Dienstleistungen - 92701-2021

23/02/2021    S37

România-Baia Mare: Servicii de întreţinere a semafoarelor

2021/S 037-092701

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Baia Mare
Număr naţional de înregistrare: 3627692
Adresă: Str. Gheorghe Șincai nr. 37
Localitate: Baia Mare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 430311
Țară: România
Persoană de contact: Raluca Tatar
E-mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Telefon: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.baiamare.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113880
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Întreținerea dispozitivului rutier (indicatoare + semafoare) din municipiul Baia Mare

Număr de referinţă: 3627692/2020
II.1.2)Cod CPV principal
50232200 Servicii de întreţinere a semafoarelor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția serviciilor este necesară pentru realizarea unui proiect de interes general, pentru:

— asigurarea desfășurării circulației auto și pietonale în deplină siguranță,

— apărarea vieții și integrității corporale a persoanelor.

Obiectul licitației îl constituie contractarea următoarelor activități:

LOT 1: Servicii de întreținere, reparații și montaj a mijloacelor de semnalizare rutieră verticală de pe raza municipiului Baia Mare constând în:

1. întreținerea indicatoarelor de circulație, a panourilor și semnelor adiționale, a stâlpilor de susținere și a consolelor, a stâlpilor de delimitare acces;

2. Repararea indicatoarelor de circulație

3. Confecționarea stâlpilor de susținere și a consolelor;

4. Confecționarea indicatoarelor rutiere când situațiile de urgență impun instalarea acestora (la comanda beneficiarului).

LOT 2: Servicii de întreținere, reparații, dezvoltare și modernizare a sistemului de semaforizare și dirijare a traficului de pe raza municipiului Baia Mare, precum și furnizarea de materiale necesare efectuării serviciilor constând în:

1. Servicii de întreținere - mentenanță executate periodic: revizii periodice care sunt necesare pentru conservarea performanțelor instalațiilor de semaforizare, semnalizări la treceri de pietoni, care sunt mai ample decât cele preventive, incluzând și operații de înlocuire a subansamblurilor mecanice și electrice găsite necorespunzătoare;

2. Servicii de intervenții / service efectuate zilnic. Rond:

Verificarea regimului de funcționare a tuturor instalațiilor de semaforizare cuprinse în Caietul de Sarcini;

Verificarea și înlocuirea lămpilor semnalate ca defecte de la semafoarele terestre;

Verificarea și înlocuirea modulelor defecte din ADC (Automatul de Dirijare a Circulației).

3. Servicii de reparații

Aceste servicii vor fi efectuate în cazul avarierii sau deteriorării instalațiilor de semaforizare și dirijare a traficului în situații precum:

• accidente de orice natură;

• acte de vandalism;

• furturi;

• distrugeri provocate de cauze de forță majoră;

• deteriorări provocate automatului de semaforizare în timpul execuției de alte lucrări în zona instalației (apă, canal, gaze, electrice, terasamente, refaceri carosabil, trotuare, etc);

• deteriorări provocate de cauze externe automatului de semaforizare;

4. Servicii de dezvoltare și modernizare a sistemului de semaforizare;

5. Furnizare materiale și componente necesare execuției serviciilor de intervenție / service, Reparații.

Scopul acorduIui-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de servicii subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord- cadru.

Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect întreținerea dispozitivului rutier (indicatoare și semafoare) din Municipiul Baia Mare.

Se vor putea solicita clarificări cu cel mult 20 zile anterior datei limita de depunere oferte. Se va răspunde la clarificări cu cel puțin 10 zile înainte de data limită de depunere oferte.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 6 023 478.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2: Servicii de întreţinere, reparaţii, dezvoltare și modernizare a sistemului de semaforizare şi dirijare a traficului de pe raza municipiului Baia Mare, precum și furnizarea de materiale necesare efectuării serviciilor.

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50232200 Servicii de întreţinere a semafoarelor
34996100 Semafoare
50800000 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare:

Municipiul Baia Mare, Judeţul Maramureş

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente de servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord- cadru.

