Szolgáltatások - 92871-2020

25/02/2020    S39

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2020/S 039-092871

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80160674
Postai cím: Fő utca 44–50.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fucskó Bernadett
E-mail: itm.kozbeszerzes@itm.gov.hu
Telefon: +36 17956535
Fax: +36 17950623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Fejlesztéspolitika

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kormányzati médiamonitor szolgáltatás (2020–2022)

Hivatkozási szám: EKR001540992019
II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Magyarország Kormánya magas szintű állami közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó médiaszemlézési, médiakutatási és médiaelemzési tevékenységek megrendelése vállalkozási szerződés keretében, a II.2.4) pontban és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint

A médiaszemlézési, médiakutatási és médiaelemzési tevékenységek azonos szakmai szabályok szerinti, szemléleti egységben végzendők, ugyanazon nyertes ajánlattevő (AT) részéről

Ajánlatkérő (AK) magas szintű állami közfeladat ellátás alatt a következőt érti: olyan jogalkotói vagy jogalkalmazói feladat és az azzal összekapcsolódó kommunikációs tevékenység, amelyet központi kormányzati intézmény végez, amelynek során felhasználásra kerül, illetőleg a jogalkotói és jogalkalmazói feladatokkal kapcsolatos kommunikáció részeként megjelenik a belföldi és nemzetközi sajtómegjelenések összegyűjtése, értékelése és a médiahatás társadalmi vizsgálat eredménye

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 001 960 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79300000 Gazdasági és piackutatás; közvéleménykutatás és statisztika
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
79411000 Általános vezetői tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Elemzések benyújtásának helyszíne: AK székhelye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: MAGYARORSZÁG Kormánya magas szintű állami közfeladat ellátási tevékenységéhez kapcsolódó médiaszemlézési, médiakutatási és médiaelemzési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében

A nyertes ajánlattevő (AT) által végzendő tevékenységek és azok mennyisége:

1. Médiaszemlézés

1.1. hírműsorok tartalomjegyzéke – naponként 1 alkalommal (negyedévente legalább 90 alk.)

1.2. hírösszefoglaló szemle – munkanaponként 2 alkalommal magyar nyelven és 1 alk. angol nyelven (negyedévente 180 alk.) a magas szintű állami közfeladat ellátáshoz kapcsolódó belföldi hírek összefoglalása, hírenként min. 300 karakter, hírösszefoglalónként max. 45 000 karakter

1.3. tematikus médiaszemle – munkanaponként 120 kormányzati ügyfél számára (negyedévente 7 200)

1.4. világsajtó-szemle – munkanaponként 1 alkalommal (negyedévente legalább 60 alk.) az angol, francia, német, spanyol, olasz, orosz, valamint a lengyel, cseh, szlovák, szlovén, horvát, szerb, román és a héber nyelvű világsajtó Magyarországgal kapcsolatos cikkeinek magyar nyelvű összefoglalása

1.5. Közép-európai hírszemle – hetente 1 alkalommal (negyedévente 13 alk.) a közép-európai országok politikai és gazdasági híreinek magyar nyelvű összefoglalása

2. Médiakutatás

2.1. médiumok közönségkutatása – a felnőtt magyar lakosság körében, reprezentatív mintán készülő kérdőíves adatfelvétel, tracking jelleggel, hullámonként 2 000 fő, negyedévente összesen 6 000 fő személyes megkérdezésével, adatfelvétel hossza hullámonként 40 perc – a kutatást a visszaellenőrizhetőség érdekében GPS-követéssel ellátott, a VI.4.3) pont 5.2) alpontja szerinti technikai eszközökkel kell végezni

2.2. médiahatás-kutatás – negyedévente 12 alkalommal, a felnőtt magyar lakosság körében, reprezentatív mintán készülő kérdőíves adatfelvétel, összesen alkalmanként 1 000 fő telefonos megkérdezésével, adatfelvétel hossza 15 perc

2.3. Közép-európai médiahatás-kutatás – negyedévente 1 alkalommal, a térség 12 országában a felnőtt lakosság körében, reprezentatív mintán készülő kérdőíves adatfelvétel, országonként 1 000 fő telefonos vagy személyes megkérdezésével, adatfelvétel hossza 15 perc

3. Médiaelemzés

3.1. hírműsorelemzés – hetente 1 alkalommal (negyedévente 13 alk.), a hírműsorok tartalomjegyzékében szereplő tudósítások értékelése

3.2. hírelemzés – hetente 1 alkalommal (negyedévente 13 alk.), a legfontosabb magyarországi hírek médiamegjelenéseinek azonosítása

3.3. kvantitatív médiaelemzés – negyedévente 1 alkalommal, alkalmanként 60, a magas szintű állami közfeladat ellátáshoz kapcsolódó témára vonatkozó legalább 10 diából álló jelentés, a tematikus médiaszemlék alapján az adott témához kapcsolódó média-megjelenések csoportosításáról és értékeléséről

3.4. Magyarország-kép médiaelemzés – negyedévente 1 alkalommal, a világsajtó-szemle című termékben rögzített, Magyarországgal kapcsolatos média-megjelenések értékeléséről a 3.3. alpont szerinti módszertan szerint

3.5. Közép-európai trendelemzés – negyedévente 1 alkalommal, a térség 12 országának negyedéves legfontosabb eseményeinek elemzése a közép-európai hírszemle alapján – országonként max. 20 000 karakter, az összehasonlító-összefoglaló fejezettel együtt összesen min. 200 000 karakter

AK elvárása legalább a felhívás VI.4.3) pont 5.3) alpontja szerinti jellemzőknek megfelelő médiamonitor szoftver elérhetőségének biztosítása

Valamennyi érintett magyarországi médiafelület tekintetében biztosítani kell a jogtiszta médiafelhasználás feltételeit

További részletes elvárások a KD-ban

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2.1) pontjában előírt szakember előírásának megfelelő további szakember biztosítása, aki tudományos fokozattal rendelkezik (fő, max. 1 fő) / Súlyszám: 11
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2.2) pontjában előírt szakember előírásának megfelelő további szakember biztosítása (fő, max. 3 fő) / Súlyszám: 9
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

AK a szerződés időtartama alatt a következő opciós tételeket (feladatokat és mennyiségeket) rendelheti meg, amennyiben az azokhoz szükséges pénzügyi fedezet a rendelkezésére áll és erről nyilatkozik:

— II.2.4) pont 1.3. alpont szerinti feladat, legfeljebb negyedévente további 120 terméktípus (negyedévente 7 200)

— II.2.4) pont 3.3. alpont szerinti feladat, legfeljebb negyedévente további 78 téma (terméktípus)

A jelen pont szerinti opciós tételek a szerződés teljes időtartama alatt megrendelhetőek

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 243-597659
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kormányzati médiamonitor szolgáltatás (2020–2022)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_64623917
Postai cím: Alkotmány utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: ugyfelkapcsolat@observer.hu
Telefon: +36 307992336
Internetcím: http://www.observer.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 001 960 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kutatópont Kft.: médiaszemlézési feladatok; médiakutatási feladatok; médiaelemzési feladatok

Médianéző Kft.: médiaszemlézési feladatok, médiaelemzési feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

VI.3) 1. Az ajánlati felhívás feladásának napja: 13.12.2019

VI.3) 2. Az V.2.3) pont kiegészítéseként:

Nyertes ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft.

Ajánlattevő címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 15.

Ajánlattevő adószáma: 10688515-2-41

(kisvállalkozásnak minősül)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/02/2020