Dienstleistungen - 93291-2021

23/02/2021    S37

Polen-Poznań: Photogrammetrische Dienstleistungen

2021/S 037-093291

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 252-636757)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nationale Identifikationsnummer: GKG.GPK.2110.14.2020
Postanschrift: ul. Jackowskiego 18
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 60-509
Land: Polen
E-Mail: anna.wojtkowiak@podgik.powiat.poznan.pl
Telefon: +48 612269228
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.podgik.poznan.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dedykowanego nalotu i pozyskanie zdjęć lotniczych oraz danych wysokościowych technologią lotniczego skaningu laserowego – pełna nazwa zgodnie z dokumentacją SIWZ

Referenznummer der Bekanntmachung: GKG.GPK.2110.14.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71355100 Photogrammetrische Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dedykowanego nalotu i pozyskanie zdjęć lotniczych oraz danych wysokościowych technologią lotniczego skaningu laserowego, a także opracowanie prawdziwej ortofotomapy i fotoplanów ukośnych, wraz z utworzeniem modelu 3D dla obszaru metropolii Poznań.

Zamówienie obejmuje wykonanie dedykowanych nalotów, podczas których pozyskane zostaną lotnicze, cyfrowe zdjęcia pionowe (RGB i CIR) oraz ukośne (RGB) o rozdzielczości piksela terenowego 5 cm, jak również dane wysokościowe technologią lotniczego skaningu laserowego – gęstość 24 pkt/m2, na podstawie, których opracowany zostanie numeryczny model terenu (NMT), numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) oraz cyfrowa, prawdziwa ortofotomapa (RGB i CIR), a także model 3D mesh dla obszaru Metropolii Poznań.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” i stanowi Zadanie nr 3 „Pozyskanie danych”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 252-636757

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże się:

a. wykonaniem w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1a) co najmniej jednej (1) usługi, w ramach, której przeprowadził dedykowany nalot, pozyskał zdjęcia lotnicze oraz opracował na tej podstawie, co najmniej ortofotomapę RGB o rozdzielczości piksela terenowego nie większej niż 5–7 cm, przy czym obszar opracowania był nie mniejszy niż 1 000 km2 i obejmował tereny miejskie o obszarze nie mniejszym niż 100 km2;

1b) co najmniej jednej (1) usługi, w ramach, której przeprowadził dedykowany nalot, pozyskał dane wysokościowe metodą skaningu laserowego oraz opracował na tej podstawie, co najmniej numeryczny model terenu (NMT), przy czym obszar opracowania był nie mniejszy niż 1 000 km2 i obejmował tereny miejskie o obszarze nie mniejszym niż 100 km2;

2) co najmniej dwóch (2) usług polegających na opracowaniu prawdziwej ortofotomapy (ang. true ortho) w barwach widzialnych RGB i bliskiej podczerwieni CIR na podstawie pozyskanych zdjęć lotniczych o rozdzielczości piksela terenowego nie większej niż 5 cm, gdzie przynajmniej w ramach jednej z tych usług obszar opracowania były nie mniejszy niż 150 km2 oraz obejmował tereny miejskie;

3) co najmniej dwóch (2) usług pozyskania i przetworzenia danych z lotniczego skaningu laserowego o gęstości punktów, nie mniejszej niż 12 punktów na m2, gdzie w ramach jednej z tych usług obszar opracowania były nie mniejszy niż 150 km2 oraz obejmował tereny miejskie;

4a) co najmniej jednej (1) usługi pozyskania ukośnych zdjęć lotniczych zdjęć lotniczych o rozdzielczość piksela terenowego nie większej niż 8 cm na obszarze nie mniejszym niż 100km2 obejmującym tereny miejskie;

4b) co najmniej jednej (1) usługi opracowania tzw. fotoplanów ukośnych na obszarze nie mniejszym niż 100 km2 obejmującym tereny miejskie;

5) co najmniej jednej (1) usługi polegającej na opracowaniu trójwymiarowego zobrazowania terenu włącznie z opracowaniem modelu 3D „mesh”, dla której obszar opracowania był nie mniejszej niż 50 km2;

