Lieferungen - 93525-2021

23/02/2021    S37

Tschechien-Ostrava: Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen

2021/S 037-093525

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dopravní podnik Ostrava, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 61974757
Postanschrift: Poděbradova 494/2
Ort: Ostrava
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postleitzahl: 702 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Anna Bojková, naddat, s.r.o., se sídlem Stodolní 1785/31, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 07724551
E-Mail: bojkova@naddat.com
Telefon: +420 737638436
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.dpo.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://profily.proebiz.com/profile/61974757
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://profily.proebiz.com/profile/61974757
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Naddat, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 07724551
Postanschrift: Stodolní 1785/31, Moravská Ostrava
Ort: Ostrava
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postleitzahl: 702 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Anna Bojková
E-Mail: bojkova@naddat.com
Telefon: +420 737638436
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.dpo.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://profily.proebiz.com/profile/61974757
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/cs/
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI

Referenznummer der Bekanntmachung: NR-06-21-OŘ-Ko-OPD
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31200000 Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI“ spočívající ve výměně technologií trakční měnírny (tj. v demontáži stávající technologie, a v dodávce nové technologie zahrnující její instalaci a montáž), včetně provedení výměnou technologií vynucených stavebních úprav a prací na stavebním objektu měnírny.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 40 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hauptort der Ausführung:

Trakční měnírna XXVI Sad B. Němcové, ul. Špálová, 702 00 Ostrava - Přívoz, nacházející se na pozemku parc. č. st. 2582, katastrální území Přívoz.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI“ spočívající ve výměně technologií trakční měnírny (tj. v demontáži stávající technologie, a v dodávce nové technologie zahrnující její instalaci a montáž), včetně provedení výměnou technologií vynucených stavebních úprav a prací na stavebním objektu měnírny. Realizace poptávaného plnění bude probíhat při provozu tramvajové dopravy. Provoz tramvajové dopravy nesmí být realizací veřejné zakázky nijak omezen, s výjimkou krátkodobých výluk za podmínek stanovených v ZD.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doba realizace montážních prací v kalendářních dnech / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Celková délka výluky tramvajového provozu v hodinách / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 40 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

ITI - Modernizace trakčních měníren DPO - reg.č. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000381

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zadavatel předpokládá čerpání dotace z prostředků EU. Název a číslo dotovaného projektu je „ITI - Modernizace trakčních měníren DPO" - reg.č. CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000381

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Mimo prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ požaduje zadavatel prokázání profesní způsobilosti takto:

— dle § 77 odst. 1 ZZVZ dodavatel prokazuje způsobilost předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

— dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Dodavatel doloží splnění této podmínky předložením platného oprávnění k podnikání v oboru:

(i) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, a

(ii) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

— dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel doloží splnění této podmínky předložením:

(i) Osvědčení o odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Autorizační zákon“), v oboru Pozemní stavby (lze prokázat osvědčením pro IP00, TP00 nebo SP00);

(ii) Osvědčení o odborné způsobilosti ve smyslu Autorizačního zákona v oboru Technologická zařízení staveb (lze prokázat osvědčením pro IT00, TT00);

(iii) Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám elektrických zařízení do i nad 1000 V vydané organizací TIČR (dříve ITI) podle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů;

(iv) Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 50/1978 Sb.“) v rozsahu dle § 8 Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro pracovníky pro řízení činností prováděných dodavatelským způsobem na elektrickém zařízení do i nad 1 000 V v objektech třídy A;

(v) Osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 100/1995 Sb.“), přičemž z daného osvědčení musí alespoň vyplývat, že taková osoba je pracovníkem pro činnosti na elektrickém zařízení do i nad 1 000 V na dráze tramvajové dle ust. § 1 odst. 4 písm. a), b), c) a přílohy č. 4 bod 8a a 8b Vyhlášky č. 100/1995 Sb.;

(vi) Platné pověření právnické osoby k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení vydané Ministerstvem dopravy v souladu s § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, znění pozdějších předpisů, v min. rozsahu dle § 1 odst. 4 písm. a), b), c) vyhlášky č. 100/1995 Sb.;

(vii) Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve smyslu ust. § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zadavatel požaduje složení jistoty ve výši 750 000 CZK.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Viz čl. VI a VII obchodních podmínek, které jsou součástí ZD.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Viz obchodní podmínky.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/03/2021
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/03/2021
Ortszeit: 10:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 ZZVZ. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021