Scopul pentru care este necesară achiziția serviciului:

Serviciile sunt necesare în realizarea unui proiect de interes general, pentru:

— asigurarea desfășurării circulației auto și pietonale in deplină siguranță,

— apărarea vieții și integrității corporale a persoanelor,

— protecția mediului înconjurător, precum și a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor.

Beneficiile ce urmează a se obține:

— realizarea unui confort pentru participanții la trafic,

— mărirea siguranței circulației,

— reducerea numărului de accidente,

— creșterea nivelului de trai și a confortului cetățenilor.

Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea de servicii de natura celor prevazute în caietul de sarcini.

1.Tip de acord-cadru: acord-cadru de servicii, cu un singur operator economic.

2.Durata acordului-cadru: 48 (patruzecisiopt) luni.

3.Tipurile şi cantitatile sunt conform prevederilor Caietului de sarcini pentru fiecare lot in parte.

4.Nivelul minim si maxim al cantitatii de servicii ce se poate achiziţiona prin acordul-cadru: conform caietului de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

5.Nivelul minim si maxim al cantitatii de servicii care poate face obiectul unui contract subsecvent conform caietului de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

Nivelul valoric minim si maxim al serviciilor care poate face obiectul acordului-cadru:

Valoare minima 1.919.957 RON, faraTVA,

Valoare maxima 4.145.428 RON fara TVA.

Nivelul valoric minim şi maxim ai serviciilor care poate face obiectul celui mai mare contract subsecvent:

Valoare minima 352.773 iei fara TVA

Valoare maxima 702.734 RON fara TVA

6.Valoarea estimata maxima, pentru intreaga durata a acordului-cadru pentru ambele loturi: 4.145.428 RON fara TVA.

7.Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: cel putin 2 (doua) contracte, subsecvente pe an, în funcţie de necesităţile proprii, pentru fiecare lot in parte.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 145 428.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Propunerea tehnică și propunerea financiară se depun distinct, pentru fiecare lot în parte.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 1: Servicii de întreţinere, reparaţii și montaj a mijloacelor de semnalizare rutieră verticală de pe raza municipiului Baia Mare

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34992200 Indicatoare rutiere
50800000 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare:

Municipiul Baia Mare, Judeţul Maramureş

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente de servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord- cadru.

Scopul pentru care este necesară achiziția serviciului:

Serviciile sunt necesare în realizarea unui proiect de interes general, pentru:

— asigurarea desfășurării circulației auto și pietonale in deplină siguranță,

— apărarea vieții și integrității corporale a persoanelor,

— protecția mediului înconjurător, precum și a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor.

Beneficiile ce urmează a se obține:

— realizarea unui confort pentru participanții la trafic,

— mărirea siguranței circulației,

— reducerea numărului de accidente,

— creșterea nivelului de trai și a confortului cetățenilor.

Contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea de servicii de natura celor prevazute în caietul de sarcini.

1.Tip de acord-cadru: acord-cadru de servicii, cu un singur operator economic.

2.Durata acordului-cadru: 48 (patruzecisiopt) luni.

3.Tipurile şi cantitatile sunt conform prevederilor Caietului de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

4.Nivelul minim si maxim al cantitatii de servicii ce se poate achiziţiona prin acordul-cadru conform caietului de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

5.Nivelul minim si maxim al cantitatii de servicii care poate face obiectul unui contract subsecvent conform caietului de sarcini.

Nivelul valoric minim si maxim al serviciilor care poate face obiectul acordului-cadru:

Valoare minima: 751.220 RON, fara TVA.

Valoare maxima: 1.878.050 RON, fara TVA

Nivelul valoric minim şi maxim ai serviciilor care poate face obiectul celui mai mare contract subsecvent:

Valoare minima: 93.903 RON fara TVA.

Valoare maxima: 234.756 RON fara TVA.

6.Valoarea estimata maxima, pentru intreaga durata a acordului-cadru pentru ambele loturi: 1.878.050 RON fara TVA.

