Dienstleistungen - 92929-2021

23/02/2021    S37

Polska-Gostynin: Usługi związane z odpadami

2021/S 037-092929

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gostynin
Adres pocztowy: Rynek 26
Miejscowość: Gostynin
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Wiland
E-mail: ug@gminagostynin.pl
Tel.: +48 242360775
Faks: +48 242360769
Adresy internetowe:
Główny adres: http://uggostynin.bip.org.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.gminagostynin.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin

Numer referencyjny: RG.271.1.14.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 2 431 334.40 PLN / Najdroższa oferta: 2 910 866.06 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Gostynin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do projektu umowy.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie następujących czynności:

— odbiór, transport oraz przekazanie do dalszego zagospodarowania odpadów komunalnych kierowcy pojazdów oraz ładowaczy wykonujących świadczenie przedmiotowej usługi,

— nadzór nad wykonywaniem usługi i realizacją umowy podpisanej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego – koordynator umowy.

W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od ustania stosunku pracy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w jego miejsce innej osoby, która będzie w dalszym czasie realizować umowę.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy oświadczenie o zawartych umowach o pracę, zawierających zestawienie umów o pracę wszystkich osób, o których mowa w ust. 1 powyżej.

W przypadku każdej zmiany stanu zatrudnienia pracownika, Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne informacje w terminie 30 dni, od dnia zaistnienia zmiany.

Zamawiający ma prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa ust. 1 powyżej. W ramach prawa kontroli Zamawiający może w szczególności zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia dokumentów stanowiących dowody zatrudnienia i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni. Za dowody zatrudnienia uznaje się w szczególności zanonimizowane (uniemożliwiające identyfikację danych osobowych pracownika, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa), kopie aktualnych umów o pracę lub zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych.

Na okoliczność nieprzedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zawartych umowach o pracę, niepowiadamianie o zmianach w zatrudnieniu, nieprzedłożenie zanonimizowanych kopii umów o pracę, zanonimizowanych zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego lub innych dowodów faktów zatrudnienia, w terminach wynikających z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewidział procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Kryteria oceny ofert wg. dokumentacji zamówienia: cena – 60 %, termin realizacji odbioru interwencyjnego – 40 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2 nie krótszy jednak niż 15 dni w przypadku, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W świetle powyższego zapisu Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie gminy Gostynin i skrócić termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości odbioru odpadów komunalnych. Dotychczas zadanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Gostynin powierzone było przez Gminę Związkowi Gmin Regionu Płockiego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 234-573966
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/03/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Baruchowo 54
Miejscowość: Baruchowo
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-821
Państwo: Polska
E-mail: zgk@baruchowo.pl
Tel.: +48 542845612
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 075 972.41 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 431 334.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia 2020/S 058-139504 wpisał wartość zamówienia z VAT. Wobec powyższego w celu korekty błędu należy wysłać do publikacji kolejne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Nr referencyjny korespondencji 21-082629-001.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów zgodnie z działem VI – środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021