Dienstleistungen - 92819-2021

Submission deadline has been amended by:  121480-2021
23/02/2021    S37

България-Шумен: Услуги по събиране на битови отпадъци

2021/S 037-092819

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Шумен
Национален регистрационен номер: 000931721
Пощенски адрес: бул. „Славянски“ № 17
Град: Шумен
код NUTS: BG333 Шумен
Пощенски код: 9700
Държава: България
Лице за контакт: Цвета Николова
Електронна поща: ts.stilianova@shumen.bg
Телефон: +359 54857747
Факс: +359 54800400
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.shumen.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1156
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/112048
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/112048
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци на територията на район „Юг“ на гр. Шумен

II.1.2)Основен CPV код
90511000 Услуги по събиране на битови отпадъци
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Чрез настоящата обществена поръчка възложителят цели да обезпечи събирането и транспортирането на отпадъци от гр. Шумен — район „Юг“ до инсталация за сепариране на смесени битови отпадъци и/или регионално депо за неопасни битови отпадъци, обеззаразяване на съдовете за отпадъци.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 127 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Шумен
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката — услугата ще се предоставя за град Шумен — район „Юг“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва следните основни дейности:

— Събиране на битовите отпадъци, образувани в резултат на дейността на домакинствата и отпадъци, които по своя състав и характер са сравними с отпадъците от домакинствата с изключение на производствени отпадъци, отпадъци от селското и горското стопанство, опасни отпадъци,

— Поддържане на чистотата около съдовете за битови отпадъци, като почистването се извършва при всяко обслужване на съдовете за битови отпадъци,

— Транспортиране на събраните смесени битови отпадъци до инсталация за сепариране и/или регионално депо за неопасни отпадъци,

— Измиване и дезинфекция на съдовете за отпадъци със специален разтвор три пъти годишно,

— Почистване на локални замърсявания на територията на гр. Шумен, район „Юг“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 127 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците следва да притежават валидна регистрация за изпълнение на дейности по събиране и/или транспортиране на отпадъци, издадена съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗУО по реда на Глава пета, раздел II от ЗУО, или еквивалентен документ, съгласно законодателството на държава, в която участникът е установен.

Съответствието с този критерий за подбор се доказва по следния начин:

Участникът попълва поле 1) от раздел А: „Годност“ в част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на № и дата на издаване, обхват, издател, уеб адрес, на който е публикувана декларираната информация.

Доказване: по смисъла на чл. 67, ал. 8 от ЗОП, ако е приложимо, възложителят ще се снабди с необходимите документи, поради наличие на публичен регистър.

Възложителят си запазва правото за изисква от участника, избран за изпълнител, да представи посочения в еЕЕДОП документ, в следните случаи:

1) Когато е технически невъзможно да се снабди служебно със съответния документи;

2) Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, поради което документите не могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на съответната държава членка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.) Уч. сл. да е изпълнил най-малко 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сх. с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. *Забележка: под „предмет, сходен с този на поръчката“ се разбира дейности по събиране и транспортиране (извозване) на битови отпадъци от населени места. Не се считат за сходни дейностите по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки. Под „обем, сходен с този на поръчката“ се разбира събиране и извозване на битови отпадъци (не по-малко от 10 000 т/год.) от контейнери в населени места до инсталация за предварително третиране и/или инсталация за депониране. Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които са прикл. в посочения по-горе период, независимо от датата на стартиране на изпълнението им.

Съответствието с този критерий за подбор се доказва по следния начин:

Участникът попълва поле 1б) на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на дейността, начална и крайна дата, получател и колко тона/годишно са събраните и извозени твърди битови отпадъци.

2.) Уч. следва да разполага инстр., съоръжения и техн. оборудване, необх. за изпълнение на поръчката.

Съотв. с този критерий се удостоверява, както следва: уч. попълва ЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел, В. „Техн. и проф. способности“, с посочване на:

— За спец. автомобили: вид, модел, техн. параметри, екологичност, тип, за какъв вид дейност се използва съот. машина и правно основание за ползване.

— За базата: местонахождение, правно основание за ползване.

* При подаване на оферта се попълва само съответния раздел в ЕЕДОП.

3.) Участникът трябва да прилага следните системи за управление на:

— Качество според международно признат стандарт БДС EN ISO 9001:ХХХХ или екв., с обхват дейности, идентични или сх. с тези на наст. обществена поръчка,

— Уч. сл. да прилага система/схема за управление на околната среда EМAS или екв., с обхват на системата/схемата за управление на околната среда по екологична декларация и/или удостоверение, дейности идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка,

— Усл. на труд според международно признат OHSAS 18001:ХХХХ или еквивалент, с обхват дейности, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка.

Забележка: под дейности, сходни с тези на настоящата обществена поръчка, се има предвид извършването на събиране и извозване на твърди битови отпадъци. Не се считат за сходни дейности по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки.

