Lieferungen - 93522-2021

23/02/2021    S37

Rumänien-Craiova: Erdungsschalter

2021/S 037-093522

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Distribuție Energie Oltenia S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 14491102
Postanschrift: Calea Severinului nr. 97 parter, et. 2, 3, 4
Ort: Craiova
NUTS-Code: RO411 Dolj
Postleitzahl: 200769
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Melinda Margareta Udrea
E-Mail: viorel.catana@cez.ro
Telefon: +40 733959690
Fax: +40 372523810
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.distributieoltenia.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113927
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prize de pământ

Referenznummer der Bekanntmachung: 2021_22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31214120 Erdungsschalter
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul acordului-cadru este achizitia de prize de pamant. Contractele subsecvente vor fi atribuite semestrial.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a solicitarilor de participare: 17 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 027 520.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO411 Dolj
Hauptort der Ausführung:

Craiova, Dolj

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Se vor achizitiona Prize de pamant, conform Caietului de Sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Tehnic / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1: Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art. 177, 178 si 180 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza:

a) Cazierul judiciar al operatorului economic (si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/ subcontractantilor) si al persoanelor care, potrivit Certificatului constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, figureazã la nivelul formularului drept persoane fizice si/sau juridice împuternicite. În cazul operatorilor economici nerezidenți, se solicita documente similare cu cele de mai sus, pe baza datelor înscrise în documentele suport depuse de aceștia, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora.

b) Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si bugetul local) din care sa rezulte ca nu are datorii restante la data prezentarii atat pentru sediul social cat si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru mentionate in Certificatul constatator emis de Oficiul National Registrul Comerțului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit – se vor prezenta de catre operatorul economic (si daca exista, terti/terti sustinator/sustinatori si/sau subcontractant/subcontractanti);

c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii) poate/pot beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. 2, art. 180 alin. 2, art. 184 din Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016;

d) Alte documente edificatoare dupa caz;

e) Pentru operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii), persoana/persoane juridica/juridice straina/straine se accepta orice documente considerate edificatoare în tara de origine sau în tara în care acesta/acestia este/sunt stabilit/stabiliti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Documentele justificative pot fi prezentate in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea "Conform cu originalul".

Pentru documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" insotita de traducerea autorizata in limba romana.

Cerinta 2: Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor in prevederile art. 73 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE si Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular conflict interese) - se va prezenta odata cu depunerea DUAE.

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul entitatii contractante sunt:

Director Executiv -Membru al Directoratului - Ion-Eugen BUTOARCA, Presedinte al Directoratului - Ion DOBRESCU, Membru al Directoratului- Director Directia Administrativ-Financiara - Zorel-Cristinel TITA, Director Directia Strategie si Dezvoltare Active-Miron ALBA, Manager Departament Strategie Dezvoltare Active – Silviu ZAMFIRACHE, Interfata Achizitii Compartiment Achizitii- Presedinte al comisiei de evaluare Lorela-Adriana MOTROC, Specialist SMAD Craiova-Membru comisie de evaluare - Adrian VLADU, Specialist Analiza si Evaluare Conformare Lucrari de Investitii SMAD UC - Membru comisie de evaluare - Catalin Vasile Alexandru BIRNEATA, Coordonator Operational PE Scornicesti -Expert cooptat pe langa Comisia de evaluare-Mircea Marius DOBRESCU, Specialist Politici Tehnice -Expert cooptat pe langa Comisia de evaluare- Marian Palastea, Manager Departament Achizitii Servicii si Produse- Expert cooptat pe langa Comisia de evaluare-Viorel CATANA, Manager Departament Achizitii Produse - Expert cooptat pe langa Comisia de evaluare-Madalina-Elena LUICA, Specialist Achizitii Produse- Expert cooptat pe langa Comisia de evaluare-Melinda Margareta UDREA.

Cerinta 1: Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul Acordului Cadru.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza:

— Persoanele juridice romane: Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic care trebuie sa aiba corespondenta cu obiectul supus prezentei achizitii.

— Persoanele juridice straine: Documente edificatoare, insotite de traducerea autorizata in limba romana, care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Din acestea trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorul economic este similar cu obiectul supus prezentei achizitii.

Documentele justificative pot fi prezentate in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea "Conform cu originalul".

Pentru documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" insotita de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate (2017, 2018, 2019) trebuie să fie de minim: 1.600.000,00 Lei. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate (2017, 2018, 2019) trebuie să fie de minim: 1.600.000,00 Lei. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi solicitate tuturor condidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire dupa cum urmeaza: - bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Se solicita candidatului/ofertantului sa demonstreze ca a livrat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani cu o valoare cumulata egala sau mai mare decat 1.600.000,00 Lei (fara TVA). Pentru contractele exprimate in alta valuta, la calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.

Proportia de subcontractare

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se solicita candidatului/ofertantului sa demonstreze ca a livrat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani cu o valoare cumulata egala sau mai mare decat 1.600.000,00 Lei (fara TVA). Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a solicitarilor de participare, inclusiv DUAE. Nivelul solicitat pentru experienta similara poate fi indeplinit din unul sau mai multe contracte. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut initial în anuntul de participare publicat în SICAP. Pentru contractele exprimate in alta valuta, la calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR. Se va prezenta DUAE - la nivelul DUAE trebuie precizate minim urmatoarele informatii pentru fiecare contract invocat ca experienta similara: denumirea produselor (obiectul, numarul si data contractului), valoarea contractului, valoarea produselor livrate, data de inceput, data de sfarsit, beneficiarul. Informatiile prezentate se vor raporta doar la ultimii 3 ani. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeazã îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: - Procese verbale de receptie/certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de cãtre clientul privat beneficiar, din care sa rezulte obiectul, numarul si data contractului, valoarea contractului, valoarea produselor livrate si modul de executare/indeplinire a obligatiilor contractuale. Informatiile prezentate se vor raporta doar la ultimii 3 ani.

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. În cazul subcontractarii - se va depune acordul de subcontractare, si propriul DUAE.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Cerinta: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. În cazul subcontractarii - se va depune acordul de subcontractare, si propriul DUAE.

Cerinta: Informatii privind asociatii - Acord de asociere (daca este cazul). În cazul asocierii- se va depune acordul de asociere, si propriul DUAE de catre fiecare membru al asocierii.

Cerinta: Angajamentul tertului sustinator (daca este cazul). In cazul in care candidatul apeleaza la sustinerea unui tert, se va depune angajamentul tertului sustinator si propriul DUAE.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Cuantumul garanției de participare: 16.000,00 RON. Perioada de valabilitate a garanției de participare: este cel puțin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 180 zile raportate la termenul limita de primire a ofertelor. Modalitatea de constituire este detaliata in Instructiuni pentru candidati/ofertanti.

Modalitatea de constituire este detaliata in Instructiuni pentru candidati/ofertanti.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/03/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul entității contractante considerat nelegal, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021