7.Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite: cel putin 2 (doua) contracte, subsecvente pe an, în funcţie de necesităţile proprii.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 878 050.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Propunerea tehnică și propunerea financiară se depun distinct, pentru fiecare lot în parte.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1 – Cerință minimă obligatorie valabilă pentru ambele loturi:

Ofertanții, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative actualizate la momentul depunerii acestora, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Persoanele juridice străine, vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Documentele vor fi prezentate în traducere în limba română. Traducerile vor fi semnate și ștampilate pe fiecare pagină de către traducătorul autorizat.

Cerința nr. 2 – Cerință minimă obligatorie valabilă pentru ambele loturi:

Ofertanții, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este Formularul nr. 1, privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, care se va prezenta la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante implicate în procedura de achiziție publică sunt:

• Cătălin Cherecheș - Primarul Municipiului Baia Mare;

• Dăncuș Ioan Doru – Viceprimar;

• Pap Zsolt Istvan - Viceprimar;

• Lia Mureşan - Secretarul Municipiului Baia Mare;

• Carmen Pop - Director executiv, Direcţia Economică;

• Mircea Niculae - Director executiv, Direcţia Juridică;

• Cornelia Luca - Director General, Direcţia Generală Dezvoltare Publică;

• Ramona Bodzer - Director executiv Direcţia Achiziţii;

• Adriana Gheție - Şef Serviciul Achiziţii Publice;

• Raluca Tatar - Consilier achiziţii publice principal, Direcţia Achizitii;

• Nicoleta Mitre - Șef Serviciul Juridic;

• Ioana Băban - Director executiv adjunct, Direcţia Gestiune Bugetară;

• Angela Vasc – Șef Serviciul Financiar Contabil;

• Rodica Bozga - Șef Serviciul Buget Public;

• Raluca Solomon - Șef Serviciul Monitorizare Bugete și Execuție Bugetară;

• Marius Aoșan - Director executiv, Direcţia Utilități Publice;

• Simona Nistorica - Șef Serviciu, Serviciul Infrastructură;

• Doina Cardos - Referent de specialitate, Serviciul Infrastructură;

• Paul Albu - Inspector asistent, Serviciul Infrastructură;

• Ioan Tamas Pop - Inspector asistent, Serviciul Infrastructură;

• Cristina Leș - Consilier superior, Serviciul Infrastructură.

Cerința nr. 1 - Cerință minimă obligatorie valabilă pentru ambele loturi:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv partea din contract pe care urmează să o realizeze.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative actualizate, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire. Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul depunerii acestuia. Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta. Din continutul acestora trebuie sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului. Documentele vor fi prezentate in traducere in limba romana. Traducerile vor fi semnate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.

In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract.

Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Cerinţa nr. 2 – Cerinta minima obligatorie valabila pentru LOT 2:

Atestat A.N.R.E de tip B- proiectare si executie instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente electrice aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0,4 kV. Ofertantul trebuie sa detina Atestat A.N.R.E de tip B - proiectare si executie instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente electrice aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0,4 kV.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentul justificativ actualizat, respectiv Atestatul A.N.R.E de tip B - proiectare si executie instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente electrice aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0,4 kV sau documentul echivalent pentru ofertantii straini, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Precizare:

Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente echivalente care dovedesc ca au dreptul sa presteze aceste servicii. Documentele vor fi prezentate în traducere in limba romana. Traducerile vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre traducatorul autorizat.

In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca are dreptul sa desfasoare partea sa din contract.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 2 Cifra de afaceri anuala generala Cerinţa nr. 1 – Cerinta minima obligatorie valabila pentru ambele loturi: Declaraţii privind cifra de afaceri globală într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii 3 ani financiari încheiați (2018, 2019, 2020). Media cifrei de afaceri anuală pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) sa aiba o valoare de minim 230 000 RON fără T.V.A pentru Lot 1 si minim 700 000 RON fara T.V.A. pentru Lot 2.

