Lieferungen - 93523-2021

23/02/2021    S37

România-Bucureşti: Motorină

2021/S 037-093523

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SNTFC „CFR Călători" S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11054545
Adresă: Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010867
Țară: România
Persoană de contact: Georgeta Manole
E-mail: georgeta.manole@cfrcalatori.ro
Telefon: +40 732671661
Fax: +40 213192428
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cfrcalatori.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113840
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Carburant pentru motoare diesel (motorină), conform SR EN 590 + A1:2017”

Număr de referinţă: Cod unic de identificare la entitatea contractanta: A1_RO11054545-2021, var. 14.12.2020, pozitia 50
II.1.2)Cod CPV principal
09134200 Motorină
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie de „Carburant pentru motoare diesel (motorina), conform SR EN 590 + A1:2017”.

SNTFC 06/2021.

Operatorul economic va putea solicita clarificari in termen de 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 53 950 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Franco depozit subunități material rulant

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitie de 13.000 tone „Carburant pentru motoare diesel (motorina), conform SR EN 590 + A1:2017”, conform prevederilor Caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Se vor puncta termenele de livrare mai mici decât cele prevăzute în documentația de atribuire. Termenele de livrare prevăzute în documentația de atribuire la secțiunea Modelul de contract, sunt de 7 zile pentru livrarea cu cisternă auto. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

Se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 cu modificarile si compltarile ulterioare; si se va prezenta odata cu oferta.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Dan Marian COSTESCU – DIRECTOR GENERAL, Livia CIURTIN - DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL, Carmen POPESCU - DIRECTOR ACHIZITII, Bogdan TIMIS – DIRECTOR Tractiune, Dan MIHALCEA - Sef Serviciu Aprovizionare, Georgeta MANOLE - Sef Serviciul Achiziţii Produse, Lucrari, Servicii, Cristina Pecingine - Expert Achizitii Publice - Serviciul Achiziţii Produse, Lucrari, Servicii.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate.

Aceste documente pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv - pentru persoanele mentionate in acesta – valabile la momentul prezentarii;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului sectorial. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Documentele vor fi valabile la momentul prezentarii.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

2) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina autorizatie/certificat ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina:

Operatori economici - persoane juridice romane

,,Atestatul de inregistrare pentru comercializare si/sau depozitare angro sau en-detail de produse energetice” pentru operatorii economici care comercializeaza ori intentioneaza sa comercializeze in sistem angro sau en-detail produse energetice precum motorina vor depune, conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 3236/2018 art. 5 si art. 6, referitor la inregistrarea operatorilor economici care comercializeaza produse energetice, si conform prevederilor art. 435 alin. (3) si (4) din Codul Fiscal cu toate modificarile si completarile ulterioare - valabil la momentul prezentarii;

In cazul în care operatorul economic participant la procedura de atribuire detine si antrepozit fiscal, acesta trebuie să facă dovada deţinerii Autorizaţiei valabile de antrepozit fiscal pentru desfăşurarea activităţilor de producţie sau depozitare produse energetice, motorina, conform art. 362 si art. 363 din Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare - valabila la momentul prezentarii

Operatori economici - persoane juridice străine:

Documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta, valabila la momentul prezentarii.

Documentul se va prezenta insotit traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Documentele vor fi valabile la momentul prezentarii.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

In cuantum de 539.500 RON sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 6 zile de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor, valabila 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Va fi constituita prin:

— virament bancar sau OP in cont RO24 BACX 0000 0000 7023 0310, deschis la Sucursala UniCredit Bank Grigore Mora Bucuresti sau

— orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari

Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria entitatii contractante in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5.000 RON.

Avand in vedere dispozitiile art.138 (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitare.

Tinand seama de dispoz. art. 42 (7) din HG 394/2016, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Garantia de participare este irevocabila.

E.C. are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:

a) îsi retrage oferta în perioada de val. a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie gar. de buna executie în termenul prevazut la art. 44 alin.(3);

c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial/acordul-cadru în perioada de val. a ofertei.

Restituirea garantiei se realizeaza potriv art. 44 din HG nr.394/2016, în baza cererii depuse conform Formularului 3 transmisa entitatii contractante in origin... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/06/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Note

a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabi a ofertei, prelungirea acestei perioade.

b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei.

c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Avand in vedere dispozitiile art.138 (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor.

Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante

In vederea completarii de catre operatorii economici interesati.

Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare, si oferta tehnica.

Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme.

Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez, la solicitarea EC, de regula a doc solicitate. -

Modificarea Contractului poate fi facuta numai în scris în conf cu prev Cap. VI – Sectiunea a 2-a din Legea nr. 99/2016 si Instructiunea 1/2021.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul juridic al SNTFC „CFR Călători" S.A.
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 010867
Țară: România
Telefon: +40 213199528 / 122961
Adresă internet: www.cfrcalatori.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/02/2021