalosuunnitelmien laadinta. Laadittavien suunnitelmadokumenttien perusteella laitevalmistajan on voitava ohjelmoida liikennevalojen ohjauskojeet. Kaikki suunnitelmadokumentit toimitetaan vakiomuotoisina sähköisinä.

Osa-alue sisältää liikennevalojen liikenneteknisen toiminnan suunnittelun kokonaisuudessaan sisältäen mm:

- Ajoituskaavioiden laatiminen

- Ohjelmanvalinta-aikataulun laatiminen

- Vaihtoaikataulukon laatiminen

- Opastinryhmätoimintojen suunnittelu

- Ilmaisinlogiikoiden toiminnan suunnittelu

- Yhteenkytkennän ja ajoitusten suunnittelu SYVARI-ohjelmointitavalla

- Joukkoliikenne-etuuksien ja palokunnan pakkoetuuksien suunnittelu

- Liikennevalojen asemapiirrosten laatiminen

- Osallistuminen maastossa liikennevalojen käyttöönottoon.

Toimeksianto voi tulla myös muilta kuin Helsingin kaupungilta. Kyseessä on tällöin kaupungin kadunrakennusurakka ja työn tilaajana toimii kaupungin kilpailuttama urakoitsija.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 50 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Tilaaja voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Osa-alue 6: Liikennelaskennat

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
71300000 Services d'ingénierie
79300000 Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description des prestations:

Osa-alueen sisäiset kohdekohtaiset osallistumishakemukset ovat sallittuja.

Osa-alue sisältää seuraavat kohteet:

6.1 Moottoriajoneuvoliikenteen laskennat

6.2 Jalankulkulaskennat

6.3 Pyöräliikenteen laskennat

6.4 Matkustajalaskennat.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää yhden tai useamman kohteen.

Toimeksiannot voivat sisältää yksittäisiä kohteita (esim. risteys tai katu) tai laajempia alueellisia kokonaisuuksia (esim. asemaseudut- ja keskusta-alueet). Laskennat voivat olla kestoltaan lyhyitä (esim. muutama tunti tai vuorokausi) otoslaskentoja tai pitempiä jaksoja.

Liikennelaskentoja voidaan toteuttaa erilaisilla menetelmillä, esimerkiksi käsinlaskentana tai erilaisiin tekniikoihin perustuvilla laitteilla (mm. tutka, induktiosilmukka, letkulaskin, konenäkö, infrapuna). Toimeksiantojen laajuus ja vaatimustaso vaihtelevat toimeksiantokohtaisesti.

Toimeksianto voi sisältää työ- tai tutkimussuunnitelman laatimisen, tiedonkeruun ja tulosten analysoinnin ja raportoinnin, tai pelkästään jotkin edellä mainituista. Toimeksiantoon voi myös sisältyä aloituskokous, loppukokous ja tarpeellinen määrä välikokouksia tilaajan määrittelemässä sijainnissa.

Tulosten raportoinnin tapa riippuu tutkimuksen luonteesta. Tulokset on kuitenkin tuotettava siten, että niitä voidaan käsitellä Helsingin kaupungin käytössä olevilla ohjelmistoilla.

Aineisto ja tulokset tulee luovuttaa tilaajalle sähköisessä muodossa. Tilaaja määrittelee tiedostomuodon toimeksiantokohtaisesti. Luovutetusta tietoaineistosta tulee olla kuvaus, mitä se sisältää. Tilaaja määrittelee tulosten ulkoasun toimeksiantokohtaisesti.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 120 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Tilaaja voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Osa-alue 7: Kyselytutkimukset

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79300000 Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description des prestations:

Osa-alueen sisäiset kohdekohtaiset osallistumishakemukset ovat sallittuja.

Osa-alue sisältää seuraavat kohteet:

7.1 Liikennettä koskevat mielipiteet

7.2 Liikkumistottumus- ja matkapäiväkirjatutkimukset.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyyntö voi sisältää yhden tai useamman kohteen.

Liikkumistottumuksia ja liikenteeseen liittyviä mielipiteitä voidaan tutkia esimerkiksi erilaisilla kyselytutkimuksilla (puhelin-, tienvarsi- tai verkkokyselytutkimus).

Toimeksianto voi sisältää työ- tai tutkimussuunnitelman laatimisen, tiedonkeruun ja tulosten analysoinnin ja raportoinnin, tai pelkästään jotkin edellä mainituista. Toimeksiantoon voi myös sisältyä aloituskokous, loppukokous ja tarpeellinen määrä välikokouksia tilaajan määrittelemässä sijainnissa. Tulosten raportoinnin tapa riippuu tutkimuksen luonteesta. Tulokset on kuitenkin tuotettava siten, että niitä voidaan käsitellä Helsingin kaupungin käytössä olevilla ohjelmistoilla.

Aineisto ja tulokset tulee luovuttaa tilaajalle sähköisessä muodossa. Tilaaja määrittelee tiedostomuodon toimeksiantokohtaisesti. Luovutetusta tietoaineistosta tulee olla kuvaus, mitä se sisältää. Tilaaja määrittelee tulosten ulkoasun toimeksiantokohtaisesti.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 210 000.00 EUR
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Tilaaja voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 21/02/2022
Heure locale: 15:11
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Markkinaoikeus
Adresse postale: Radanrakentajantie 5
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Pays: Finlande
Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/02/2020