Loturile: 1 Cifra de afaceri anuala generala Cerinţa nr. 1 – Cerinta minima obligatorie valabila pentru ambele loturi: Declaraţii privind cifra de afaceri globală într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii 3 ani financiari încheiați (2018, 2019, 2020). Media cifrei de afaceri anuală pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) sa aiba o valoare de minim 230 000 RON fără T.V.A pentru Lot 1 si minim 700 000 RON fara T.V.A. pentru Lot 2.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE cu informații privind cifra de afaceri anuală generală din ultimii 3 ani financiari încheiați. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: situații financiare sau extrase din situațiile financiare sau prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat, din care să rezulte CA anuală obținută în ultimii 3 ani financiari (2018, 2019, 2020). Documentele prin care se confirma cifra de afaceri anuala urmeaza sa fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire. Conversia leu-valută se va face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de BNR aferent fiecărui an în parte.

Completare DUAE cu informații privind cifra de afaceri anuală generală din ultimii 3 ani financiari încheiați. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: situații financiare sau extrase din situațiile financiare sau prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat, din care să rezulte CA anuală obținută în ultimii 3 ani financiari (2018, 2019, 2020). Documentele prin care se confirma cifra de afaceri anuala urmeaza sa fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire. Conversia leu-valută se va face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de BNR aferent fiecărui an în parte.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Cerinţa nr. 2- Cerinta minima obligatorie valabila pentru ambele loturi: Dotare tehnica Ofertantul va prezenta: a) Ofertantul trebuie să facă dovada că are asigurate utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, de care poate dispune pentru prestarea serviciilor aferente prezentului acord-cadru si care sa acopere necesarul minim solicitat: - o autoutilitara - valabil pentru ambele loturi. - un autovehicul destinat transportului personalului muncitor, necesar verificarilor zilnice; - valabil pentru ambele loturi - o autoutilitara dotata cu instalatie pentru lucrul la inaltime (cu nacela); - valabil numai pentru LOT 2. În situaţia în care oferantul nu deţine în proprietate utilajele/ echipamentele respective, acesta va prezenta contracte/ precontracte de închiriere sau comodat, sau angajamentul privind dotarea corespunzătoare, sau alte documente care să facă dovada punerii la dispoziţie a utilajelor şi mijloacelor de transport pe întreaga durată a contractului. b) declaratie pe proprie raspundere ca la data incheierii contractului ofertantul va respecta cerintele specificate mai sus - valabil pentru ambele loturi. - platformă online pentru monitorizarea intersecțiilor semaforizate - valabil numai pentru LOT 2.

Loturile: 1 Proportia de subcontractare În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte din contract, acesta va include informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE, va declara identitatea subcontractanţilor, partea lor de implicare în contract, ponderea, activitățile de care vor fi responsabili, numărul și data acordului de subcontractare. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta și acordul de subcontractare – Formularul nr. 3, asumat de ambele părți, înregistrat și datat

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinţa nr. 1– Cerinta minima obligatorie valabila pentru ambele loturi: Ofertantul va prezenta lista serviciilor prestate/duse la bun sfarsit în ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare a serviciilor, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca a prestat, la nivelul a minim un (1) contract – maxim 3 contracte în valoare cumulată de minim: Lot 1: 200 000 RON fără TVA, Lot 2: 700 000 RON fără TVA, servicii similare, (de natura si complexitate similara/comparabila cu serviciile care fac obiectul acordului-cadru/operatiuni de tipul celor precizate in obiectul acordului-cadru) respectiv -Servicii semnalizare rutiera verticala pentru Lot 1 si Servicii de semaforizare si dirijare a traficului pentru Lot 2. Serviciile trebuie sa fi fost prestate in ultimii 3 ani, calculati prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor. În cazul în care termenul limita se decaleaza prin erata limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, cerința minimă privind experiența similară poate fi îndeplinită de toți membrii asocierii, respectiv îndeplinirea cerinței se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, toți membrii asoci...