6a) co najmniej jednej (1) usługi, w ramach, której opracował lub dostarczył oprogramowanie zapewniające publikacje i przegląd danych fotogrametrycznych takich jak: zdjęcia lotnicze oraz ortofotomapa;

6b) co najmniej jednej (1) usługi, w ramach, której opracował lub dostarczył oprogramowanie zapewniające publikacje i przegląd danych 3D opracowanych w oparciu o naloty fotogrametryczne.

b. dysponowaniem zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Zamawiający uzna spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne

Do wykonania zamówienia oraz wskaże podstawę do ich dysponowania. W skład zespołu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wchodzą, co najmniej:

Kierownik zespołu – jedna (1) osoba posiadająca minimum 3 lata doświadczenia

W kierowaniu pracami zespołu podobnymi rodzajowo do zakresu przedmiotu niniejszego zamówienia;

(1) Specjalista geodeta, – co najmniej dwie (2) osoby

(2) Specjalista od zobrazowań lotniczych - co najmniej jedna (1) osoba,

(3) Specjalista geoinformatyk, – co najmniej jedna (1) osoba

(4) Specjalista fotogrametra - co najmniej dwie (2) osoby

muss es heißen:

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeśli Wykonawca wykaże się:

a. wykonaniem w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1a) co najmniej jednej (1) usługi, w ramach, której przeprowadził dedykowany nalot, pozyskał zdjęcia lotnicze oraz opracował na tej podstawie, co najmniej ortofotomapę RGB o rozdzielczości piksela terenowego nie większej niż 5–7 cm, przy czym obszar opracowania był nie mniejszy niż 1 000 km2 i obejmował tereny miejskie o obszarze nie mniejszym niż 100 km2;

1b) co najmniej jednej (1) usługi, w ramach, której przeprowadził dedykowany nalot, pozyskał dane wysokościowe metodą skaningu laserowego oraz opracował na tej podstawie, co najmniej Numeryczny Model Terenu (NMT), przy czym obszar opracowania był nie mniejszy niż 1 000 km2 i obejmował tereny miejskie o obszarze nie mniejszym niż 100 km2;

2a) co najmniej jednej (1) usługi polegającej pozyskaniu zdjęć lotniczych w barwach widzialnych RGB i bliskiej podczerwieni CIR o rozdzielczości piksela terenowego nie większej niż 5 cm;

2b) co najmniej jednej (1) usługi polegającej na opracowaniu prawdziwej ortofotomapy (ang. true ortho), gdzie obszar opracowania był nie mniejszy niż 150 km2 oraz obejmował tereny miejskie;

3) co najmniej dwóch (2) usług pozyskania i przetworzenia danych z lotniczego skaningu laserowego o gęstości punktów, nie mniejszej niż 12 punktów na m2, gdzie w ramach jednej z tych usług obszar opracowania były nie mniejszy niż 150 km2 oraz obejmował tereny miejskie;

4a) co najmniej jednej (1) usługi pozyskania ukośnych zdjęć lotniczych zdjęć lotniczych o rozdzielczość piksela terenowego nie większej niż 8 cm na obszarze nie mniejszym niż 100 km2 obejmującym co najmniej jeden obszar terenów miejskich o powierzchni minimum 100 km2;

4b) co najmniej jednej (1) usługi opracowania tzw. fotoplanów ukośnych na obszarze nie mniejszym niż 100 km2 obejmującym co najmniej jeden obszar terenów miejskich o powierzchni minimum 100 km2;

5) co najmniej jednej (1) usługi polegającej na opracowaniu trójwymiarowego zobrazowania terenu włącznie z opracowaniem modelu 3D „mesh”, dla której obszar opracowania był nie mniejszej niż 50 km2;

6a) co najmniej jednej (1) usługi, w ramach, której opracował lub dostarczył oprogramowanie zapewniające publikacje i przegląd danych fotogrametrycznych takich jak: zdjęcia lotnicze oraz ortofotomapa;

