Dienstleistungen - 92871-2021

Submission deadline has been amended by:  181932-2021
23/02/2021    S37

Nederland-Lelystad: Dienstverlening door ingenieurs

2021/S 037-092871

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Zuiderzeeland
Postadres: Lindelaan 20
Plaats: Lelystad
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8224 KT
Land: Nederland
Contactpersoon: Julia Stuut
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.zuiderzeeland.nl/
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168704
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168704
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168704
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterschap

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische adviesdiensten 2021-2025

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschrijving van de Opdrachtgever

De waterschappen Drents Overijsselse Delta (Zwolle/Meppel), Rijn en IJssel (Doetinchem), Vallei en Veluwe (Apeldoorn), Vechtstromen (Almelo) en Zuiderzeeland (Lelystad) doen een gezamenlijke aanbesteding ten behoeve van 'Technische adviesdiensten 2021-2025'. Waterschap Zuiderzeeland treedt hierbij op als penvoerder.

Doel van de aanbesteding

​Met deze openbare Europese aanbesteding Technische adviesdiensten 2021-2025 zijn de Waterschapen voornemens om ingenieursbureaus te contracteren voor technische adviesopdrachten met een resultaatsverplichting, niet zijnde inhuur/detacheringsopdrachten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 17 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71318000 Technische advies- en raadgevingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Raamovereenkomst heeft betrekking op adviesopdrachten met een resultaatsverplichting, niet zijnde inhuur/detacheringsopdrachten. De werkzaamheden zoals opgenomen in Bijlage H - Inschrijfformulier Kerncompetenties en Subkerncompetenties maken onderdeel uit van de Raamovereenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Toelichting expertise / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2021
Einde: 01/08/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Per waterschap wordt een Raamovereenkomst aangegaan voor een periode van twee (2) jaar met twee (2) keer de optie tot verlenging van maximaal één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In de vragenronde kunt u vragen stellen over deze aanbesteding. U dient voor het stellen van uw vragen gebruik te maken van de "Vraag-en antwoordmodule" in Negometrix (zie voor meer info de instructie 'Vraag en Antwoord').

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uittreksel beroepsregister of handelsregister

Inschrijver dient bij Inschrijving (een) uittreksel(s) uit het beroepsregister of handelsregister (in Nederland: KvK) te overleggen welke niet ouder is dan zes maanden voorafgaande aan de datum van aanbesteding. Hieruit dient de tekenbevoegdheid te blijken van de persoon die namens Inschrijver de Inschrijving ondertekent,

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Zie hiervoor vraag 1.3.2. op dit aanbestedingsplatform,

— Gedragsverklaring aanbesteden

De Inschrijver aan wie voorlopig gegund wordt dient binnen tien dagen na voorlopige gunning de gedragsverklaring aanbesteden te overleggen welke niet ouder is dan 24 maanden voorafgaande aan de datum van publicatie van de aanbesteding,

— Verklaring Belastingdienst en sociale premies

De Inschrijver aan wie voorlopig gegund wordt dient binnen 10 Dagen na voorlopige gunning de verklaring van de Belastingdienst te overleggen welke niet ouder is dan 6 maanden voorafgaande aan de datum van publicatie van de aanbesteding.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/04/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/04/2021
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Alle communicatie met betrekking tot deze aanbesteding dient uitsluitend middels de berichtenmodule in Negometrix te verlopen. Het is niet toegestaan buiten de contactpersonen om te communiceren met medewerk(st)ers van Aanbestedende dienst over deze aanbesteding. Indien door een Inschrijver in strijd met bovenstaand verbod toch wordt gecommuniceerd over deze aanbesteding met medewerk(st)ers van Aanbestedende dienst anders dan de aangewezen contactpersoon, behoudt Aanbestedende dienst zich uitdrukkelijk

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
Telefoon: +31 883620000
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Na afloop van de beoordeling zal de Aanbestedende dienst een besluit nemen en het voornemen tot gunning via de berichtenmodule van Negometrix bekend maken aan alle Inschrijvers. Indien een Inschrijver die niet in aanmerking komt voor gunning van de Raamovereenkomst van mening is dat het voorgenomen gunningsbesluit in strijd is met de Aanbestedingswet 2012 of andere relevante regelgeving, dient Inschrijver binnen een vervaltermijn van twintig dagen na dagtekening van het bericht waarin het voornemen tot gunnen bekend is gemaakt een kort geding aanhangig te hebben gemaakt door middel van een getekende dagvaarding bij de bevoegde rechter te Utrecht. Een kopie van deze dagvaarding dient op zo kort mogelijke termijn per e-mail te worden verzonden aan de contactpersoon van Aanbestedende dienst. Voor zover binnen de vervaltermijn van twintig dagen een kort geding aanhangig wordt gemaakt zal Aanbestedende dienst de beslissing van de voorzieningenrechter afwachten alvorens hij tot definitieve gunning overgaat. Dit tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt.

Deze uitspraak is voor Aanbestedende dienst de basis voor verdere besluitvorming aangaande de gunning. Aanbestedende dienst behoudt zicht het recht voor om een eventueel hoger beroep af te wachten alvorens hij tot definitieve gunning overgaat. Inschrijver dient hiermee bij het opstellen van de Inschrijving rekening te houden. Indien niet binnen 20 Dagen na verzending van het besluit een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de gepasseerde Inschrijvers geen bezwaar meer maken naar aanleiding van de beslissing en hebben zij hun rechten ter zake verwerkt. De Aanbestedende dienst is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan de gunningsbeslissing. De gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt om in een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding te stellen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021