Roboty budowlane - 93460-2021

23/02/2021    S37

Rumunia-Satu Mare: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 037-093460

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Apaserv Satu Mare S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO16844952
Adres pocztowy: Str. Gara Ferăstrău nr. 9/A
Miejscowość: Satu Mare
Kod NUTS: RO115 Satu Mare
Kod pocztowy: 440210
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Monica-Tatiana Salajan
E-mail: salajan_monica@apaservsm.ro
Tel.: +40 261759080
Faks: +40 261721056
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apaservsm.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113790
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Extinderea SZAA Satu Mare, către Medieșu Aurit, Românești, Băbășești, Odoreu, Decebal, Doba și a sistemului de canalizare în aglomerările Dorolț, Satu Mare, Vetiș, Doba și Medieșu Aurit număr de identificare POIM-SM-CL-02.2.

Numer referencyjny: 16844952_2021_PAAPD1165702
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Lucrările de execuție constau în:

— obiectul nr. 2.2.1 „Aducțiune Mărtinești-Odoreu-Medieșu Aurit (UAT Odoreu-UAT Medieșu Aurit)”;

— obiectul nr. 2.2.2 „Extinderea rețelelor de apă și canal UAT Medieșu Aurit”;

— obiectul nr. 2.2.3 „Aductiune Satu Mare-Decebal (UAT Satu Mare-UAT Vetis)”;

— obiectul nr. 2.2.4 „Retele de alimentare cu apa in UAT Vetis-localitatea Decebal, retele de canalizare in UAT Vetis-localitatea Decebal (inclusiv conducte de refulare SPAU 4 si SPAU 5 Decebal)”;

— obiectul nr. 2.2.5 „Retele de alimentare cu apa in UAT Doba-localitatea Doba, retele de canalizare in UAT Doba-localitatea Doba (Inclusiv conducta de refulare SPAU 7 Doba)”;

— obiectul nr. 2.2.6 „Extinderea retelei apa/canal UAT Dorolt”;

— obiectul nr. 2.2.7 „Extinderea retelei de canalizare UAT Culci-localitatea Apateu”;

— obiectul nr. 2.2.8 „Gospodarie de apa – UAT Mediesu Aurit”.

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor prezentate în „Specificații” (CS-Capitol 2 și CS-Capitol 3) și „Piesele desenate” (CS-Capitol 3) din caietul de sarcini.

Durata de executie a lucrărilor din cadrul contractului este 25 de luni (cerință minimă).

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție a lucrărilor de 36 de luni.

In conformitate cu prevederile art. 172 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenelor-limită stabilite de entitatea contractantă.

Entitatea contractanta stabileste urmatoarele 2 (doua) termene-limita de solicitari/raspuns la solicitari de clarificari:

— 44 de zile pentru solicitari de clarificari/32 de zile pentru raspuns la solicitari de clarificari, inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

— 34 de zile pentru solicitari de clarificari /22 de zile pentru raspuns la solicitari de clarificari, inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din HG nr. 394/2016, entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit si anume 34 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 70 200 664.00 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42993100 Chlorowniki
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO115 Satu Mare
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Judetul Satu Mare

II.2.4)Opis zamówienia:

Lucrările de execuție constau în:

Obiectul nr. 2.2.1 "Aducțiune Mărtinești – Odoreu – Medieșu Aurit (UAT Odoreu – UAT Medieșu Aurit)”: Conducte PEID PE 100 RC PN10, cu diametre DE 315, 250, 225 mm - 16.813 m

Obiectul nr. 2.2.2 “Extinderea rețelelor de apă și canal UAT Medieșu Aurit”

Rețele apă: Medieșu Aurit - Conducte PEID PE 100 RC PN10, cu diametre DE 200 și 110 mm - 10.572 m; Băbășești - Conducte PEID PE 100 RC PN10 cu diametru DE 110 mm - 7.405 m; Românești: Conducte PEID PE 100 RC PN10 cu diametru DE 110 mm - 3.813 m

Rețele canalizare: Medieșu Aurit - Rețea de canalizare menajeră din PP SN10 De 250 mm - 3.470 m, Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 6.761 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=1500mm - 6 bucati, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 75mm - 1.461 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 90mm - 14 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 110mm - 363 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 200mm - 575 m; Românești - Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 3.701 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=1500mm - 3 bucati, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 125mm - 2.572 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID RC Pe100 Pn6 De 75mm - 422 m

Obiectul nr. 2.2.3 „Aductiune Satu Mare – Decebal (UAT Satu Mare – UAT Vetis)”

Conducta PEID PE 100 RC PN10 DE 200 mm - 1.589 m

Obiectul nr. 2.2.4 „Retele de alimentare cu apa in UAT Vetis – Localitatea Decebal, Retele de canalizare in UAT Vetis – Localitatea Decebal (Inclusiv conducte de refulare SPAU 4 si SPAU 5 Decebal)”

Decebal - Retele apă: Conducte PEID PE 100 RC PN10 cu diametru DE 110 mm - 14.438 m; Rețele canalizare: Rețea de canalizare menajeră din PP SN10 De 250 mm - 8.237 m, Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 7.861 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=2000mm - 5 bucati, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 160mm - 928 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 180mm - 1.353 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 200mm - 3.400 m

Obiectul nr. 2.2.5 „Retele de alimentare cu apa in UAT Doba – Localitatea Doba, Retele de canalizare in UAT Doba – Localitatea Doba (Inclusiv conducta de refulare SPAU 7 Doba)”

Doba - Retele apă: Conducte PEID PE 100 RC PN10 cu diametru DE 110 mm - 1.841 m; Rețele canalizare: Rețea de canalizare menajeră din PP SN10 De 250 mm - 5.062 m, Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 6.198 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=2000mm - 5 bucati Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 75mm - 706 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 125mm - 378 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 140mm - 29 m, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 160mm - 2.859 m

Obiectul nr. 2.2.6 „Extinderea retelei apa / canal UAT DOROLT”

Petea - Rețele canalizare: Rețea de canalizare menajeră din PP SN10 De 250 mm - 1.703 m, Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 1.917 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=1500mm - 1 bucati, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 75mm - 695 m

Obiectul nr. 2.2.7 „Extinderea retelei de canalizare UAT Culciu – Localitatea Apateu”

Apateu - Rețele canalizare: Rețea de canalizare menajeră din PP SN10 De 250 mm - 1.249 m, Rețea de canalizare menajeră din PVC SN8 SDR34 De 250 mm - 1.803 m, Statii pompare ape uzate menajere prefabricate Dint=1500mm - 1 bucati, Conducta de refulare apa uzata menajera PEID Pe100 Pn6 De 90mm - 1.050 m

Obiectul nr. 2.2.8 „Gospodarie de apa – UAT Mediesu Aurit”

Mediesu Aurit - Alimentare cu apa: Rezervor cu doua compartimente V= 2 x 500 mc - 1 bucata, Statie de clorinare - 1 bucata, Generator electric - 1 bucata

Lucrarile se refera la:

a) Lucrari de constructii;

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

c) Testare si punere in functiune;

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de garantie, atunci cand este

Necesar;

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de garantie de 36 luni;

f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului;

Lucrările se vor executa concomitent.

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor prezentate în Specificații (CS-Capitol 2 și CS-Capitol 3) și Piesele desenate (CS-Capitol 3) din caietul de sarcini.

Durata de executie a lucrărilor din cadrul contractului este 25 de luni (cerință minimă).

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție a lucrărilor de 36 de luni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica - PT / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 61
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest in perioada 2014-2020, cod SMIS 123241

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sursa de finantare - Sursele Proiectului: Contributie UE – Fondul de Coeziune; Contributie publica nationala - Bugetul de Stat; Contributie locala - Bugetul local si Contributia Entitatatii Contractante.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Cerinta nr. 1: Motive de excludere referitoare la condamnari penale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Operatorul economic (Ofertant individual, membru al unei asocieri, tert sustinator, subcontractant) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de admnistrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare nu se află în niciuna dintre situatiile menționate la art.177 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura (Ofertant individual, membru al unei asocieri, tert sustinator, subcontractant), cu informatiile aferente situatiei lor, conform prevederilor art. 202-204 din Legea nr. 99/2016.

In cazul in care o asociere de operatori economici depun oferta comuna, se va prezenta odata cu DUAE si Acordul de asociere, care va respecta modelul de Acord de asociere, Formularul nr.5 din sectiunea Formulare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informatiile din documentele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente sunt:

O Cazierul judiciar al operatorului economic (Ofertant individual, membru al unei asocieri, tert sustinator, subcontractant) si al membrilor consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC;

O Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca ofertantul, asociatul, tertul sustinator si subcontractantul nu se regaseste in situatiile prevazute la art.177din Legea 99/2016, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba româna.

Cerinta nr.2: Motive de excludere legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Ofertantul, asociatul, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se regaseasaca in niciuna dintre situatiile prevazute la art.178 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertant, asociat, tertul sustinator si subcontractantul), cu informatiile aferente situatiei lor, conform prevederilor art. 202-204 din Legea nr. 99/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informatiile din documentele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente sunt:

O Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora;

O Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

O Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul general consolidat, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba româna.

Cerinta nr.3: Motive de excludere legate de insolventa, denaturarea concurentei, conflicte de interese, abateri profesionale, etc.:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Ofertantul, asociatul, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se regaseasaca in niciuna dintre situatiile prevazute la art.180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se va prezenta DUAE completat de ofertant, asociat, terţ susţinător şi subcontractant, după caz, cu informaţii relevante, conform prevederilor art. 202-204 din Legea nr. 99/2016.

Pentru cerinta referitoare la evitarea conflictului de interese se va completa Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.72 și art.73 din Legea nr.99/2016 - Formularul nr.2 din sectiunea Formulare, pentru ofertant, asociat, terţ susţinător şi subcontractant. Declaratia/Declaratiile se va/vor depune doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in Declaratia privind datele de identificare a persoanelor cu functie de decizie in cadrul entitatii contractante implicate in procesul de achizitii a acestui contract (Formularul nr.2) si sunt urmatoarele:

1. Leitner Ioan - Director General;

2. Bör Darius - Director Economic;

3. Gyöngyösi Stefan - Sef Birou Strategie-Achizitii Proiecte FE;

4. Szendrei Anton - Manager UIP;

5. Sălăjan Monica - Expert Achizitii - Biroul Strategie-Achizitii Proiecte FE;

6. Vîlcu Mihăiță - Consilier Juridic - Biroul Strategie-Achizitii Proiecte FE;

7. Ivan Ovidiu - Manager Contract Lucrari – Compartimentul UIP;

8. Farcău Corina - Economist - Compartimentul CFP.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de Ofertant/Ofertant asociat, Terţ susţinător şi Subcontractant, după caz, cu informaţiile relevante, conform prevederilor art.202 – 204 din Legea nr.99/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt:

A. Pentru persoanele juridice romane:

Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate autorizate din care sa rezulte ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

B. Pentru persoanele juridice straine:

— Prezentarea de documente care dovedesc o foma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conform legii tarii de rezidenta a operatorului economic, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali, domeniul/domeniile de activitate autorizate din care sa rezulte ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract. Informatiile din documentele echivalente emise in tara de rezidenta trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora,

— Prezentarea Certificatului de Rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) pentru anul calendaristic in curs,

— Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Nota: Documentele justificative urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cifra de afaceri anuala generala Cifra de afaceri anuala minima, realizata in fiecare din ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) trebuie sa fie mai mare sau egala cu 70.200.000 RON. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti se vor respecta prevederile art. 196 ÷ 199 din Legea nr.99/2016 si prevederile art. 55 ÷ 57 din HG nr.394/2016.

Alte cerinte economice sau financiare Disponibilitati banesti Ofertantul va face dovada disponibilitatilor banesti, resurselor reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru o perioada de 3 luni, in valoare de 8.424.000 RON. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti se vor respecta prevederile art. 196 ÷ 199 din Legea nr.99/2016 si prevederile art. 55 ÷ 57 din HG nr.394/2016.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Pentru indeplinirea cerintei se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat de ofertant (ofertant unic/ofertant asociat) si tert sutinator, dupa caz, cu informatii relevante, conform art.202-204 din Legea nr.99/2016. La nivelul DUAE se va indica Cifra de afaceri anuala, realizata in fiecare din ultimii trei ani (2017, 2018, 2019). In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia ca odata cu oferta sa prezinte: Angajamentul ferm al tertului sustinator, completat respectand Formularul nr.7 din sectiunea Formulare si Documente transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care tertul va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, asa cum se prevede la art.196, alin.(4) din Legea nr.99/2016 (exemplu: Declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, din care sa rezulte modul efectiv in care tertul sustinator va pune la dispozitia ofertantului declarate in Angajamentul ferm, etc.). Documentele justificative care probeaza indeplinirea informatiilor completate in DUAE, si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, sunt: - Extrase din Situatiile financiare anuale validate (Formularul – Contul de Profit si Pierdere, cod 20), din care rezulta informatia solicitata. - In conformitate cu prevederile art.190, alin.(2) din Legea nr.99/2016, in cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte documentele mai sus mentionate, acesta este autorizat să facă dovada indeplinirii cerintei prin orice alt document pe care entitatea contractantă îl consideră adecvat. - Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic intocmirea de situatii financiare, se vor prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic si din care sa rezulte cifra de afaceri, pentru anii 2017, 2018, 2019. Nota: 1. Documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. 2. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv in care s-a intocmit documentul.

Pentru indeplinirea cerintei se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat de ofertant (ofertant unic/ofertant asociat) si tert sutinator, dupa caz, cu informatii relevante, conform art.202-204 din Legea nr.99/2016. La nivelul DUAE se va indica urmatoarea informatie “Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru o perioada de 3 luni, in valoare de 8.424.000 RON”. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia ca odata cu oferta sa prezinte: Angajamentul ferm al tertului sustinator, completat respectand Formularul nr.7 din sectiunea Formulare si Documente transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care tertul va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, asa cum se prevede la art.196, alin.(4) din Legea nr.99/2016 (exemplu: Declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, din care sa rezulte modul efectiv in care tertul sustinator va pune la dispozitia ofertantului declarate in Angajamentul ferm, etc.). Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor cerintelor mai sus mentionate, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, si care urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, sunt: - Scrisoare bancara din care sa rezulte ca ofertantul detine acces la finantare in suma de 8.424.000 RON, pentru o perioada de 3 luni si Declaratia pe propria raspundere a Reprezentantului legal al ofertantului ca suma de 8.424.000 RON va fi folosita pentru executarea acestui contract (POIM-SM-CL-02.2); sau - Extrase bancare corespunzatoare, din care sa rezulte suma disponibila de 8.424.000 RON, la momentul prezentarii acestora si dovada (ex: declaratie pe propria raspundere) mentinerii acestei sume pentru o perioada de 3 luni, de la semnarea contractului sectorial de lucrari. - In conformitate cu prevederile art.190, alin.(2) din Legea nr.99/2016, in cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte documentele mai sus mentionate, acesta este autorizat să facă dovada indeplinirii cerintei prin orice alt document pe care entitatea contractantă îl consideră adecvat. Nota: 1. Documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. 2. Pentru conversia in LEI, daca valorile incluse in documentele justificative sunt in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv in care s-a intocmit documentul.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experienta similara in conformitate cu art.192 lit.a) din Legea nr.99/2016 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a dus la bun sfarsit/finalizat, prin cumularea lucrarilor de construire/reabilitare/ modernizare/ extindere retele de apa/canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau retele de fluide in lungime cumulata de minim 60 km, la nivelul a maxim 3 (trei) contracte de lucrari. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti se vor respecta prevederile art. 196 ÷ 199 din Legea nr.99/2016 si prevederile art. 55 ÷ 57 din HG nr.394/2016.

Proportia de subcontractare In conformitate cu prevederile art.68 din Legea nr.99/2016, in cazul în care o parte din contract va fi subcontractata, ofertantul va preciza ponderea, partea /partile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractantului/ subcontractantilor propus/propuşi.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Pentru indeplinirea cerintei se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat de ofertant (ofertant unic/ofertant asociat) si tert sutinator, dupa caz, cu informatii relevante, conform art.202-204 din Legea nr.99/2016. La nivelul DUAE se vor indica urmatoarele informatii: - Denumirea, numarul si data contractului invocat drept experienta similara; - Calitatea pe care a detinut-o in contractul invocat (Ofertant unic, Lider asociere sau Asociat); - Cota de participare, in cazul in care a facut parte dintr-o Asociere; - Tipul lucrarilor executate; - Beneficiarul lucrarii; - Data si numarul Procesului verbal de receptie; - Data de incepere si data finalizarii lucrarilor; - Numar km retele executati; - Locul executiei lucrarilor. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia ca odata cu oferta sa prezinte: Angajamentul ferm al tertului sustinator, completat respectand Formularul nr.8 din sectiunea Formulare si Documente transmise acestuia de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv in care tertul va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, asa cum se prevede la art.196, alin.(4) din Legea nr.99/2016 (exemplu: Declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, din care sa rezulte modul efectiv in care tertul sustinator va pune la dispozitia ofertantului declarate in Angajamentul ferm, etc.). Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor cerintelor mai sus mentionate, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, si care urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, sunt: Extrase relevante ale contractelor/Procese verbale de receptie (la terminarea lucrarilor, finale)/ Certificate/ Documente constatatoare/ Recomandari/in cazul unei asocieri - Declaratii pe propria raspundere a membrilor asocierii referitor la lucrarile executate, alte Documente edificatoare, prin care sa se confirme executarea lucrarilor respective, continand referiri la: Denumirea, numarul si data contractului invocat; Beneficiarul lucrarii; Calitatea pe care a detinut-o in contractul invocat (Ofertant unic, Lider asociere sau Asociat); Cota de participare, in cazul in care a facut parte dintr-o Asociere; Tipul lucrarilor executate; Data de incepere si data finalizarii lucrarilor; Numar km retele executati; Locul executiei lucrarilor. Nota: 1. Prin ”lucrari duse la bun sfarsit” se întelege: a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. 2. Perioada ultimilor 5 ani, pentru care se solicita demonstrarea experientei similare, se defineste prin raportare la data termenului limita de depunere a ofertelor. In cazul in care se decaleaza termenul limita de depunere a ofertelor, perioada aferenta experientei similare (ultimii 5 ani) se va extinde corespunzator cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. 3. Pentru conversia in Lei, daca valorile cuprinse in documentele justificative sunt in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv in care a fost intocmit documentul. 4. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Pentru indeplinirea cerintei se va prezenta, ca dovada preliminara, DUAE completat de subcontractant/ subcontractanti cu informatii relevante, conform art.202-204 din Legea nr.99/2016. Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE si Acordul de subcontractare, care va respecta modelul de Acord de subcontractare, Formularul nr.6 din sectiunea Formulare. La nivelul DUAE se vor indica urmatoarele informatii:  Partea/partile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze;  Datele de identificare ale subcontractantului/ subcontractantilor propus/propuşi;  Ponderea activitatilor/lucrarilor subcontractate; Nota: 1. In conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, Entitatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Acestea se vor constitui ca anexa la contractul de achizitie sectoriala. De asemenea la semnarea contractului se vor depune Listele de cantitati aferente activitatilor, lucrarilor/obiecte pe care le va executa subcontractantul. 2. In situatia in care Subcontractantul isi exprima optiunea de a fi platit direct de catre Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include in mod obligatoriu o anexa in care Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul:  vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului;  vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile; vor indica valoarea aferenta lucrarilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Cuantumul garantiei de participare: 702.000 lei

— Garantia de participare se va constitui in lei,

— Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile,

— Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de 6 luni, de la data limita de depunere a ofertelor,

— Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul entitatii contractante RO98 BTRL 0310 1202 2177 87XX, Banca Transilvania SA – Sucursala Satu Mare, sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari autorizată, in conditiile legii. Este recomandabil ca garantia de participare sa fie emisa de catre o banca, institutie de credit sau o societate de asigurari care sa aiba corespondent in Romania,

— Garantia trebuie sa fie irevocabila,

— Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate,

— In cazul unei asocieri Instrumentul de garantare va fi emis, in numele asocierii, de catre unul din membrii acesteia,

— In cazul in care garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare, acesta va respecta, in totalitate, modelul de Instrument de garantare pentru participare – Formularul nr.3, din sectiunea Formulare,

— Intrucat Instrumentul de garantare este un document autonom, potrivit art.2321, alin.3 din Codul civil, Emitentul nu poate opune Beneficiarului exceptiile intemeiate pe raportul obligational preexistent.

Cuantumul GBE: 10 % din Pretul contractului, fara TVA. Se va constitui in lei.

Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului sectorial şi va transmite o copie a acesteia şi Supervizorului.

Garanţi... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/05/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/05/2021
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Entitatea contractanta va organiza vizitarea amplasamentelor lucrărilor intr-un interval de zile stabilit. Vizitarea amplasamentelor nu este obligatorie. Informaţii referitoare la vizitarea amplasamentelor se vor aduce printr-o adresă care va fi postată în SEAP in cadrul sectiunii „Lista clarificari, notificari si decizii” din anunţul de participare.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucureşti
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Apaserv Satu Mare S.A. – Biroul strategie-achiziții proiecte FE, persoana de contact: c. j. Vilcu Mihaiță
Adres pocztowy: Str. Gara Ferăstrău nr. 9/A
Miejscowość: Satu Mare
Kod pocztowy: 440210
Państwo: Rumunia
E-mail: mihaita.vilcu@apaservsm.ro
Tel.: +40 261759080
Faks: +40 261721065
Adres internetowy: http://www.apaservsm.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021