Dienstleistungen - 92995-2021

23/02/2021    S37

Polska-Tuchola: Usługi wywozu odpadów

2021/S 037-092995

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tuchola
Krajowy numer identyfikacyjny: 561-14-87-583
Adres pocztowy: pl. Zamkowy 1
Miejscowość: Tuchola
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 89-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Szmyt
E-mail: przetargi212@tuchola.pl
Tel.: +48 523363430
Faks: +48 523342138
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.miasto.tuchola.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.miasto.tuchola.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Numer referencyjny: ZP.271.2.10.2020.AS
II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.

3. W przypadku, gdy w którejkolwiek części niniejszej SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu zamówienia, znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych, to znaczy o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych i funkcjonalno-użytkowych oraz warunkach kosztach eksploatacji, jak te opisane w dokumentach odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Jeżeli w SIWZ i jaj załącznikach podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach (...)

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 708 692.33 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Tuchola

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ).

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności postanowieniami:

— ustawy z dnia 30 marca 2018 r. - prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019r. poz. 1292, ze zm.),

— ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1292, ze zm.),

— ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, ze zm.),

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz.1219, ze zm.),

— ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.),

— ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2009 r., nr 104 poz. 868),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 r. poz. 2167),

— rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (...)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.

W przypadku, gdy w którejkolwiek części niniejszej SIWZ lub w innych dokumentach odnoszących się do przedmiotu zamówienia, znajduje się wskazanie dotyczące znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych, to znaczy o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych i funkcjonalno-użytkowych oraz warunkach kosztach eksploatacji, jak te opisane w dokumentach odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Jeżeli w SIWZ i jaj załącznikach podano nazwy lub typy materiałów i produktów, to mają one na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienie przez Wykonawcę (odpowiednio podwykonawców i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności w zakresie transportu odpadów, odbioru odpadów, w tym załadunku i wyładunku odpadów przez cały okres realizacji umowy. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Obowiązki dotyczące podwykonawców zawarto we wzorze umowy, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienie przez Wykonawcę (odpowiednio podwykonawców i dalszych podwykonawców szczegółowe informacje dotyczące art. 29 ust. 3a zawarto w rozdziale XXX niniejszej SIWZ). W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności.

5. Wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wykonać niniejsze zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej: www.bip.miasto.tuchola.pl oraz platformie zakupowej Open Nexus.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin płatności / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 167-408262
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP.271.2.10.2020.AS
Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/02/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5611000463
Adres pocztowy: Świecka 68
Miejscowość: Tuchola
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 89-500
Państwo: Polska
E-mail: pk@pk.tuchola.pl
Tel.: +48 3365730
Faks: +48 3365752
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 025 620.18 PLN
Najtańsza oferta: 3 652 398.00 PLN / Najdroższa oferta: 3 652 398.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021