Lieferungen - 93513-2021

23/02/2021    S37

Polen-Poznań: Industrielle Maschinen

2021/S 037-093513

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Składowa 5
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-897
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Wojciech Kamiński
E-Mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
Telefon: +48 785062125
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://koleje-wielkopolskie.com.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://kw.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż urządzenia technologicznego do rozmrażania i osuszania pojazdów szynowych w hali myjni

Referenznummer der Bekanntmachung: KW-WWA-282.03.2021.WK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42000000 Industrielle Maschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż Zamawiającemu urządzenia technologicznego do rozmrażania i osuszenia pojazdów szynowych w hali myjni, spełniającego wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przeprowadzić czynności wdrożeniowo-instalacyjne, szkolenie, a także zapewnić serwis gwarancyjny.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 596 850.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Punkt Utrzymania Taboru w Wągrowcu: ul. Leśna (hala utrzymania taboru), 62-100 Wągrowiec.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Urządzenie rozmrażania i osuszania powinno być tak zbudowane i zamontowane w hali myjni, żeby nie powodowało kolizji w czasie pracy, jak również w czasie odstawienia z pozostałymi urządzeniami zabudowanymi w hali myjni.

2. Urządzenie powinno umożliwiać rozmrażanie drzwi bocznych, króćców wodnych do napełniania zbiorników wody i opróżniania zbiorników nieczystości, jak również odladzanie innych elementów zabudowanych na podwoziu taboru.

3. Rozmrażanie i odladzanie powinno odbywać się przez miejscowy nadmuch z zastosowaniem samobieżnych nagrzewnic nadmuchowych.

4. Urządzenie powinno mieć możliwość pracy na całej długości hali myjni. Maksymalna długość pociągu obsługiwanego przez urządzenie 2 x 45 m (90m).

5. Konstrukcja powinna posiadać samobieżny napęd elektryczny, niezależne sterowanie i pulpit obsługi zabudowany na urządzeniu.

6. Urządzenie powinno być zaprojektowane tak, żeby ilość części zużywających się była ograniczona do minimum. Należy unikać materiałów (np. gumowych), które ze względu na procesy starzenia oraz środowisko pracy podlegają okresowym wymianom - tego typu elementy stosować należy tylko w uzasadnionych technicznie przypadkach.

7. Należy zapewnić odpowiedni i łatwy dostęp do urządzeń wymagających czyszczenia, przeglądów i konserwacji.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający informuje, że nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kw.eb2b.com.pl/.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 9 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

8. Zamawiający umożliwi wykonawcy, na jego wniosek, zapoznanie się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia i dokonanie weryfikacji miejsca planowanych prac i otoczenia, w szczególności w celu należytego przygotowania i oszacowania oferty (dalej „Wizja lokalna”).

9. Zamawiający nie warunkuje możliwości złożenia oferty odbyciem Wizji lokalnej przez wykonawcę. Wizja lokalna ma dla wykonawców charakter wyłącznie fakultatywny.

10. We wszystkich zapisach ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to należy uznać, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym wymogom, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

11. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę produktów, które nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, to wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowany przedmiot zamówienia w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu (dalej „Przedmiotowe środki dowodowe”).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Realizacja przedmiotowego zamówienia finansowana jest w ramach projektu pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego” współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Termin realizacji zamówienia: wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie oraz zrealizować wszystkie obowiązki związane z montażem urządzenia w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 31.12.2021.

2. Cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że w postępowaniu wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

2. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

1. W postępowaniu Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (dalej „Podmiotowe środki dowodowe”).

2. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (z uwzględnieniem wyłączenia, o którym mowa w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp);

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wykonawca może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 6 do SWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – wykonawca może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

4. Dokument, o którym mowa w ust. 3, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 (z uwzględnieniem wyłączenia, o którym mowa w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp), 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 4 stosuje się.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://kw.eb2b.com.pl/ (dalej „Platforma”).

2. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Za datę wpływu przyjmuje się datę ich zamieszczenia na platformę.

4. Składanie ofert odbywa się poprzez dodanie w zakładce „Załączniki”, co zostało szczegółowo opisane w rozdz. 18 SWZ.

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na platformie. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na platformie oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne.

6. Zamawiający, określa następujące niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;

2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;

4) włączona obsługa JavaScript;

5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

7. Zamawiający zaleca wczytywanie na platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB.

8. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

1) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się zastosowanie podpisu w formacie PAdES;

2) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie podpisu wewnętrznego w formacie XAdES.

9. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do platformy.

10. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:

1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;

2) formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;

3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;

4) pliki oferty wczytane przez wykonawcę (zgodnie z rozdz. 18 SWZ) na platformę i zapisane, widoczne są w platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;

5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę wraz z montażem (1 zamówienie) stacjonarnego urządzenia technologicznego służącego do rozmrażania lub/i osuszania lub/i mycia automatycznego, o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN netto.

Przez montaż należy rozumieć kompletną instalację urządzenia, pozwalającą na jego użytkowanie.

Jeżeli dostawa wraz z montażem wykazywane przez wykonawcę zrealizowane zostały w ramach zamówienia, obejmującego większy zakres prac – należy wyszczególnić wartość dot. wyłącznie zakresu określonego w warunku udziału w postępowaniu.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia wykonanego wspólnie z innymi wykonawcami, Zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli bezpośrednio nie uczestniczył w realizacji dostawy, którą wykazuje na spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

6. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych:

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa wyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2, składa każdy z wykonawców. Przepisy ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 6, składa odpowiednio ten z wykonawców, który wykazuje spełnianie danego warunku udziału w postępowaniu.

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 podmiotu udostępniającego zasoby, a także podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 6, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Przepisy ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. 5 ust. 2 pkt 3–4 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (dalej „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby”) lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się wykonawców składających ofertę np. jako konsorcjum lub spółka cywilna.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Istotne postanowienia umowy, wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/03/2021
Ortszeit: 08:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 26/06/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/03/2021
Ortszeit: 09:00
Ort:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi za pośrednictwem platformy.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Pliki oferty wczytane przez wykonawcę (zgodnie z rozdz. 18 SWZ) na platformę i zapisane, widoczne są w platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Osoba upoważniona – Wojciech Kamiński.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SWZ;

2) wypełniony JEDZ – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SWZ;

3) odpis/informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzający, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (dot. również osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów);

4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (dot. również osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby);

5) przedmiotowe środki dowodowe; składane wyłącznie w przypadku, o którym mowa w rozdz. 2 ust. 5 SWZ,

6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu; składane w okolicznościach, gdy wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby; wykonawca może wykorzystać wzór zobowiązania stanowiący załącznik nr 7 do SWZ;

7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; składane w okolicznościach, o których mowa w rozdz. 7 ust. 7 SWZ.

2. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

3. Zamawiający korzysta z uprawnienia zapisanego w art. 139 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli takie warunki zostały przewidziane.

4. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Terminy wnoszenia odwołań określone są w art. 515 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Szczegółowe przepisy dot. środków ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021