Dienstleistungen - 92646-2021

23/02/2021    S37

Polska-Bydgoszcz: Usługi związane z odpadami

2021/S 037-092646

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ernsta Petersona 22
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-862
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Pieszczyński
E-mail: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 525222058
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pronatura.bydgoszcz.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pronatura.bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagospodarowanie odpadów z mechanicznej obróbki o kodzie 19 12 12

Numer referencyjny: MKUO ProNatura ZP/NO/5/21
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i przetworzenie odpadów z mechanicznej obróbki pochodzących z terenu miasta Torunia i gmin powiatu toruńskiego w instalacji zastępczej (kod 19 12 12). Zamawiający prowadzi na terenie miasta Torunia przy ul. Kociewskiej 40–44 Stację Przeładunkową Odpadów (dalej Instalacja Zamawiającego lub SPO). Do Instalacji Zamawiającego przyjmowane są m.in. odpady o kodzie 19 12 12 – odpady z mechanicznej obróbki odpadów pochodzące ze stacji segregacji odpadów prowadzonej przez MPO Sp. z o.o. w Toruniu, w której poddawane są sortowaniu niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zebrane selektywnie (papier, odpady wielkogabarytowe, tworzywa sztuczne i metale), odpady wielkogabarytowe są również poddawane mieleniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 roku lub do czasu wcześniejszego wyczerpania maksymalnej ilości odpadów tj. 17 000 Mg.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru (bazy danych o odpadach) potwierdzający uprawnienia do wykonywania działalności tego rodzaju, co objęta zamówieniem, (przetwarzanie odpadów).

Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony w przypadku, gdy:

a) Wykonawca wykaże się wykonaniem usług przetworzenia odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów w łącznej ilości nie mniejszej niż 17 000 Mg w wybranym roku z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden Wykonawca wykazał się całym żądanym doświadczeniem.

b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać się dysponowaniem instalacjami posiadającymi pozwolenie na przetwarzanie odpadów z mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 19 12 12. Instalacja musi posiadać pozwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12. Nominalna zdolność przerobowa instalacji na poziomie minimum 25 000 Mg/rok. W zakresie wymogu odnoszącego się do mocy przerobowych instalacji, Zamawiający dopuszcza w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, aby przedmiotowy warunek został wykazany wspólnie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 6 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/03/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/05/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/03/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje na platformie poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2021 r. o godz. 11.30 (przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 90 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania znajdują się w części V SWZ.

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: (C) cena brutto – 100 % oceny – szczegóły znajdują się w części VIII SWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

5. Zamawiający przewiduje ocenę ofert z uwzględnieniem art. 139 ustawy Pzp.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).

7. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem IXVI Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w tym na projektowane postanowienia Umowy) lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie lub elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, przesyłając kopie odwołania Zamawiającemu odwołanie (wniesione w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej) lub kopię odwołania wniesionego w formie pisemnej przed upływem terminu na jego wniesienie w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 515 Pzp.

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy rozdziału VIX Pzp.

Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu zamówień publicznych sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, w terminie 714 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021