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinţa nr. 1– Cerinta minima obligatorie valabila pentru ambele loturi: Ofertantul va prezenta lista serviciilor prestate/duse la bun sfarsit în ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare a serviciilor, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca a prestat, la nivelul a minim un (1) contract – maxim 3 contracte în valoare cumulată de minim: Lot 1: 200 000 RON fără TVA, Lot 2: 700 000 RON fără TVA, servicii similare, (de natura si complexitate similara/comparabila cu serviciile care fac obiectul acordului-cadru/operatiuni de tipul celor precizate in obiectul acordului-cadru) respectiv -Servicii semnalizare rutiera verticala pentru Lot 1 si Servicii de semaforizare si dirijare a traficului pentru Lot 2. Serviciile trebuie sa fi fost prestate in ultimii 3 ani, calculati prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor. În cazul în care termenul limita se decaleaza prin erata limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. În cazul în care Ofertantul este o asociere de Operatori Economici, cerința minimă privind experiența similară poate fi îndeplinită de toți membrii asocierii, respectiv îndeplinirea cerinței se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, toți membrii asoci...

Loturile: 2 Utilaje, instalatii si echipament tehnic a) Ofertantul trebuie să facă dovada că are asigurate utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, de care poate dispune pentru prestarea serviciilor aferente prezentului acord-cadru si care sa acopere necesarul minim solicitat: - o autoutilitara - valabil pentru ambele loturi. - un autovehicul destinat transportului personalului muncitor, necesar verificarilor zilnice; - valabil pentru ambele loturi - o autoutilitara dotata cu instalatie pentru lucrul la inaltime (cu nacela); - valabil numai pentru LOT 2. În situaţia în care oferantul nu deţine în proprietate utilajele/ echipamentele respective, acesta va prezenta contracte/ precontracte de închiriere sau comodat, sau angajamentul privind dotarea corespunzătoare, sau alte documente care să facă dovada punerii la dispoziţie a utilajelor şi mijloacelor de transport pe întreaga durată a contractului. b) declaratie pe proprie raspundere ca la data incheierii contractului ofertantul va respecta cerintele specificate mai sus - valabil pentru ambele loturi. - platformă online pentru monitorizarea intersecțiilor semaforizate - valabil numai pentru LOT 2.

Loturile: 2 Proportia de subcontractare În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte din contract, acesta va include informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE, va declara identitatea subcontractanţilor, partea lor de implicare în contract, ponderea, activitățile de care vor fi responsabili, numărul și data acordului de subcontractare. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta și acordul de subcontractare – Formularul nr. 3, asumat de ambele părți, înregistrat și datat

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: a) Ofertantul trebuie să facă dovada că are asigurate utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice solicitate. In situatia in care ofertantul nu detine în proprietate utilajele/ echipamentele, acesta va prezenta contracte/ precontracte de inchiriere, comodat, leasing, angajamentul privind dotarea corespunzatoare sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie. b) declaratie pe proprie raspundere ca la data incheierii contractului ofertantul va respecta cerintele specificate mai sus- valabil pentru ambele loturi. Documentele prin care se confirma dotarea tehnica urmeaza sa fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Completare DUAE. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare/ partea lor de implicare în contract, ponderea, activitatile de care vor fi responsabili. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Documentele justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, pentru fiecare lot în parte. Precizare: Completarea și prezentarea inițială a DUAE este obligatorie, atât de către ofertanți, cât și de către asociați/subcontractanți/terți susținători (dacă este cazul).

Completare DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, cantitatea, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul de prestare a serviciilor. Documentele justificative sunt: lista serviciilor prestate/duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani precum si certificate/ documente, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul privat beneficiar (ex.: PV de receptie/ certificate constatatoare/certificari de buna executie, etc.), continand valori, perioade de prestare a serviciilor, beneficiari si recomandarea din partea beneficiarului. Recomandarea trebuie sa contina numar de inregistrare, data, contractul la care face referire, numele in clar al persoanelor care semneaza si semnaturile. Documentele prin care se confirma prestarea de servicii similare, adica lista serviciilor prestate/duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani precum si certificate/documente emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale, urmeaza sa fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire. Pentru evaluarea indeplinirii criteriilor referitoare la experienta similara se va utiliza cursul de referinta dintre leu si moneda tarii de origine a ofertantului stabilit de Banca Nationala a Romaniei. Conversia leu-...

Completare DUAE. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, cantitatea, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul de prestare a serviciilor. Documentele justificative sunt: lista serviciilor prestate/duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani precum si certificate/ documente, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul privat beneficiar (ex.: PV de receptie/ certificate constatatoare/certificari de buna executie, etc.), continand valori, perioade de prestare a serviciilor, beneficiari si recomandarea din partea beneficiarului. Recomandarea trebuie sa contina numar de inregistrare, data, contractul la care face referire, numele in clar al persoanelor care semneaza si semnaturile. Documentele prin care se confirma prestarea de servicii similare, adica lista serviciilor prestate/duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani precum si certificate/documente emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale, urmeaza sa fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire. Pentru evaluarea indeplinirii criteriilor referitoare la experienta similara se va utiliza cursul de referinta dintre leu si moneda tarii de origine a ofertantului stabilit de Banca Nationala a Romaniei. Conversia leu-...

Completare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: a) Ofertantul trebuie să facă dovada că are asigurate utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice solicitate. In situatia in care ofertantul nu detine în proprietate utilajele/ echipamentele, acesta va prezenta contracte/ precontracte de inchiriere, comodat, leasing, angajamentul privind dotarea corespunzatoare sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie. b) declaratie pe proprie raspundere ca la data incheierii contractului ofertantul va respecta cerintele specificate mai sus- valabil pentru ambele loturi. Documentele prin care se confirma dotarea tehnica urmeaza sa fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Completare DUAE. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare/ partea lor de implicare în contract, ponderea, activitatile de care vor fi responsabili. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Documentele justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, pentru fiecare lot în parte. Precizare: Completarea și prezentarea inițială a DUAE este obligatorie, atât de către ofertanți, cât și de către asociați/subcontractanți/terți susținători (dacă este cazul).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/07/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Operatorii economici vor accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

Criteriul de atribuire a contractului este “preţul cel mai scazut”. Stabilirea ofertei câştigătoare se va realiza numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire.

În situatia în care doua sau mai multe oferte care se claseaza pe primul loc au preturi egale, in vedera departajării, operatorii economici vor prezentarea in SEAP, noi propuneri financiare în cadrul procedurii de achiziție publică în vederea desemnării ofertei caștigătoare.

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică).

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările prin intermediul aplicației având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute în documentația de atribuire.

Deoarece procedura este online, corespondența cu ofertanții va avea loc prin intermediul S.E.A.P., atasat la anunțul de participare atât eventualele solicitări de clarificări, cât și răspunsul ofertantului.

Toate documentele ofertei vor fi semnate electronic de reprezentantul legal/imputernicitul acestuia cu conditia prezentarii actului de imputernicire cu privire la acest lucru.

In cazul documentelor depuse de un eventual subcontractant la oferta, acestea vor fi semnate electronic sau de reprezentantul legal al subcontractantului declarat sau de un imputernicit desemnat de subcontractant prin actul de imputernicire cu privire la semnarea electronică a acestora.

In cazul unei oferte depuse in asociere, documentele vor fi semnate electronic fie de reprezentatii legali ai fiecarui operator economic care face parte din asociere fie de imputernicitul unuia dintre operatorii economici participanti la asociere cu conditia ca acesta sa detina imputernicire in acest sens.

Referitor la Documentele însoțitoare ofertei, autoritatea contractantă face următoarea observație: potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) din HG 395/2016 “prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractană are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă”.

! Se va avea în vedere încărcarea tuturor documentelor aferente documentației transmise, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 262212171
Adresă internet: www.baiamare.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 4 din Legea nr. 101/2016. Termen depunere contestație 10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit a) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Municipiul Baia Mare – Serviciul juridic
Adresă: Str. Gheorghe Șincai nr. 37
Localitate: Baia Mare
Cod poștal: 430161
Țară: România
E-mail: serviciuljuridic@baiamare.ro
Telefon: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Adresă internet: www.baiamare.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/02/2021