Dienstleistungen - 93269-2021

23/02/2021    S37

Polska-Warszawa: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2021/S 037-093269

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
E-mail: ewa.rutynowska@wody.gov.pl
Tel.: +48 236742459
Faks: +48 236742451
Adresy internetowe:
Główny adres: https://warszawa.wody.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://warszawa.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-wstepne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie obiektów piętrzących i wód na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie

II.1.2)Główny kod CPV
90721800 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część nr 1, Część nr 2 i nr 8-Nadzór Wodny w Ciechanowie

Część nr 3, Część nr 4, Część nr 9-NW w Działdowie

Część nr 5-NW w Mławie

Część nr 6, Cześć nr 10 i nr 11-NW w Nidzicy

Część nr 7-NW w Płońsku

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z obsługą i utrzymaniem obiektów piętrzących (Część nr 1, Część nr 3, Część nr 5), utrzymaniem obiektów piętrzących (Część nr 2, Część nr 4, Część nr 6, Część nr 7) i utrzymaniem rzek (Część nr 8, Część nr 9, Cześć nr 10, Część nr 11). Obiekty piętrzące przewidziane do obsługi i utrzymania oraz rzeki przewidziane do utrzymania zlokalizowane są na terenie pięciu Nadzorach Wodnych. Zamówienie zostało podzielone na 11 części.

Część nr 1: Obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie; wartość szacunkowa Części nr 1: 136 417,28 PLN,

Zakres usług obejmuje obsługę i utrzymanie obiektów piętrzących w ramach zadań:

1) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Łydyni w km 16+515, w km 23+955 i w km 35+145,

2) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Łydyni w km 39+425 i w km 47+880,

3) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Sona (Sona Główna).

Część nr 2: Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie; wartość szacunkowa Części nr 2: 5 093,59 PLN,

Zakres usług obejmuje utrzymanie obiektu piętrzącego w ramach zadania:

Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Bieżance

Część nr 3: Obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Działdowie; wartość szacunkowa Części nr: 13 007,69 PLN,

Zakres usług obejmuje obsługę i utrzymanie obiektów piętrzących w ramach zadań:

1) Utrzymanie obiektów piętrzących na Cieku J (Dopływ spod Petrykoz)

2) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Pierławce

Część nr 4: Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Działdowie; wartość szacunkowa Części nr 4: 5 098,97 PLN,

Zakres usług obejmuje utrzymanie obiektów piętrzących w ramach zadania:

Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Wkrze od km 185+670 do km 221+396

Część nr 5: Obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Mławie; wartość szacunkowa Części nr 5: 46 936,89 PLN

Zakres usług obejmuje obsługę i utrzymanie obiektów piętrzących w ramach zadań:

1) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Mławce,

2) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Seracz.

Część nr 6: Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy; wartość szacunkowa Części nr 6: 84 258,95 PLN,

Zakres usług obejmuje utrzymanie obiektów piętrzących w ramach zadań:

1) Utrzymanie jazu na rzece Szkotówce w km 4+311

2) Utrzymanie jazu na rzece Wkrze w km 246+414

3) Utrzymanie jazu na rzece Wkrze w km 226+754

4) Utrzymanie jazu na rzece Wkrze w km 224+160

Część nr 7:Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Płońsku; wartość szacunkowa Części nr 7: 26 288, 57 PLN,

Zakres usług obejmuje utrzymanie obiektów piętrzących w ramach zadań:

1) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Płonce

2) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Raciążnicy

3) Utrzymanie obiektów piętrzących na rzece Potok Zadębie

Część nr 8: Utrzymanie rzeki Łydyni na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie; wartość szacunkowa Części nr 8: 74 183,09 PLN,

Zakres usług obejmuje utrzymanie rzeki w ramach zadania:

Utrzymanie rzeki Łydyni od km 23+235 do km 36+270

Część nr 9: Utrzymanie rzeki Wkry na terenie Nadzoru Wodnego w Działdowie; wartość szacunkowa Części nr 9: 117 850,90 PLN,