Забележка: предвид спецификата на дейностите, предмет на обществената поръчка, и необходимостта от надеждно управление на околната среда, EMAS е надеждна и устойчива система за управление на околната среда, която не се явява еквивалентна или идентична на EN ISO 14001, поради:

— По-строгите изисквания по отношение на измерването и оценката на екологичните резултати,

— Гаранция за пълно спазване на регулаторните изисквания на законодателството в областта на околната среда, което се гарантира чрез държавен надзор,

— Намален риск от глоби във връзка със законодателството в областта на околната среда,

— Предоставяне на информация на широката общественост чрез заверена екологична декларация,

— И не на последно място — регистрация от публичен орган след проверка от акредитиран или лицензиран проверяващ по околна среда.

Съответствието с този критерий за подбор се удостоверява, както следва:

Уч. попълва ЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел, Г. „Стандарти за осигуряване на кач. и стандарти за екологично управление“, с посочване на дата на издаване, дата на валидност, сертифициращ орган и обхват на сертификатите/удостоверенията/екологичната декларация.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.) Уч. следва да е изпълнил най-малко 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните 3 г. от датата на подаване на офертата.

Доказване: преди скл. на дог. за обществ. поръчка, възложителят изисква от уч., опр. за изпълнител: списък на услугите, които са идентични или сх. с предмета на обществената поръчка, с посочване на декларираните в ЕЕДОП данни, заедно с док. за извършената услуга.

2.) Уч. следва да разполага инстр., съоръжения и техн. оборудване, необх. за изпълнение на поръчката. Минимални изисквания:

Уч. следва да разполага мин. със сл. инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необх. за изпълнение на поръчката:

— най-малко 2 бр. специализирани автомобили, тип вариопреса, със стандарт за екологичност най-малко Евро 4 или еквивалент, за събиране и транспортиране на битови отпадъци от метални съдове за отпадъци тип „Бобър“ или еквивалент, с обем 1 100 л,

— най-малко 1 бр. специализиран автомобил за събиране и трансп. на битови отпадъци от съдове за отпадъци с обем 4 куб. м. със стандарт за екологичност най-малко Евро 4 или еквивалент,

— най-малко 1 бр. автомобил за извозване на отпадъци от кошчета за отпадъци,

— най-малко 1 бр. мултиф. специализиран автомобил за автомат. дезинфекция и измиване на съдове за отпадъци, оборудван с пароструйка, със стандарт за екологичност най-малко Евро 3 или еквивалент,

— най-малко 1 бр. челен товарач,

— най-малко 1 бр. специализиран автомобил — самосвал или мултиф. автомобил, със стандарт за екологичност най-малко Евро 4 или екв.,

— най-малко 1 подходяща база (предназначена за съхранение на материали, престой, ремонт и почистване на автомобилния и контейнерен парк).

Доказване: при сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, която да съдържа информация, декларирана в еЕЕДОП.

3.) Участникът трябва да прилага следните системи за управление на:

— Качество според международно признат стандарт БДС EN ISO 9001:ХХХХ или еквивалент, с обхват дейности, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка,

— Участникът следва да прилага система/схема за управление на околната среда EМAS или еквивалент, с обхват на системата/схемата за управление на околната среда по екологична декларация и/или удостоверение, дейности идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка,

— Условията на труд според международно признат OHSAS 18001:ХХХХ или еквивалент, с обхват дейности, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка.

Доказване: преди сключване на договор за обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, представя съответните сертификати/екологична декларация/удостоверение, издадени от акредитирани лица, или еквивалентни.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка, се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, и е в размер 3 % (три процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка, без вкл. ДДС.

Условията свързани с гаранцията за изпълнение са описани в чл. 111 от ЗОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/03/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 18/09/2021
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/03/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Участник, който не представи техн. предложение за изп. на поръчката или представеното от него предложение не отговаря на изискв. на възложителя, се отстранява от процедурата.

Участник, който не представи ценово предложение или представеното от него предложение не отговаря на изискв. на възложителя се отстранява от участие в процедурата.

Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, след като е поканен от възложителя, се отстранява от участие в процедурата.

Ако за третите лица са налице осн. за отстраняване от процедурата или същите не отговарят на съотв. критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, участникът се отстранява от участие в процедурата.

Ако за подизпълнителите са налице осн. за отстраняване от процедурата или същите не отговарят на съотв. критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, участникът се отстранява от участие в процедурата.

От процедурата се отстранява участник, за когото са налице осн. по чл. 54 от ЗОП.

От процедурата се отстранява участник, за когото са налице осн. по чл. 107 от ЗОП.

Участник, който не е декриптирал своята оферта, до посочените крайни срокове се отстранява от участие на осн.чл. 107, т. 5 от ЗОП

Специфични национални осн. за отстраняване са:

— осъждания по чл. 194—217,чл. 219—252 и чл. 253—260 от НК,

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от КТ,

— наличие на свързаност по см. на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП между участници в процедурата,

— наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,

— обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ,

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ.

Непредставянето на анализи за предложените ед. цени, води до отстраняване на участника от процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към участниците да удостоверяват липса на осн. за отстраняване по см. на чл. 55 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/02/2021