Dienstleistungen - 93350-2021

23/02/2021    S37

Polen-Świnoujście: Betrieb von Parkplätzen und Parkhäusern

2021/S 037-093350

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 036-090310)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Świnoujście
Nationale Identifikationsnummer: 000591900
Postanschrift: ul. Wojska Polskiego 1/5
Ort: Świnoujście
NUTS-Code: PL428 Szczeciński
Postleitzahl: 72-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Irena Kniewel
E-Mail: bzp@um.swinoujscie.pl
Telefon: +48 913212425
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.1.5.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63712400 Betrieb von Parkplätzen und Parkhäusern
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest jest wykonanie zadania pn.: Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania

(SPP) w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r., obejmującą 1 250 miejsc postojowych na terenie miasta Świnoujście zgodnie z uchwałą nr XXII/166/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminy miasto Świnoujście oraz uchwałą nr XXX/236/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającą ww. uchwałę.

2. Przedmiot i zakres zamówienia określa szczegółowy zakres zadań i czynności zarządzającego strefą płatnego parkowania (załącznik nr 6 do SWZ).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 036-090310

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Szacunkowa wartość; Wartość bez VAT:
Anstatt:

4 635 091.46 PLN

muss es heißen:

4 560 930.00 PLN

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

Wykonawca musi spełniać minimalne warunki, jak poniżej:

— wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedno zadanie polegające

na zorganizowaniu i zarządzaniu usługą płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych dla pojazdów

samochodowych (min. 600 miejsc) przy użyciu parkomatów, przez okres ciągły minimum 300 dni,

— wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą

posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zorganizowaniu i zarządzaniu usługą płatnych niestrzeżonych

miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych (min. 600 miejsc) przy użyciu parkomatów, przez okres

ciągły minimum 300 dni.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,

nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

udziału w postępowania), tj. takie dokumenty jak:

1.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

1.2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są

wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez

podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub

ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

1.3. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami.

muss es heißen:

Wykonawca musi spełniać warunki ja, jak poniżej:

— wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedno zadanie polegające na zorganizowaniu i zarządzaniu usługą płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych (min. 600 miejsc) przy użyciu parkomatów, przez okres ciągły minimum 300 dni,

— wykonawca, który dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w zorganizowaniu i zarządzaniu usługą płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych przy użyciu parkomatów.

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowania), tj. takie dokumenty jak:

1.1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

1.2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

1.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: