Dienstleistungen - 92871-2021

Submission deadline has been amended by:  181932-2021
23/02/2021    S37

die Niederlande-Lelystad: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2021/S 037-092871

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Waterschap Zuiderzeeland
Postanschrift: Lindelaan 20
Ort: Lelystad
NUTS-Code: NL NEDERLAND
Postleitzahl: 8224 KT
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Julia Stuut
E-Mail: kenniscentrum@cbp.nl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.zuiderzeeland.nl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168704
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168704
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168704
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Waterschap

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Technische adviesdiensten 2021-2025

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Beschrijving van de Opdrachtgever

De waterschappen Drents Overijsselse Delta (Zwolle/Meppel), Rijn en IJssel (Doetinchem), Vallei en Veluwe (Apeldoorn), Vechtstromen (Almelo) en Zuiderzeeland (Lelystad) doen een gezamenlijke aanbesteding ten behoeve van 'Technische adviesdiensten 2021-2025'. Waterschap Zuiderzeeland treedt hierbij op als penvoerder.

Doel van de aanbesteding

​Met deze openbare Europese aanbesteding Technische adviesdiensten 2021-2025 zijn de Waterschapen voornemens om ingenieursbureaus te contracteren voor technische adviesopdrachten met een resultaatsverplichting, niet zijnde inhuur/detacheringsopdrachten.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 17 500 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71318000 Beratungsdienste von Ingenieurbüros
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL NEDERLAND
Hauptort der Ausführung:

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De Raamovereenkomst heeft betrekking op adviesopdrachten met een resultaatsverplichting, niet zijnde inhuur/detacheringsopdrachten. De werkzaamheden zoals opgenomen in Bijlage H - Inschrijfformulier Kerncompetenties en Subkerncompetenties maken onderdeel uit van de Raamovereenkomst.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Toelichting expertise / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: 0
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 17 500 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/08/2021
Ende: 01/08/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Per waterschap wordt een Raamovereenkomst aangegaan voor een periode van twee (2) jaar met twee (2) keer de optie tot verlenging van maximaal één (1) jaar.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

In de vragenronde kunt u vragen stellen over deze aanbesteding. U dient voor het stellen van uw vragen gebruik te maken van de "Vraag-en antwoordmodule" in Negometrix (zie voor meer info de instructie 'Vraag en Antwoord').

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Uittreksel beroepsregister of handelsregister

Inschrijver dient bij Inschrijving (een) uittreksel(s) uit het beroepsregister of handelsregister (in Nederland: KvK) te overleggen welke niet ouder is dan zes maanden voorafgaande aan de datum van aanbesteding. Hieruit dient de tekenbevoegdheid te blijken van de persoon die namens Inschrijver de Inschrijving ondertekent,

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Zie hiervoor vraag 1.3.2. op dit aanbestedingsplatform,

— Gedragsverklaring aanbesteden

De Inschrijver aan wie voorlopig gegund wordt dient binnen tien dagen na voorlopige gunning de gedragsverklaring aanbesteden te overleggen welke niet ouder is dan 24 maanden voorafgaande aan de datum van publicatie van de aanbesteding,

— Verklaring Belastingdienst en sociale premies

De Inschrijver aan wie voorlopig gegund wordt dient binnen 10 Dagen na voorlopige gunning de verklaring van de Belastingdienst te overleggen welke niet ouder is dan 6 maanden voorafgaande aan de datum van publicatie van de aanbesteding.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/04/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/04/2021
Ortszeit: 10:15

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Alle communicatie met betrekking tot deze aanbesteding dient uitsluitend middels de berichtenmodule in Negometrix te verlopen. Het is niet toegestaan buiten de contactpersonen om te communiceren met medewerk(st)ers van Aanbestedende dienst over deze aanbesteding. Indien door een Inschrijver in strijd met bovenstaand verbod toch wordt gecommuniceerd over deze aanbesteding met medewerk(st)ers van Aanbestedende dienst anders dan de aangewezen contactpersoon, behoudt Aanbestedende dienst zich uitdrukkelijk

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Midden-Nederland
Postanschrift: Vrouwe Justitiaplein 1
Ort: Utrecht
Postleitzahl: 3511 EX
Land: Niederlande
Telefon: +31 883620000
Internet-Adresse: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Na afloop van de beoordeling zal de Aanbestedende dienst een besluit nemen en het voornemen tot gunning via de berichtenmodule van Negometrix bekend maken aan alle Inschrijvers. Indien een Inschrijver die niet in aanmerking komt voor gunning van de Raamovereenkomst van mening is dat het voorgenomen gunningsbesluit in strijd is met de Aanbestedingswet 2012 of andere relevante regelgeving, dient Inschrijver binnen een vervaltermijn van twintig dagen na dagtekening van het bericht waarin het voornemen tot gunnen bekend is gemaakt een kort geding aanhangig te hebben gemaakt door middel van een getekende dagvaarding bij de bevoegde rechter te Utrecht. Een kopie van deze dagvaarding dient op zo kort mogelijke termijn per e-mail te worden verzonden aan de contactpersoon van Aanbestedende dienst. Voor zover binnen de vervaltermijn van twintig dagen een kort geding aanhangig wordt gemaakt zal Aanbestedende dienst de beslissing van de voorzieningenrechter afwachten alvorens hij tot definitieve gunning overgaat. Dit tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.

Deze uitspraak is voor Aanbestedende dienst de basis voor verdere besluitvorming aangaande de gunning. Aanbestedende dienst behoudt zicht het recht voor om een eventueel hoger beroep af te wachten alvorens hij tot definitieve gunning overgaat. Inschrijver dient hiermee bij het opstellen van de Inschrijving rekening te houden. Indien niet binnen 20 Dagen na verzending van het besluit een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de gepasseerde Inschrijvers geen bezwaar meer maken naar aanleiding van de beslissing en hebben zij hun rechten ter zake verwerkt. De Aanbestedende dienst is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de gunningsbeslissing. De gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt om in een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding te stellen.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021