Zakres usług obejmuje utrzymanie rzeki w ramach zadania:

Utrzymanie rzeki Wkry od km 180+630 do km 221+396

Część nr 10: Utrzymanie rzeki Szkotówki na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy; wartość szacunkowa Części nr 10: 80 190,42 PLN,

Zakres usług obejmuje utrzymanie rzeki w ramach zadań:

1) Utrzymanie rzeki Szkotówki od km 0+000 do km 11+691

2) Utrzymanie rzeki Szkotówki od km 15+900 do km 26+848

Część nr 11:Utrzymanie rzeki Wkry na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy; wartość szacunkowa Części nr 11: 185 492,01 PLN.

Zakres usług obejmuje utrzymanie rzeki w ramach zadań:

1)Utrzymanie rzeki Wkry od km 225+300 do km 235+947

2)Utrzymanie rzeki Wkry od 235+947 do km 262+083

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacje uzupełniające do pkt. II.2.4 niniejszego ogłoszenia:

Część nr 1: Obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących w km 16+515, w km 23+955, w km 35+145, w km 39+425 i w km 47+880 rzeki Łydyni oraz w km 13+684, w km 15+493, w km 18+946, w km 22+685 i w km 28+960 rzeki Sony (Sony Głównej).

Część nr 2: Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie obiektu piętrzącego w km 2+453 rzeki Bieżanki.

Część nr 3: Obsługa i utrzymanie piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Działdowie

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących w km 4+246 rzeki Ciek J oraz w km 3+873, w km 5+862, w km 7+399, w km 8+769, w km 10+311, w km 10+831, w km 10+968 rzeki Pierławki.

Część nr 4: Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Działdowie

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie obiektów piętrzących w km 194+858, w km 200+155 i w km 204+711 rzeki Wkry.

Część nr 5: Obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Mławie

Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących w km 13+742, w km 23+233 i w km 24+458 rzeki Mławki oraz w km 0+534, w km 3+156 i w km 5+240, w km 7+098, w km 9+628 rzeki Seracz.

Część nr 6: Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie obiektów piętrzących w km 4+311 rzeki Szkotówki oraz w km 246+414, w km 226+754, w km 224+160 rzeki Wkry.

Część nr 7- Utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Nadzoru Wodnego w Płońsku

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie obiektów piętrzących w km 19+539 rzeki Płonki, w km 3+173 rzeki Potok Zadębie oraz w km 37+905, w km 39+097, w km 40+410 i w km 41+246 rzeki Raciążnicy.

Część nr 8: Utrzymanie rzeki Łydyni na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowie

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki od km 23+235 do km 36+270, tj. na długości 13,040 km.

Część nr 9: Utrzymanie rzeki Wkry na terenie Nadzoru Wodnego w Działdowie

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Wkry od km 180+630 do km 221+396, tj. na długości 40,770 km.

Część nr 10: Utrzymanie rzeki Szkotówki na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Szkotówki od km 0+000 do km 11+691 i od km 15+900 do km 26+848, tj. na długości 22,640 km.

Część nr 11: Utrzymanie rzeki Wkry na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Wkry od km 225+300 do km 262+083, tj. na długości 36,780 km.

Łączna wartość szacunkowa zamówienia: 774 818,36 PLN.

Kryteria oceny ofert dla Części nr 2, Części nr 4, Części nr 6, Części nr 7, Części nr 8, Części nr 9, Części nr 10,Części nr 11: cena – waga 60 %

— skrócenie terminu wykonania zamówienia – waga 40 %

Kryteria oceny ofert dla Części nr 1, Części nr 3 i Części nr 5: cena – waga 60 %

— czas reakcji wykonawcy na każdorazowe wezwanie zamawiającego – waga 40 %.

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 31.3.2021.

Oferty można składać do wszystkich części.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.

Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Warunki udziału: Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

Rodzaj procedury: procedura otwarta (z zastosowaniem art. 138 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.).

Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej i dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021