Lieferungen - 93524-2021

23/02/2021    S37

România-Mediaș: Computere portabile

2021/S 037-093524

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș
Număr naţional de înregistrare: RO13068733
Adresă: Str. Constantin Motaş nr. 1
Localitate: Mediaș
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 551130
Țară: România
Persoană de contact: Bogdan-Avram Luca
E-mail: avram.luca@transgaz.ro
Telefon: +40 269801577
Fax: +40 269844832
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.transgaz.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113815
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Producere, transport și distribuție de gaz și de energie termică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Calculatoare laptop”

Număr de referinţă: 9009/09.02.2021
II.1.2)Cod CPV principal
30213100 Computere portabile
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Entitatea contractantă intenționează să încheie un acord-cadru având ca obiect „Calculatoare laptop”.

Data-limită până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este a 13-a zi dinaintea datei-limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice.

Termenul-limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. (2) coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, este: a 10-a zi dinaintea datei-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 426 317.90 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

SNTGN TRANSGAZ S.A.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Titlul achiziției: Calculatoare Laptop, conform Cerintelor din Caietul de Sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Pentru Laptop profil Business Se acordă 0,01 puncte pentru dotare standard cu 8 GB RAM. Se acordă 5 puncte pentru dotare standard cu 16 GB RAM. Punctaj Memorie RAM - maxim 5 puncte. / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Se acordă 0,01 puncte pentru dotarea tuturor laptopurilor cu SSD intern cu capacitate de 512 GB. Se acordă 5 puncte pentru dotarea cu SSD intern cu capacitate de 1 TB, pentru laptop profil Ultraportabil și profil Developer. Se acordă 10 puncte pentru dotarea tuturor laptopurilor (profil Ultraportabil, Developer, Business) cu SSD intern cu capacitate de 1 TB. Punctaj Capacitate SSD - maxim 10 puncte. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.177, 178 și 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de îndeplinire prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE, atât de către operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, cu informațiile aferente situației lor (ofertanți, subcontractanți, după caz). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentării acestora; 2.• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, SAU a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale; 4.• alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele fizice/juridice străine, ce doresc a participa la procedură, vor prezenta orice documente justificative edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea cerinței.

Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale. Persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul entității contractante sunt următoarele:

1. STERIAN ION - Director General

2. LEAHU MIHAI LEONTIN - Director General Adjunct

3. LUPEAN MARIUS VASILE - Director Economic

4. IANCU CRISTINA – Director Departament

5. PETRARIU IOAN – Director Direcție

6. LUCA BOGDAN AVRAM - Director Departament

7. PETRESCU MONICA ALEXANDRA - Director Direcție

8. LASCU SERGIU – Director Departament

9. BĂJAN CIPRIAN - Șef Serviciu

10. COSTIN EMILIA-ȘTEFANIA – Șef Birou

Modalitate de îndeplinire: Atât operatorii economici participanți la procedură, cât și subcontractanții, după caz, vor depune, odată cu DUAE, Declarația de neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 73 din Legea Nr. 99/2016 privind evitarea conflictului de interese.

În cazul ofertei comune: toți semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

În temeiul dispozițiilor art. 186 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, operatorii economici ce depun oferta trebuie să își demonstreze situația personală (forma de înregistrare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic). În acest sens, operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinire: Operatorul economic va completa Secțiunea Criterii de selecție din DUAE A. INDICAȚIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECȚIE.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare Ofertantul/asocierea poate apela la subcontractanți pentru îndeplinirea unei/unor părți din contractul de achiziție sectorială.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

