Dienstleistungen - 92864-2021

23/02/2021    S37

België-Hasselt: Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg

2021/S 037-092864

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17465
Postadres: Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
E-mail: contracten.wegen.limburg@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 11742323
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=401796
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=401796
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=401796
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+L-WL%2FOND%2FD720%2F2021%2F1-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wegen en Verkeer Limburg

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gladheidbestrijding in district D720-Centraal van de provincie Limburg

Referentienummer: AWV L-WL/OND/D720/2021/1-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63712000 Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De dienstverlening omvat het coördineren en uitvoeren van de gladheidbestrijding op gewest- en autosnelwegen beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer gedurende de winterdienstperiode.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gladheidbestrijding op wegen en aanliggende fietspaden

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63712000 Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1: gladheidbestrijding op wegen en aanliggende fietspaden

— Het coördineren en uitvoeren van een preventieve actie,

— Het coördineren en uitvoeren van een curatieve actie (eventueel met sneeuwruimen).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie bestek

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: gladheidbestrijding op vrijliggende en verhoogde fietspaden en aanliggende fietspaden die niet kunnen uitgevoerd worden om technische redenen in perceel 1.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63712000 Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Het coördineren en uitvoeren van een preventieve fietspadenactie,

— Het coördineren en uitvoeren van een curatieve fietspadenactie (eventueel met sneeuwruimen).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie bestek.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bestek.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bestek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie bestek.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie bestek.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/03/2021
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/03/2021
Plaatselijke tijd: 11:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021