Dienstleistungen - 92995-2021

23/02/2021    S37

Polen-Tuchola: Abholung von Siedlungsabfällen

2021/S 037-092995

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Tuchola
Nationale Identifikationsnummer: 561-14-87-583
Postanschrift: pl. Zamkowy 1
Ort: Tuchola
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 89-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Szmyt
E-Mail: przetargi212@tuchola.pl
Telefon: +48 523363430
Fax: +48 523342138
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.miasto.tuchola.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://bip.miasto.tuchola.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.10.2020.AS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.

3. W przypadku, gdy w którejkolwiek części niniejszej SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu zamówienia, znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych, to znaczy o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych i funkcjonalno-użytkowych oraz warunkach kosztach eksploatacji, jak te opisane w dokumentach odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Jeżeli w SIWZ i jaj załącznikach podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach (...)

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 708 692.33 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Gmina Tuchola

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ).

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności postanowieniami:

— ustawy z dnia 30 marca 2018 r. - prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019r. poz. 1292, ze zm.),

— ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1292, ze zm.),

— ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, ze zm.),

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz.1219, ze zm.),

— ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.),

— ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2009 r., nr 104 poz. 868),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 r. poz. 2167),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (...)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.

W przypadku, gdy w którejkolwiek części niniejszej SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu zamówienia, znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych, to znaczy o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych i funkcjonalno-użytkowych oraz warunkach kosztach eksploatacji, jak te opisane w dokumentach odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Jeżeli w SIWZ i jaj załącznikach podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienie przez Wykonawcę (odpowiednio podwykonawców i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności w zakresie transportu odpadów, odbioru odpadów, w tym załadunku i wyładunku odpadów przez cały okres realizacji umowy. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Obowiązki dotyczące podwykonawców zawarto we wzorze umowy, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienie przez Wykonawcę (odpowiednio podwykonawców i dalszych podwykonawców szczegółowe informacje dotyczące art. 29 ust. 3a zawarto w rozdziale XXX niniejszej SIWZ). W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności.

5. Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wykonać niniejsze zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej: www.bip.miasto.tuchola.pl oraz platformie zakupowej Open Nexus.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: termin płatności / Gewichtung: 40
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 167-408262
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP.271.2.10.2020.AS
Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/02/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5611000463
Postanschrift: Świecka 68
Ort: Tuchola
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 89-500
Land: Polen
E-Mail: pk@pk.tuchola.pl
Telefon: +48 3365730
Fax: +48 3365752
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 025 620.18 PLN
Niedrigstes Angebot: 3 652 398.00 PLN / höchstes Angebot: 3 652 398.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021