Dienstleistungen - 93286-2021

23/02/2021    S37

Polska-Kielce: Usługi nadzoru budowlanego

2021/S 037-093286

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 250-625276)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6572617325
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-637
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Kubikowska
E-mail: wzp@mzd.kielce.pl
Tel.: +48 413402832
Faks: +48 413402830
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzd.kielce.pl
Adres profilu nabywcy: www.mzd.kielce.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. ...”

Numer referencyjny: WZP.26.1.60.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) dla inwestycji pod nazwą: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności.`

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pn.: „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” nr POPW.02.01.00-26-002/16 z „Programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 250-625276

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/02/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/03/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Pozostałe informacje bez zmian