Dienstleistungen - 92647-2021

23/02/2021    S37

Polen-Bydgoszcz: Abholung von Siedlungsabfällen

2021/S 037-092647

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Ernsta Petersona 22
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-862
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Grzegorz Pieszczyński
E-Mail: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl
Telefon: +48 525222058
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pronatura.bydgoszcz.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.pronatura.bydgoszcz.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka prawa handlowego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka Odpadami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK).

Referenznummer der Bekanntmachung: MKUO ProNatura ZP/NO/6/21
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK). Pod pojęciem „zagospodarowania odpadu” Zamawiający rozumie przetwarzanie odpadów obejmujące zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) procesy odzysku lub unieszkodliwiania. w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513400 Aschenbeseitigung
90520000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit radioaktiven, giftigen, medizinischen und gefährlichen Abfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór (wywóz) i zagospodarowanie odpadów powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) przez okres 6 miesięcy. Pod pojęciem „zagospodarowania odpadu” Zamawiający rozumie przetwarzanie odpadów obejmujące zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) procesy odzysku lub unieszkodliwiania, a w przypadku zmiany prawa powszechnie obowiązującego w okresie obowiązywania umowy dopuszczone tymi przepisami prawa procesy przetwarzania odpadów stanowiących przedmiot zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru (bazy danych o odpadach) potwierdzający uprawnienia do wykonywania działalności tego rodzaju, co objęta zamówieniem w zakresie zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie spełniony w przypadku, gdy:

a)Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług polegających na odbiorze z transportem i przetworzeniu co najmniej 900 Mg popiołów lotnych i co najmniej 2 700 Mg stałych pozostałości z oczyszczania spalin stanowiących odpady niebezpieczne z grupy 10 lub niebezpieczne z podgrupy 19 01. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden Wykonawca wykazał się całym żądanym doświadczeniem.

Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.

b)Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać się dysponowaniem instalacją lub instalacjami posiadającymi pozwolenie na przetwarzanie odpadów o kodach 19 01 07* i 19 01 13* w rocznych ilościach dla odpadu o kodzie 19 01 07* – co najmniej 5400 Mg/rok oraz dla odpadu o kodzie 19 01 13* – co najmniej 1800 Mg/rok. W zakresie wymogu odnoszącego się do mocy przerobowej instalacji, Zamawiający dopuszcza w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, aby przedmiotowy warunek został wykazany wspólnie (dopuszcza się połączenie potencjału).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 6 do SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/03/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/05/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/03/2021
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert następuje na Platformie poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Otwarcie ofert nastąpi 22.3.2021 o godz. 10.30 (przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania znajdują się w części V SWZ

3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: (C) cena brutto – 100 % oceny – szczegóły znajdują się w części VIII SWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp

5. Zamawiający przewiduje ocenę ofert z uwzględnieniem art. 139 ustawy Pzp

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich

Może żądać zamawiający od wykonawcy (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).

7. Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem IXVI Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w tym na projektowane postanowienia Umowy) lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie lub elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, przesyłając kopie odwołania Zamawiającemu odwołanie (wniesione w formie elektronicznej lub postaci

Elektronicznej) lub kopię odwołania wniesionego w formie pisemnej przed upływem terminu na jego wniesienie w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 515 Pzp.

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy rozdziału VIX Pzp.

Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu zamówień publicznych sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, w terminie 714 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021