În cazul în care ofertantul/asocierea apelează la subcontractanți pentru îndeplinirea unei/unor părți din contractul de achiziție sectorială, se solicită subcontractantului/subcontractanților completarea DUAE. Odată cu depunerea DUAE se vor depune acordul/ acordurile de subcontractare încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat / nominalizați în ofertă CU PRECIZAREA PROCENTULUI DIN CONTRACT CE URMEAZĂ A FI SUBCONTRACTAT ÎN BAZA RESPECTIVULUI ACORD. În conformitate cu prevederile art. 232, alin (4) din Legea 99/2016, entitatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor încheiate între contractant și subcontractantul/subcontractanții nominalizat/ nominalizați în oferta. Contractul/Contractele de subcontractare prezentate la încheierea contractului de achiziție sectorială vor fi în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexa la contractul de achiziție sectorială. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/ părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți. În conformitate cu prevederile art. 187 alin. 1 din Legea nr.99/2016, entitatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după finalizarea evaluării ofertelor să transmită informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Garantie de participare Cuantum 17477 RON. Valabilitate: 13 luni. Constituire: virament bancar în contul achizitorului. Cont LEI: IBAN RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la BCR Mediaș sau instrument de garantare (scrisoare de garanție bancara de participare/poliță de asigurare) emis de o instituție de credit/societate de asigurări din România sau din alt stat din UE, aplicându-se prevederile art. 42 alin.(3) si (5) din HG 394/2016, actualizată. În cazul unei asocieri, instrumentrul de garantare va fi emis în numele asocierii. În cazul în care GP este constituita prin instrument de garantare: emitentul se va angaja necondiționat și irevocabil să plătească, la prima cerere scrisa a achizitorului, valoarea instrumentului de garantare în condițiile art.43 din HG 394/2016, actualizată. Instrumentului de garantare emis de o instituție de credit ii vor fi aplicabile URDG ICC Paris nr. 758. Scrisoarea de garanție bancară emisă de o instituţie de credit din afara României va fi confirmată de o instituție de credit din România. În cazul în care GP este emisă de o societate de asigurare sub forma unei polițe de asigurare, atunci: achizitorul își rezervă dreptul să verifice, să solicite clarificări și să accepte sau să solicite ajustări ale poliței de asigurare. Dovada constituirii GP se încarcă în SEAP, odată cu oferta, în format electronic, cu semnătură electronică extinsă a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic, cel mai târziu la data si ora-limită de depunere a ofertelor, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. 2 lit. j din HG nr. 394/2016, actualizată.

Cuantum 10 % din prețul contractului subsecvent, fără TVA. Se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului subsecvent. în cazul în care contractantul este o asociere, instrumentul de garantare trebuie să fie emis în numele asocierii. Constituire: virament bancar în contul bancar ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/03/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/03/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiara are prețul cel mai scăzut. În situația în care propunerile financiare depuse inițial sunt egale, entitatea contractantă va solicita ofertanților depunerea în SEAP a unei noi propuneri financiare, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiara are prețul cel mai scăzut.

Solicitările de clarificări se vor adresa de către operatorii economici interesați EXCLUSIV în SEAP secțiunea Întrebări. Atragem atenția asupra faptului că fișierele atașate la solicitările de clarificări sunt vizibile tuturor operatorilor economici participanți. Recomandăm ca acestea să nu conțină date de identificare care pot dezvălui identitatea operatorilor economici solicitanți, în caz contrar își asuma dezvăluirea identității. Entitatea contractantă menționează că va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit în documentația de atribuire. în cazul ofertei comune toți semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la secțiunile III.1.1.a), III.1.1.b), III.1.3.a)urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Ofertanții își asuma răspunderea exclusiva pentru legalitatea și autenticitatea ofertei încărcate în SEAP. Oferta şi documentele care o însoţesc se vor transmite semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. 2 lit. j din HG nr. 394/2016, actualizată. Pentru persoana împuternicită să semneze electronic documentele, se va depune în cadrul ofertei împuternicirea acordata în acest sens. Informațiile tehnice relevante referitoare la participarea la procedură online se pot obține la adresa www.e-licitație.ro. Modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesați: a se vedea Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din data de 08/04/2019. Entitatea contractantă limitează informațiile solicitate la nivelul DUAE la o singură întrebare DA sau NU - Secțiunea Criterii de selecție din DUAE A. INDICAȚIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECȚIE, prin care ofertanții confirmă că îndeplinesc cerințele privind criteriile de SELECȚIE impuse prin documentația de atribuire.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: SNTGN Transgaz S.A. – Departament juridic
Adresă: Piața C.I. Motaș nr. 1, jud. Sibiu
Localitate: Mediaș
Cod poștal: 551018
Țară: România
E-mail: cabinet@transgaz.ro
Telefon: +40 269803333
Fax: +40 269839029
Adresă internet: www.transgaz.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/02/2021