6b) co najmniej jednej (1) usługi, w ramach, której opracował lub dostarczył oprogramowanie zapewniające publikacje i przegląd danych 3D, czyli 3D mesh oraz skaningu laserowego opracowanych w oparciu o naloty fotogrametryczne;

b. dysponowaniem zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

1) kierownik zespołu – 1 osoba posiadająca minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu pracami zespołu podobnymi rodzajowo do zakresu przedmiotu niniejszego zamówienia,

1) specjalista geodeta – co najmniej dwie osoby,

2) specjalista od zobrazowań lotniczych – co najmniej jedna osoba,

3) specjalista geoinformatyk – co najmniej jedna osoba,

4) specjalista fotogrametra – co najmniej jedna osoba,

5) specjalista geoinformatyk ds. opracowania ortofotomapy – co najmniej jedna osoba.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

Uwagi:

A. Zamawiający dopuszcza wykazanie usług łącznie w ramach jednego zamówienia lub wielu zamówień tj. wielu umów/kontraktów/zleceń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania spełniania pojedynczego warunku przez wykazanie wykonania usługi w ramach więcej niż jednej umowy tj. Wykonawca nie może zsumować rezultatów wykonania dwóch lub więcej umów, aby spełnić dany warunek.

B. Zamawiający dopuszcza łączenie roli Kierownika zespołu z jedną z ról specjalisty wskazanego

W wymaganiach pkt. b. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia roli dwóch specjalistów w ramach spełnienia wymagań określonych w pkt. b. Minimalny wymagany przez Zamawiającego skład Kluczowego Personelu Wykonawcy to minimum 5 osób. Powyższe nie stanowi ograniczenia ilościowego zespołu wykonawcy.

C. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o uprawnieniach zawodowych geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozumie się przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 poz.20) oraz aktów wykonawczych, zgodnie z dyspozycją wynikającą z przepisów art. 87 tej ustawy organem właściwym do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju działający na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport (Dz. U. 2016 r. poz. 2086).

D. Osoby oddelegowane do Kluczowego Personelu Wykonawcy w roli specjalista geodeta i specjalista fotogrametra muszą posiadać ważne uprawnienia zawodowe na dzień składania oświadczeń przez Wykonawcę w tym zakresie.

muss es heißen:

Uwagi:

A. Zamawiający dopuszcza wykazanie usług łącznie w ramach jednego zamówienia lub wielu zamówień tj. wielu umów/kontraktów/zleceń. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania spełniania pojedynczego warunku przez wykazanie wykonania usługi w ramach więcej niż jednej umowy tj. Wykonawca nie może zsumować rezultatów wykonania dwóch lub więcej umów, aby spełnić dany warunek.

B. Zamawiający dopuszcza łączenie roli Kierownika zespołu z jedną z ról specjalisty wskazanego w wymaganiach pkt b. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia roli dwóch specjalistów w ramach spełnienia wymagań określonych w pkt b. Minimalny wymagany przez Zamawiającego skład Kluczowego Personelu Wykonawcy to minimum 5 osób. Powyższe nie stanowi ograniczenia ilościowego zespołu wykonawcy.

C. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o uprawnieniach zawodowych geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozumie się przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 20) oraz aktów wykonawczych, zgodnie z dyspozycją wynikającą z przepisów art. 87 tej ustawy organem właściwym do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju działający na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport (Dz.U. 2016 r. poz. 2086).

D. Osoby oddelegowane do kluczowego personelu Wykonawcy w roli specjalista geodeta i specjalista fotogrametra muszą posiadać ważne uprawnienia zawodowe na dzień składania oświadczeń przez Wykonawcę w tym zakresie.

E. Każdorazowe wystąpienie sformułowania „tereny miejskie” oznacza zwarty, ciągły obszar terenu o określonej powierzchni (w km2) obejmujący tereny mieszczące się w granicach administracyjnych miasta, zgodnie z definicją „miasta” wprowadzoną przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1443).

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 02/03/2021
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 09/03/2021
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 30/04/2021
muss es heißen:
Tag: 07/05/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 02/03/2021
Ortszeit: 10:15
muss es heißen:
Tag: 09/03/2021
Ortszeit: 10:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: