Dienstleistungen - 93371-2021

23/02/2021    S37

Polska-Słupsk: Usługi naprawcze i konserwacyjne

2021/S 037-093371

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Hubalczyków 1
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Formela
E-mail: zp@szpital.slupsk.pl
Tel.: +48 598460620
Faks: +48 598460621
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.slupsk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i codziennej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – 121/PN/2019

Numer referencyjny: 121/PN/2019
II.1.2)Główny kod CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79900000 Różne usługi branżowe i podobne
51000000 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
71315000 Usługi budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Słupsk, ul. Hubalczyków 1, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczno-eksploatacyjna, konserwacja, naprawy i utrzymanie w ciągłym ruchu infrastruktury technicznej obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zlokalizowanych w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1, a także w Ustce przy ul. Adama Mickiewicza 12 polegająca w szczególności na:

1) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji i sieci pary technologicznej oraz kotłowni parowej jako rezerwowego zabezpieczenia produkcji pary technologicznej;

2) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji i sieci kotłowni wodnej, wymiennikowni kotłowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz CWU;

3) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu ciągłym urządzeń, instalacji i sieci zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

4) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;

5) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji systemów wentylacji mechanicznej, klimatyzacji lokalnej oraz urządzeń chłodniczych zainstalowanych w o obiektach Zamawiającego;

6) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji systemów chłodniczych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego;

7) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, naprawach w zakresie świadczenia usług stolarskich, szklarskich, ślusarskich, spawalniczych, malarskich, dekarskich, budowlanych, pomocniczych zabezpieczających i porządkowych;

8) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji w zakresie świadczenia usług utrzymania obiektów, terenów, urządzeń itp. zewnętrznych;

9) usługach w zakresie zachowania bezpieczeństwa użytkowania obiektów oraz zapobiegających wystąpieniu dalszych szkód powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekty budowlane;

10) usługach związanych z pracami wykonywanymi na zlecenie DET Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;

11) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji gazów medycznych;

12) świadczeniu usługi biodekontaminacji w komórkach organizacyjnych szpitala przy wykorzystaniu urządzenia Zamawiającego – VHP 1000ARD lub innego, jeżeli w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy;

13) świadczeniu usług transportu wewnętrznego;

14) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, napraw drzwi automatycznych;

15) usługach w zakresie zachowania bezpieczeństwa użytkowania obiektów i zapobiegających wystąpieniu szkód na skutek działania czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt.

2. Szczegóły zakres wymagań został określony w części IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikach do opisu, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 36
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 023-051723

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i codziennej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – 121/PN/2019

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
14/01/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp.k.
Adres pocztowy: ul. Marsa 56A, Warszawa-Rembertów
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 04-242
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 5 176 839.96 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z pkt 11 IDW.

Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w tym postępowaniu – zgodnie z pkt 19 IDW.

6. Podstawy wykluczenia Wykonawców.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2.1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.6.2 a–d IDW:

a) lit. a – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert... cd. w pkt VI.4.3

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.3.1 i 21.3.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Cd. z pkt VI.3:

b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

2.2) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.6.2.a, składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1.a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuję się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

a) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
79900000 Różne usługi branżowe i podobne
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51000000 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
71315000 Usługi budowlane
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Słupsk, ul. Hubalczyków 1, POLSKA

VII.1.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczno-eksploatacyjna, konserwacja, naprawy i utrzymanie w ciągłym ruchu infrastruktury technicznej obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zlokalizowanych w Słupsku przy ul. Hubalczyków 1, a także w Ustce przy ul. Adama Mickiewicza 12 polegająca w szczególności na:

1) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji i sieci pary technologicznej oraz kotłowni parowej jako rezerwowego zabezpieczenia produkcji pary technologicznej;

2) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji i sieci kotłowni wodnej, wymiennikowni kotłowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz CWU;

3) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu ciągłym urządzeń, instalacji i sieci zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

4) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;

5) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji systemów wentylacji mechanicznej, klimatyzacji lokalnej oraz urządzeń chłodniczych zainstalowanych w o obiektach Zamawiającego;

6) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji systemów chłodniczych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego;

7) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, naprawach w zakresie świadczenia usług stolarskich, szklarskich, ślusarskich, spawalniczych, malarskich, dekarskich, budowlanych, pomocniczych zabezpieczających i porządkowych;

8) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji w zakresie świadczenia usług utrzymania obiektów, terenów, urządzeń itp. zewnętrznych;

9) usługach w zakresie zachowania bezpieczeństwa użytkowania obiektów oraz zapobiegających wystąpieniu dalszych szkód powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekty budowlane;

10) usługach związanych z pracami wykonywanymi na zlecenie DET Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;

11) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urządzeń, instalacji gazów medycznych;

12) świadczeniu usługi biodekontaminacji w komórkach organizacyjnych szpitala przy wykorzystaniu urządzenia Zamawiającego – VHP 1000ARD lub innego jeżeli w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy;

13) świadczeniu usług transportu wewnętrznego;

14) obsłudze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, napraw drzwi automatycznych;

15) usługach w zakresie zachowania bezpieczeństwa użytkowania obiektów i zapobiegających wystąpieniu szkód na skutek działania czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt.

2. Szczegóły zakres wymagań został określony w części IV SIWZ opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikach do opisu, które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 36
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 5 176 839.96 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp.k.
Adres pocztowy: ul. Marsa 56a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 04-242
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Niniejszy aneks został zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) w związku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 i 567).

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Niniejszy aneks został zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) w związku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 i 567).

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 5 176 839.96 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 5 217 352.96 PLN