Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Lieferungen - 93596-2021

23/02/2021    S37

Slovensko-Bratislava: Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti

2021/S 037-093596

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 023-056716)

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00492736
Poštová adresa: Olejkárska
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 814 52
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Kristína Juhászová
E-mail: juhaszova.kristina@dpb.sk
Telefón: +421 259501427
Fax: +421 259501300
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://dpb.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6484

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Konsignačný sklad – Náhradné diely električiek typu 29T, 30T

II.1.2)Hlavný kód CPV
34600000 Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazka na dodanie tovaru náhradných dielov pre električky.

Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej dohody na dodanie tovaru a zmluvy o zriadení konsignačného skladu s úspešným uchádzačom v súlade s ustanovením § 56 a § 99 zákona o verejnom obstarávaní, predmetom ktorej bude záväzok úspešného uchádzača ako predávajúceho zriadiť u obstarávateľskej organizácii ako kupujúceho konsignačný sklad a s tým spojený záväzok dodávať do konsignačného skladu tovar náhradné diely v súlade so zmluvou.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/02/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 023-056716

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 01/03/2021
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 15/03/2021
Miestny čas: 09:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 01/03/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 15/03/2021
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: