Dienstleistungen - 93265-2021

23/02/2021    S37

Nederland-Schiedam: Ondersteunende diensten voor de overheid

2021/S 037-093265

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Schiedam
Nationaal identificatienummer: 50991663
Postadres: Stadserf 1
Plaats: Schiedam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3112 DZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Menno Popijus
E-mail: inkoop@schiedam.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.schiedam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=161548
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dienstverlening Coronateststraten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75130000 Ondersteunende diensten voor de overheid
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende dienst is op zoek naar partijen die haar kan ondersteunen in deze Coronatijd. Daarom zoekt zij voor haar testlocatie partijen die diensten kunnen leveren op het terrein van operationele algehele aansturing van de locatie, de beheersing van de doorstroming van de te testen burgers en schoonmaak van de locatie (exclusief de teststations). De opdracht is opgedeeld in drie percelen, te weten: schoonmaakdienstverlening; ontvangst en (verkeers)veiligheid; locatiemanagement.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 900 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit betreft het perceel voor het schoonmaken van de Coronatestlocatie. Dit betreft alleen het kantoorgedeelte en niet de teststraat zelf.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: plan van aanpak / Weging: 200
Kwaliteitscriterium - Naam: Schoonmaakbeleving / Weging: 150
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 350
Prijs - Weging: 300
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ontvangst en (verkeers)veiligheid

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79710000 Beveiligingsdiensten
63712700 Verkeersleidingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit betreft het perceel voor de gastheren en gastvrouwen op locatie die alle personen die getest willen worden ontvangen. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid van alle aanwezigen op locatie en zorgen zij voor een goede doorstroom van alle aanwezigen op de testlocatie (crowdmanagement en verkeersveiligheid).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: opschaalbaarheid en flexibiliteit / Weging: 500
Kwaliteitscriterium - Naam: plan van aanpak / Weging: 250
Prijs - Weging: 250
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Locatiemanagement

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79952000 Diensten voor het organiseren van evenementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel heeft betrekking op het locatiemanagement. De aanbestedende dienst is op zoek naar een partij die toezicht voert op de overige percelen en eindverantwoordelijk is voor de operationele activiteiten op locatie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: cv en gesprek / Weging: 450
Kwaliteitscriterium - Naam: plan van aanpak / Weging: 250
Prijs - Weging: 300
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 220-540864
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Schoonmaakdienstverlening

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Blue Holding
Plaats: Rijswijk
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ontvangst en verkeersveiligheid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fun-Keys Events
Plaats: Schiedam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 560 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Locatiemanagement

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fun-Keys Events
Plaats: Schiedam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 155 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gemeente Schiedam
Plaats: Schiedam
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021