Prekės - 93351-2016

Pateikti glaustą rodinį

19/03/2016    S56    - - Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Lietuva-Vilnius: Motorinės transporto priemonės

2016/S 056-093351

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
191676548
A. Vivulskio g. 13
Kam: Rasa Balaišienė
LT-03162 Vilnius
Lietuva
Telefonas: +370 52394425
El. paštas: rasa.balaisiene@ndt.lt
Faksas: +370 52316660

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.ndt.lt/

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)Pagrindinė veikla
Socialinė apsauga
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Lengvųjų automobilių (9 vietų) pirkimas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Prekės
Pirkimas
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Tiekėjo prekybos lengvaisiais automobiliais vieta Vilniaus mieste. Tuo atveju, jei tiekėjas neprekiauja lengvaisiais automobiliais Vilniuje, jis privalo savo sąskaita užtikrinti automobilių pristatymą į Vilniaus miestą, su perkančiąja organizacija suderintu laiku ir adresu.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Pirkimo objektas – lengvieji automobiliai (9 vietų).
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

34100000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Perkančioji organizacija numato įsigyti 20 naujų 9 vietų keleivinių lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
dienomis: 150 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
1. Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas pateikiant banko garantiją (originalą) arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (originalą), kuriame nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai Sutarties kainos EUR su PVM.
2. Banko garantija (originalas) arba draudimo bendrovės laidavimo raštas (originalas) turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 120 kalendorinių dienų nuo jo išdavimo datos.
3. Jei Tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų Sutartyje nurodytomis sąlygomis ar vykdo juos netinkamai, moka Pirkėjui 1 000 (vieno tūkstančio) EUR dydžio baudą už kiekvieną Pirkėjo nustatytą ir nurodytą sutartinių įsipareigojimų, įrašytų Sutartyje, nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį (išskyrus prekių pristatymą). Netinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymu laikomas bet kuris sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį ir Techninę specifikaciją netinkamo vykdymo (neįvykdymo) atvejis.
4. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti sutartinius įsipareigojimus (išskyrus prekių pristatymą) per Sutartyje nustatytą terminą, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal Sutartį pradėti skaičiuoti 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties su PVM kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.
5. Jei tiekėjas nepristato prekių per Sutarties 3 punkte nustatytą terminą, moka Pirkėjui 50 (penkiasdešimt) procentų dydžio baudą nuo nepristatytų prekių vertės.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Už pristatytas, sutarties reikalavimus atitinkančias prekes (po perdavimo–priėmimo akto pasirašymo) pirkėjas atsiskaito mokėjimo pavedimu pagal sutartyje nurodytą kainą per 30 dienų nuo tinkamai išrašytos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos, pervesdamas pinigus į tiekėjo atsiskaitomąją sąskaitą. PVM sąskaita faktūra negali būti išrašyta anksčiau nei pasirašytas perdavimo–priėmimo aktas.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Nereikalaujama.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: taip
Ypatingų sąlygų aprašymas: Šiam pirkimui yra taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai.
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiama: Turi būti pateiktas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) už nusikalstamą bankrotą.
Pateikiama: Turi būti pateiktas Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dokumentas ar išrašas iš teismo sprendimo arba atitinkamos užsienio šalies kompetentingos teisinės arba administracinės institucijos dokumentas. Jeigu išduotame kompetentingų institucijų dokumente nenurodoma informacija apie asmenis turinčius balsų daugumą juridinių asmenų susirinkime, tiekėjas turi pateikti dokumentą, kuriame nurodoma šį informacija. Dokumentas pateikiamas, kai tiekėjo (juridinio asmens) dalyvis yra fizinis asmuo ir juridinio asmens dalyvių susirinkime turi paprastą balsų daugumą. Jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos, reikalavimas netaikomas. Jei dalyvis yra juridinis asmuo ir juridinio asmens dalyvių susirinkime turi balsų daugumą, reikalavimas netaikomas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 209 straipsnio baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą bankrotą nenumato juridiniams asmenims). Tokiu atveju, tiekėjas turi pateikti laisvos formos deklaraciją, kurioje tiekėjas turi nurodyti duomenis, kad daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi juridinis asmuo. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
Pateikiama:
1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.
Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šiam kvalifikacijos reikalavimo atitikimui patvirtinti dokumentus. Perkančioji organizacija neatlygintinai prieinamus duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą. Duomenys tikrinami, užfiksuojami ir išsaugomi Perkančiojoje organizacijoje iš viešai prieinamų registrų.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos išduotą dokumentą.
Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, jam nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.
4. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas.
Pateikiama: išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.
Pateikiama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, pateikiama – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas apie įsiskolinimų nebuvimą.
Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, pateikiama – jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
6. Tiekėjas turi teisę verstis prekybos lengvaisiais automobiliais veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.
Pateikiama: Valstybės įmonės Registrų centro išplėstinis išrašas arba įstatai, kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis prekybos lengvaisiais automobiliais veikla, kuri būtina sutarčiai įgyvendinti arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas (-i) dokumentas (-ai) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis prekybos lengvaisiais automobiliais veikla.
7. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Pateikiama: Tiekėjo deklaracija.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Tiekėjo 3 paskutinių finansinių metų tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintos pelno (nuostolių) ataskaitų kopijos arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas (jei tiekėjas įregistruotas vėliau, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo dienos).
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: Tiekėjo vidutinės metinės 3 paskutinių finansinių metų visos veiklos pajamos (jeigu tiekėjas įregistruotas ar veiklą pradėjo vykdyti vėliau, – nuo tiekėjo įregistravimo dienos ar veiklos vykdymo pradžios) ne mažiau nei 1,5 karto didesnės už pirkimo objekto vertę.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Pateikiama siūlomų lengvųjų automobilių gamintojo išduotų dokumentų, suteikiančių teisę parduoti siūlomus lengvuosius automobilius, tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta kopija arba turi būti sudaryta sutartis su tokiu centru, kuris turi anksčiau įvardintų lengvųjų automobilių gamintojo suteiktas teises (turi būti pateikti tai liudijantys dokumentai – sutarties kopija, arba lygiaverčiai dokumentai).
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Tiekėjas turi būti siūlomų lengvųjų automobilių gamintojas arba oficialus siūlomų lengvųjų automobilių gamintojo autorizuotas atstovas, įgaliotas juos parduoti ir atlikti garantinį aptarnavimą ir remontą arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 21.4.2016 - 17:00
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
27.4.2016 - 09:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
lietuvių kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
dienomis: 90 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 27.4.2016 - 9:00

Vieta:

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, A. Vivulskio g. 13, LT-03162 Vilnius, 201 kabinetas.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

1. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

2. Vykdomas elektroninis pirkimas. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai(nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Tiekėjas privalo visus atitikimą kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus pateikti elektronine forma. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų.

3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas pateikiamas CVP IS priemonėmis arba užklijuotame voke iki vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo. Jei pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (originalas) teikiamas užklijuotame voke, jis turi būti pateiktas iki pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūros su nuoroda į pirkimą ir pasiūlymų pateikimo terminą, adresu: Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, A. Vivulskio g. 13, LT-03162 Vilnius, 201 kab. Jei pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyvio pateikiamas tik CVP IS priemonėmis, toks pasiūlymo galiojimo užtikrinimas privalo būti pasirašytas jį išdavusios įstaigos elektroniniu parašu.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): Skundai pateikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17.3.2016