Lieferungen - 93523-2021

23/02/2021    S37

Rumänien-Bukarest: Dieselkraftstoff

2021/S 037-093523

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SNTFC „CFR Călători" S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 11054545
Postanschrift: Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010867
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Georgeta Manole
E-Mail: georgeta.manole@cfrcalatori.ro
Telefon: +40 732671661
Fax: +40 213192428
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cfrcalatori.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113840
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Carburant pentru motoare diesel (motorină), conform SR EN 590 + A1:2017”

Referenznummer der Bekanntmachung: Cod unic de identificare la entitatea contractanta: A1_RO11054545-2021, var. 14.12.2020, pozitia 50
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09134200 Dieselkraftstoff
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitie de „Carburant pentru motoare diesel (motorina), conform SR EN 590 + A1:2017”.

SNTFC 06/2021.

Operatorul economic va putea solicita clarificari in termen de 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 53 950 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Franco depozit subunități material rulant

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitie de 13.000 tone „Carburant pentru motoare diesel (motorina), conform SR EN 590 + A1:2017”, conform prevederilor Caietului de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Se vor puncta termenele de livrare mai mici decât cele prevăzute în documentația de atribuire. Termenele de livrare prevăzute în documentația de atribuire la secțiunea Modelul de contract, sunt de 7 zile pentru livrarea cu cisternă auto. / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 4
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

Se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 cu modificarile si compltarile ulterioare; si se va prezenta odata cu oferta.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Dan Marian COSTESCU – DIRECTOR GENERAL, Livia CIURTIN - DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL, Carmen POPESCU - DIRECTOR ACHIZITII, Bogdan TIMIS – DIRECTOR Tractiune, Dan MIHALCEA - Sef Serviciu Aprovizionare, Georgeta MANOLE - Sef Serviciul Achiziţii Produse, Lucrari, Servicii, Cristina Pecingine - Expert Achizitii Publice - Serviciul Achiziţii Produse, Lucrari, Servicii.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate.

Aceste documente pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv - pentru persoanele mentionate in acesta – valabile la momentul prezentarii;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului sectorial. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Documentele vor fi valabile la momentul prezentarii.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

2) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina autorizatie/certificat ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina:

Operatori economici - persoane juridice romane

,,Atestatul de inregistrare pentru comercializare si/sau depozitare angro sau en-detail de produse energetice” pentru operatorii economici care comercializeaza ori intentioneaza sa comercializeze in sistem angro sau en-detail produse energetice precum motorina vor depune, conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 3236/2018 art. 5 si art. 6, referitor la inregistrarea operatorilor economici care comercializeaza produse energetice, si conform prevederilor art. 435 alin. (3) si (4) din Codul Fiscal cu toate modificarile si completarile ulterioare - valabil la momentul prezentarii;

In cazul în care operatorul economic participant la procedura de atribuire detine si antrepozit fiscal, acesta trebuie să facă dovada deţinerii Autorizaţiei valabile de antrepozit fiscal pentru desfăşurarea activităţilor de producţie sau depozitare produse energetice, motorina, conform art. 362 si art. 363 din Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare - valabila la momentul prezentarii

Operatori economici - persoane juridice străine:

Documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta, valabila la momentul prezentarii.

Documentul se va prezenta insotit traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Documentele vor fi valabile la momentul prezentarii.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

In cuantum de 539.500 RON sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 6 zile de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor, valabila 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Va fi constituita prin:

— virament bancar sau OP in cont RO24 BACX 0000 0000 7023 0310, deschis la Sucursala UniCredit Bank Grigore Mora Bucuresti sau

— orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari

Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria entitatii contractante in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5.000 RON.

Avand in vedere dispozitiile art.138 (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitare.

Tinand seama de dispoz. art. 42 (7) din HG 394/2016, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Garantia de participare este irevocabila.

E.C. are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:

a) îsi retrage oferta în perioada de val. a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie gar. de buna executie în termenul prevazut la art. 44 alin.(3);

c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial/acordul-cadru în perioada de val. a ofertei.

Restituirea garantiei se realizeaza potriv art. 44 din HG nr.394/2016, în baza cererii depuse conform Formularului 3 transmisa entitatii contractante in origin... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/03/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 26/06/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/03/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Nu

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Note

a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabi a ofertei, prelungirea acestei perioade.

b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei.

c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Avand in vedere dispozitiile art.138 (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor.

Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante

In vederea completarii de catre operatorii economici interesati.

Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare, si oferta tehnica.

Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme.

Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez, la solicitarea EC, de regula a doc solicitate. -

Modificarea Contractului poate fi facuta numai în scris în conf cu prev Cap. VI – Sectiunea a 2-a din Legea nr. 99/2016 si Instructiunea 1/2021.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Oficiul juridic al SNTFC „CFR Călători" S.A.
Postanschrift: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 010867
Land: Rumänien
Telefon: +40 213199528 / 122961
Internet-Adresse: www.cfrcalatori.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021