С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Строителство - 93364-2017

14/03/2017    S51

България-Мездра: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на учебни сгради и сгради за научни изследвания

2017/S 051-093364

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Мездра
Национален регистрационен номер: 000193371
Пощенски адрес: ул. „Христо Ботев“ № 27
Град: Мездра
код NUTS: BG313 Vratsa
Пощенски код: 3100
Държава: България
Лице за контакт: Диана Павлова
Електронна поща: mezdra@mail.bg
Телефон: +359 91092116
Факс: +359 91092523
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mezdra.bg
Адрес на профила на купувача: http://eop.mezdra.bg/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eop.mezdra.bg/?p=71
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра“.

II.1.2)Основен CPV код
45214000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на учебни сгради и сгради за научни изследвания
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмета на поръчката включва проектиране, строителство и авторски надзор за изпълнение на проект „Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.00-0180-C01 за обект ОУ „Хр. Ботев“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 357 063.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45214000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на учебни сгради и сгради за научни изследвания
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Vratsa
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмета на поръчката включва проектиране, строителство и авторски надзор.

Участникът изготвя работния проект, съгласно предписаните като задължителни мерки в енергийното обследване и като неотложни в техническия паспорт. Работните проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ. бр. 51 от 2001 г.) и приложимата нормативна уредба по проектните части включени в обхвата на работния проект за нуждите на обновяването в зависимост от допустимите за финансиране дейности. Работните проекти следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

Работните проекти следва да бъдат надлежно съгласувани с всички експлоатационни дружества, обслужващи сградата и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината и да бъде издадено разрешение за строеж. В обяснителните записки на работния проект експертите — проектанти на изпълнителя следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация па предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Обхвата на проектиране е подробно определен в техническата спецификация. Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност на сградата се извършва в съответствие с част „Строителство“ от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка за сградата. Разрешение за строеж се издава от общинската администрация при представяне на техническа документация с оценено съответствие. Строителят (юридическото лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР за обновяване за енергийна ефективност за обекта в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват от представители на възложителя.

За сградата се съставя досие с актовете и протоколите по време на строителството. Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експерти те проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и са предварително одобрени от възложителя.

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности. Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително. б/ Периодични проверки на обекта за упражняване на авторския надзор. в/ За участие в приемателна комисия на извършените строително — монтажни работи. г/ При подписване на актове и протоколи от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 357 063.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 10
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект „Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0180-C01.
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попадат обектите на поръчката, както следва: І група минимум трета категория, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.

При подаване на оферта участниците попълват тази информация в част IV: Критерии за подбор — А Годност в ЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, която застраховка следва да покрива вреди причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, или съответен валиден аналогичен документ. За чуждестранните участници — да имат застраховка професионална отговорност за проектиране и строителство или гаранция в друга държава — членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж.

При подаване на оферта участниците попълват тази информация в част IV: Критерии за подбор — Б Икономическо и финансово състояние в ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Застраховката „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ да е с общ лимит на отговорността покриваща минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответните категории строежи, предмет на поръчката по обособени позиции (трета категория).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да имат опит в:

1.1. Проектирането, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.

Под проектиране „сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира:

Услуги по изработване на технически инвестиционни проекти свързани с реализация на енергоефективни мерки в сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи сгради, с РЗП (разгъната застроена площ) общо: 1 500 кв. м.

1.2. Изпълнението на СМР /строителство и/или проектиране и изпълнение на строеж/, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „идентично или сходно строителство“ следва да се разбира извършването на всяка 1 от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР):

— Топлоизолация на покрив;

— Топлоизолация на стени;

— Подмяна на дограма;

— Подмяна на ел. осветление;

— Подмяна на ОВК инсталации.

* За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка 1 от посочените видове мерки за енергийна ефективност да е изпълнена на поне 1 обект с РЗП: минимум 750 кв. м.

2. Участниците следва да разполагат със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката:

— Заваръчен апарат — мин. 2 бр.

— Оградни пана — мин. 200 м.л.

— Тръбно скеле — мин. 250 м2.

— Пробивна техника — мин. 3 бр.,

— Товарни автомобили — мин. 2 бр.

— Металорежещи инструменти — мин. 2 бр.

3. Участникът трябва да предложи инженерно-технически състав и екип от проектанти, ръководно експертен екип и работници за СМР за изпълнение на поръчката, съответстващи на изискванията на възложителя.

4. Участникът следва да притежава следните валидни сертификати:

Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство;

2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват строителство;

3. Сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с обхват строителство.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисквано минимално ниво и състав към експертите и персонала по т. 3 е както следва:

Архитект- да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент; Архитект, да притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент, и да е вписан в регистъра на МК на лицата по чл. 165, ал. 1 от ЗКН, имащи право да извършват консервационно- реставрационни дейности за обекти на културното недвижимо наследство; За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени.

Конструктор- висше образование, специалност ПГС или строителство на сгради и съоръжения или еквивалент; да притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент. За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени. Строителен инженер, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна“-висше образование, валидно удостоверение за ППП; валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна“ от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава — членка на Европейския съюз, или в друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

Проектант по част „Енергийна ефективност“, притежаващ ППП; За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени;

Проектант по част „Електро“ — електро-инженер, който да отговаря на следните минимални изисквания: да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП или еквивалент; За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени;

Проектант по част „Пожарна безопасност“ — инженер, който да отговаря на следните минимални изисквания: да притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент; За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени;

Проектант по част „ПБЗ“ – инженер, който да отговаря на следните минимални изисквания: да притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент; За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени.

Проектант по част „Управление на отпадъците“ — инженер — да притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент; За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени;

Проектант по част „ОВК“ — инженер — да притежава ППП по ЗКАИИП или еквивалент; За чуждестранните участници, еквивалентни документи за притежаваната проектантска правоспособност, издадени от държавата в която са установени.

За ръководно-експертния екип и работници за СМР за изпълнение на поръчката, както следва: 1. Ръководно — експертен екип: 1.1. Строителен инженер с професионален опит минимум 3 г. или строителен техник с професионален опит минимум 5 г. -1 бр. 1.2. Контрол по качеството — 1 бр. 1.3. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд — 1 бр. 2. Квалифицирани работници; 2.1. Работници топлоизолация — 10 бр.; 2.2 Работници ОВК — 10 бр.; 2.3. Ел. работници — 4 бр.; 2.4. Бояджии — 4 бр.; 3. Общи работници — 5 бр. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък и необходимите документи за доказване опита и професионалната квалификация на ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници за СМР включително и доказателства за минимални изисквания към строителен инженер/строителен техник, експерта по контрола по качество и проектантския състав. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/04/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/04/2017
Местно време: 10:00
Място:

Сградата на Община Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, Малката заседателна зала на четвърти етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора в размер 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договора за обществената поръчка.

Отстраняване от участие:

1. Комисията предлага за отстраняване участник който не отговаря на изискванията за лично състояние по чл. 54 от ЗОП.

2. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията.

3. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

— предварително обявените условия на поръчката;

— правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП.

4. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято обосновка не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 — 5 ЗОП.

5. Участници, които са свързани лица.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/03/2017