Lieferungen - 93592-2021

23/02/2021    S37

Polska-Bełchatów: Kable energetyczne

2021/S 037-093592

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 219-538733)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Adres pocztowy: ul. Węglowa 5
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Zamolski
E-mail: jaroslaw.zamolski@gkpge.pl
Tel.: +48 447377655
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgegiek.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa górniczych przewodów elektrycznych oponowych średniego napięcia dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-KWB/04732/2020
II.1.2)Główny kod CPV
31320000 Kable energetyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa górniczych przewodów elektrycznych oponowych średniego napięcia dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 219-538733

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Zamiast:

Dostawa Przewodu OnGcrekgż-G (S) 3x95+3x50/3 mm2 6/10kV w ilości 13 000 metrów

Powinno być:

Dostawa Przewodu OnGcrekgż-G (S) 3x95+3x50/3 mm2 6/10 kV w ilości 3 000 metrów

Numer sekcji: III.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: punkt 1, podpunkt a)
Zamiast:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości dla:

a) część nr 1 zamówienia – 70 000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy, 00/100);

b) część nr 2 zamówienia – 12 000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy, 00/100);

c) część nr 3 zamówienia – 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące, 00/100).

Niewniesienie wadium w wymaganym terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium, znajdują się w pkt 13 SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zawarte są w pkt 23 SIWZ.

Powinno być:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości dla:

a) część nr 1 zamówienia – 17 500,00 PLN (słownie złotych: siedemnaście tysięcy pięćset, 00/100);

b) część nr 2 zamówienia – 12 000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy, 00/100);

c) część nr 3 zamówienia – 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące, 00/100).

Niewniesienie wadium w wymaganym terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje dotyczące wadium, znajdują się w pkt 13 SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia zawarte są w pkt 23 SIWZ.

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Zamiast:
Data: 30/04/2021
Powinno być:
Data: 30/06/2021
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Zamiast:
Data: 30/04/2021
Powinno być:
Data: 30/06/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: