Lieferungen - 93513-2021

23/02/2021    S37

Polska-Poznań: Maszyny przemysłowe

2021/S 037-093513

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Składowa 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-897
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Kamiński
E-mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
Tel.: +48 785062125
Adresy internetowe:
Główny adres: http://koleje-wielkopolskie.com.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kw.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż urządzenia technologicznego do rozmrażania i osuszania pojazdów szynowych w hali myjni

Numer referencyjny: KW-WWA-282.03.2021.WK
II.1.2)Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż Zamawiającemu urządzenia technologicznego do rozmrażania i osuszenia pojazdów szynowych w hali myjni, spełniającego wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przeprowadzić czynności wdrożeniowo-instalacyjne, szkolenie, a także zapewnić serwis gwarancyjny.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 596 850.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
80511000 Usługi szkolenia personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Punkt Utrzymania Taboru w Wągrowcu: ul. Leśna (hala utrzymania taboru), 62-100 Wągrowiec.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Urządzenie rozmrażania i osuszania powinno być tak zbudowane i zamontowane w hali myjni, żeby nie powodowało kolizji w czasie pracy, jak również w czasie odstawienia z pozostałymi urządzeniami zabudowanymi w hali myjni.

2. Urządzenie powinno umożliwiać rozmrażanie drzwi bocznych, króćców wodnych do napełniania zbiorników wody i opróżniania zbiorników nieczystości, jak również odladzanie innych elementów zabudowanych na podwoziu taboru.

3. Rozmrażanie i odladzanie powinno odbywać się przez miejscowy nadmuch z zastosowaniem samobieżnych nagrzewnic nadmuchowych.

4. Urządzenie powinno mieć możliwość pracy na całej długości hali myjni. Maksymalna długość pociągu obsługiwanego przez urządzenie 2 x 45 m (90m).

5. Konstrukcja powinna posiadać samobieżny napęd elektryczny, niezależne sterowanie i pulpit obsługi zabudowany na urządzeniu.

6. Urządzenie powinno być zaprojektowane tak, żeby ilość części zużywających się była ograniczona do minimum. Należy unikać materiałów (np. gumowych), które ze względu na procesy starzenia oraz środowisko pracy podlegają okresowym wymianom - tego typu elementy stosować należy tylko w uzasadnionych technicznie przypadkach.

7. Należy zapewnić odpowiedni i łatwy dostęp do urządzeń wymagających czyszczenia, przeglądów i konserwacji.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający informuje, że nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kw.eb2b.com.pl/.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 9 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

8. Zamawiający umożliwi wykonawcy, na jego wniosek, zapoznanie się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia i dokonanie weryfikacji miejsca planowanych prac i otoczenia, w szczególności w celu należytego przygotowania i oszacowania oferty (dalej „Wizja lokalna”).

9. Zamawiający nie warunkuje możliwości złożenia oferty odbyciem Wizji lokalnej przez wykonawcę. Wizja lokalna ma dla wykonawców charakter wyłącznie fakultatywny.

10. We wszystkich zapisach ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to należy uznać, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym wymogom, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

11. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę produktów, które nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, to wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowany przedmiot zamówienia w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu (dalej „Przedmiotowe środki dowodowe”).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Realizacja przedmiotowego zamówienia finansowana jest w ramach projektu pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego” współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego programu operacyjnego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia: wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie oraz zrealizować wszystkie obowiązki związane z montażem urządzenia w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 31.12.2021.

2. Cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert o wadze 100 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że w postępowaniu wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

2. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego;

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego;

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa;

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

1. W postępowaniu Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (dalej „Podmiotowe środki dowodowe”).

2. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp (z uwzględnieniem wyłączenia, o którym mowa w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp);

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wykonawca może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 6 do SWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – wykonawca może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

4. Dokument, o którym mowa w ust. 3, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 (z uwzględnieniem wyłączenia, o którym mowa w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp), 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 4 stosuje się.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://kw.eb2b.com.pl/ (dalej „Platforma”).

2. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Za datę wpływu przyjmuje się datę ich zamieszczenia na platformę.

4. Składanie ofert odbywa się poprzez dodanie w zakładce „Załączniki”, co zostało szczegółowo opisane w rozdz. 18 SWZ.

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na platformie. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na platformie oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne.

6. Zamawiający, określa następujące niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na platformie:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s;

2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;

4) włączona obsługa JavaScript;

5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

7. Zamawiający zaleca wczytywanie na platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB.

8. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

1) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się zastosowanie podpisu w formacie PAdES;

2) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie podpisu wewnętrznego w formacie XAdES.

9. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do platformy.

10. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:

1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;

2) formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;

3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;

4) pliki oferty wczytane przez wykonawcę (zgodnie z rozdz. 18 SWZ) na platformę i zapisane, widoczne są w platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;

5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę wraz z montażem (1 zamówienie) stacjonarnego urządzenia technologicznego służącego do rozmrażania lub/i osuszania lub/i mycia automatycznego, o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN netto.

Przez montaż należy rozumieć kompletną instalację urządzenia, pozwalającą na jego użytkowanie.

Jeżeli dostawa wraz z montażem wykazywane przez wykonawcę zrealizowane zostały w ramach zamówienia, obejmującego większy zakres prac – należy wyszczególnić wartość dot. wyłącznie zakresu określonego w warunku udziału w postępowaniu.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia wykonanego wspólnie z innymi wykonawcami, Zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli bezpośrednio nie uczestniczył w realizacji dostawy, którą wykazuje na spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

6. Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych:

1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa wyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2, składa każdy z wykonawców. Przepisy ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 6, składa odpowiednio ten z wykonawców, który wykazuje spełnianie danego warunku udziału w postępowaniu.

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 podmiotu udostępniającego zasoby, a także podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 6, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Przepisy ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. 5 ust. 2 pkt 3–4 SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (dalej „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby”) lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się wykonawców składających ofertę np. jako konsorcjum lub spółka cywilna.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne postanowienia umowy, wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu, na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/03/2021
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/06/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/03/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi za pośrednictwem platformy.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Pliki oferty wczytane przez wykonawcę (zgodnie z rozdz. 18 SWZ) na platformę i zapisane, widoczne są w platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Osoba upoważniona – Wojciech Kamiński.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SWZ;

2) wypełniony JEDZ – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SWZ;

3) odpis/informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzający, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (dot. również osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów);

4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (dot. również osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby);

5) przedmiotowe środki dowodowe; składane wyłącznie w przypadku, o którym mowa w rozdz. 2 ust. 5 SWZ,

6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu; składane w okolicznościach, gdy wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby; wykonawca może wykorzystać wzór zobowiązania stanowiący załącznik nr 7 do SWZ;

7) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; składane w okolicznościach, o których mowa w rozdz. 7 ust. 7 SWZ.

2. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

3. Zamawiający korzysta z uprawnienia zapisanego w art. 139 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli takie warunki zostały przewidziane.

4. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Terminy wnoszenia odwołań określone są w art. 515 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Szczegółowe przepisy dot. środków ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021