Dienstleistungen - 93371-2021

23/02/2021    S37

Polen-Słupsk: Reparatur- und Wartungsdienste

2021/S 037-093371

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Hubalczyków 1
Ort: Słupsk
NUTS-Code: PL636 Słupski
Postleitzahl: 76-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Justyna Formela
E-Mail: zp@szpital.slupsk.pl
Telefon: +48 598460620
Fax: +48 598460621
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital.slupsk.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i codziennej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – 121/PN/2019

Referenznummer der Bekanntmachung: 121/PN/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79900000 Veschiedene Dienstleistungen für Unternehmen und andere Dienstleistungen
51000000 Installation (außer Software)
71315000 Haustechnik
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636 Słupski
Hauptort der Ausführung:

Słupsk, ul. Hubalczyków 1, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczno-eksploatacyjna, konserwacja, naprawy i utrzymanie w ciągłym ruchu infrastruktury technicznej obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zlokalizowanych w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1, a także w Ustce przy ul. Adama Mickiewicza 12 polegająca w szczególności na:

1) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji i sieci pary technologicznej oraz kotłowni parowej jako rezerwowego zabezpieczenia produkcji pary technologicznej;

2) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji i sieci kotłowni wodnej, wymiennikowni kotłowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz CWU;

3) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu ciągłym urządzeń, instalacji i sieci zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

4) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;

5) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji systemów wentylacji mechanicznej, klimatyzacji lokalnej oraz urządzeń chłodniczych zainstalowanych w o obiektach Zamawiającego;

6) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji systemów chłodniczych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego;

7) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, naprawach w zakresie świadczenia usług stolarskich, szklarskich, ślusarskich, spawalniczych, malarskich, dekarskich, budowlanych, pomocniczych zabezpieczających i porządkowych;

8) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji w zakresie świadczenia usług utrzymania obiektów, terenów, urządzeń itp. zewnętrznych;

9) usługach w zakresie zachowania bezpieczeństwa użytkowania obiektów oraz zapobiegających wystąpieniu dalszych szkód powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekty budowlane;

10) usługach związanych z pracami wykonywanymi na zlecenie DET Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;

11) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji gazów medycznych;

12) świadczeniu usługi biodekontaminacji w komórkach organizacyjnych szpitala przy wykorzystaniu urządzenia Zamawiającego – VHP 1000ARD lub innego, jeżeli w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy;

13) świadczeniu usług transportu wewnętrznego;

14) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, napraw drzwi automatycznych;

15) usługach w zakresie zachowania bezpieczeństwa użytkowania obiektów i zapobiegających wystąpieniu szkód na skutek działania czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt.

2. Szczegóły zakres wymagań został określony w części IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikach do opisu, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 023-051723

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i codziennej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – 121/PN/2019

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
14/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp.k.
Postanschrift: ul. Marsa 56A, Warszawa-Rembertów
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 04-242
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 5 176 839.96 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z pkt 11 IDW.

Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w tym postępowaniu – zgodnie z pkt 19 IDW.

6. Podstawy wykluczenia Wykonawców.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2.1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.6.2 a–d IDW:

a) lit. a – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert... cd. w pkt VI.4.3

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.3.1 i 21.3.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Cd. z pkt VI.3:

b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

2.2) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.6.2.a, składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1.a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuję się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

a) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
79900000 Veschiedene Dienstleistungen für Unternehmen und andere Dienstleistungen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51000000 Installation (außer Software)
71315000 Haustechnik
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL636 Słupski
Hauptort der Ausführung:

Słupsk, ul. Hubalczyków 1, POLSKA

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczno-eksploatacyjna, konserwacja, naprawy i utrzymanie w ciągłym ruchu infrastruktury technicznej obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zlokalizowanych w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1, a także w Ustce przy ul. Adama Mickiewicza 12 polegająca w szczególności na:

1) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji i sieci pary technologicznej oraz kotłowni parowej jako rezerwowego zabezpieczenia produkcji pary technologicznej;

2) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji i sieci kotłowni wodnej, wymiennikowni kotłowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz CWU;

3) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu ciągłym urządzeń, instalacji i sieci zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

4) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;

5) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji systemów wentylacji mechanicznej, klimatyzacji lokalnej oraz urządzeń chłodniczych zainstalowanych w o obiektach Zamawiającego;

6) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji systemów chłodniczych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego;

7) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, naprawach w zakresie świadczenia usług stolarskich, szklarskich, ślusarskich, spawalniczych, malarskich, dekarskich, budowlanych, pomocniczych zabezpieczających i porządkowych;

8) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji w zakresie świadczenia usług utrzymania obiektów, terenów, urządzeń itp. zewnętrznych;

9) usługach w zakresie zachowania bezpieczeństwa użytkowania obiektów oraz zapobiegających wystąpieniu dalszych szkód powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekty budowlane;

10) usługach związanych z pracami wykonywanymi na zlecenie DET Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;

11) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji gazów medycznych;

12) świadczeniu usługi biodekontaminacji w komórkach organizacyjnych szpitala przy wykorzystaniu urządzenia Zamawiającego – VHP 1000ARD lub innego jeżeli w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy;

13) świadczeniu usług transportu wewnętrznego;

14) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, napraw drzwi automatycznych;

15) usługach w zakresie zachowania bezpieczeństwa użytkowania obiektów i zapobiegających wystąpieniu szkód na skutek działania czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt.

2. Szczegóły zakres wymagań został określony w części IV SIWZ opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikach do opisu, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 5 176 839.96 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp.k.
Postanschrift: ul. Marsa 56a
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 04-242
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Niniejszy aneks został zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) w związku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 i 567).

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Niniejszy aneks został zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) w związku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 i 567).

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 5 176 839.96 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 5 217 352.96 PLN