Leveringen - 93567-2021

23/02/2021    S37

Bulgarije-Haskovo: Brandstoffen

2021/S 037-093567

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Vodosnabdyavane i kanalizatsiya“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 126004284
Postadres: ul. „Sakar“ No. 2
Plaats: Haskovo
NUTS-code: BG422 Хасково
Postcode: 6300
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Adnan Adil
E-mail: praven@vik.haskovo.com
Telefoon: +359 896893485
Fax: +359 38665484
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vikhaskovo.bg
Adres van het kopersprofiel: http://zop.vikhaskovo.bg/home.php
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на горива за автопарка и гориво за отопление за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД — Хасково за период от 3 години

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставката на горива е разделена на 5 поръчки.

По поръчка № 4: доставка на дизелово гориво Б6 — 10 000 литра, автомобилен бензин А95Н — 1 000 литра, и газ пропан-бутан — 25 000 литра, за нуждите на автопарка на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД за период от 3 години, считано от 22.10.2020 г., чрез карти за безналично плащане с отсрочено плащане от 30 дни, като периодът на фактуриране е месечен, с място на доставка: търговски обекти — бензиностанции на изпълнителя на територията на район „Маджарово“.

Изпълнителят трябва да разполага с поне 1 бензиностанция в района.

Количествата са ориентировъчни и възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG422 Хасково
Voornaamste plaats van uitvoering:

Обл. Хасково, общ. Маджарово

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на дизелово гориво Б6 — 10 000 литра, автомобилен бензин А95Н — 1 000 литра, и газ пропан-бутан — 25 000 литра, за нуждите на автопарка на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за период от 3 години

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

Основание за провеждане на процедурата е чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, която гласи, че предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък, одобрен от МС по предложение на министъра на финансите. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, именно: осигуряване на ефективност при разходването на средствата, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазването на търговска тайна на кандидатите и техни предложения, както и постигане на оптимално благоприятни цени за определено качество на уговорените стоки и възможно най- кратки срокове за сключване на договора за доставка.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 102
Benaming:

Доставка на дизелово гориво Б6 — 10 000 литра, автомобилен бензин А95Н — 1 000 литра, и газ пропан-бутан — 25 000 литра, за нуждите на автопарка на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД за период от 3 год

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/12/2020
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на потребителите
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/02/2021