Dienstleistungen - 93632-2021

23/02/2021    S37

Rumänien-Târgu Mureș: Datenarchivierung

2021/S 037-093632

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Delgaz Grid S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO10976687
Postanschrift: Str. Pandurilor nr. 42
Ort: Târgu Mureș
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540554
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Andreea Câmpean, Mircea SiIriteanu
E-Mail: mariana.fisca@delgaz-grid.ro
Telefon: +40 724262255
Fax: +40 724262255
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.delgaz.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113878
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contracte de prestare servicii: „Lot 1 Implementare sistem DMS (Document Management System), lot 2 Implementare aplicație Registratură Electronică”

Referenznummer der Bekanntmachung: 111
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72252000 Datenarchivierung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

— Lot 1 implementare sistem DMS (Document Management System) – CPV 48311100-2 – sistem de gestionare a documentelor.

Scopul achizitiei serviciilor de implementare a sistemului DMS consta in contractarea unor servicii de implementare a unei solutii de gestionare a documentelor care permite scanarea, indexarea, stocarea și vizualizarea documentor de natură tehnică.

Valoare estimata a serviciilor din lot 1 este 2 891 000 RON, fara TVA;

— Lot 2 implementare aplicatie Registratura Electronica CPV 48311100-2 – sistem de gestionare a documentelor

Scopul achizitiei serviciilor de implementare a sistemului de Registratura Electronica consta in contractarea unor servicii de implementare a unei solutii destinata inregistrarii și distribuției de documente curente în cadrul organizației.

Valoare estimata a serviciilor din lot 2 este 588 000 RON, fara TVA.

Serviciile de implementare supuse achizitiei sunt cuprinse in Planul de Achizitii 2021 la pozitia 111.

Valoarea totala estimata a acestei proceduri este de: 3 479 000 RON, fara TVA.

Durata contractelor pe fiecare lot in parte: 36 de luni.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 479 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 2 - Implementare aplicatie Registratura Electronica

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48311100 Dokumentenverwaltungssystem
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125 Mureş
Hauptort der Ausführung:

Locatiile DELGAZ GRID

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Lot2

Implementare aplicatie Registratura Electronica Licente Cost livrabil 30,000 147,000

Implementare Cost livrabil 70,000 343,000

Mentenanță licențe anual Cost livrabil 7,000 34,300

Mentenanță soluție anual Cost livrabil 13,000 63,700

TOTAL Lot2: 120,000 588,000

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Conform fisier punctaj tehnic / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 588 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 1 Implementare sistem DMS (Document Management System

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72252000 Datenarchivierung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125 Mureş
Hauptort der Ausführung:

Locatiile Delgaz Grid

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sistem Pachet UM Valoare estimată (Euro) Valoare estimată (Lei)

Lot1

Implementare sistem DMS (Document Management System) Licente Cost livrabil 150,000 735,000

Implementare Cost livrabil 300,000 1,470,000

Migrare Date Cost livrabil 50,000 245,000

Mentenanță licențe anual Cost livrabil 30,000 147,000

Mentenanță soluție anual Cost livrabil 60,000 294,000

TOTAL Lot1: 590,000 2,891,000

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Fisier punctaj tehnic / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 891 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Operatorii economici, asociatii, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante doar pentru ofertantul clasat pe locul 1, care are oferta admisibila si conforma, la finalizarea evaluarii:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) inclusiv pentru sediile secundare asa cum rezulta din certificatul constatator, la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; -alte documente edificatoare, după caz,

— declaratiile de neincadrare in situațiile prevăzute la art.177, 178,180 din Legea nr. 99/2016.

2. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 se prezinta de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti. In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire sunt: Ferenc CSULAK - Director General; Anca Liana EVOIU - Director General Adjunct, Petre STOIAN - Director General Adjunct, Mihaela Loredana CAZACU - Director General Adjunct. Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie: Flavius Marcus, Anamaria Valeria Lazar, Andrei Mihaly, Mircea Siriteanu, Angela Vasile, George Palaghean, Ramona Adela Rad-Medesan, Elena Ramona Ghitescu, Mihai Solomon, Mihai Coita si Andreea Campean.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor:

Se va depune completata Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 de catre operatorii economici, asociatii, terții susținători și subcontractanții. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177,178, 180, 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (Ofertantii, asociati, tertii sustinatori si subcontractantii). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante doar pentru ofertantul clasat pe locul 1, care are oferta admisibila si conforma, la finalizarea evaluarii

3. Informatii privind asociatii (daca este cazul) –conf art. 199 din Legea 99/2016: În cazul în care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa îndeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si înregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Toate cerintele care nu se refera la capacitatea tehnica si/sau profesionala, trebuie indeplinite individual de catre fiecare asociat. Asocierea, poate beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat entitatii contractante, inainte de data semnarii contractului. - Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante doar pentru ofertantul clasat pe locul 1, care are oferta admisibila si conforma, la finalizarea evaluarii

4. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) – conf art. 192 lit. k) din Legea 99/2016: In cazul in care ofertantul/asocierea apeleaza la subcontractanti, se solicita completarea DUAE, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. - Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante doar pentru ofertantul clasat pe locul 1, care are oferta admisibila si conforma, la finalizarea evaluarii

Nedepunerea DUAE (inclusiv pentru asociat/ tert sustinator/ subcontractant) atrage respingerea solicitarii de participare ca inacceptabila.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale operatorului economic, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate ONRC sau pentru ofertantii straini - document echivalent emis in tara de rezidenta insotit de traducere autorizata,, urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante doar pentru ofertantul clasat pe locul 1, care are oferta admisibila si conforma, la finalizarea evaluarii.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertanții trebuie sa demonstreze ca au prestat servicii similare prin transmiterea listei principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Lista conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt entități contractante sau clienți privați.

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertanții trebuie sa demonstreze ca au prestat servicii similare prin transmiterea listei principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Lista conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt entități contractante sau clienți privați.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE (inclusiv de către asociați/subcontractanți/terți susținători), in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Tipuri de documente justificative: documente contrasemnate de beneficiar (copii după părțile cuprinzând informații relevante din contracte/procese verbale de recepție/ certificate constatatoare etc.). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante doar pentru ofertantul clasat pe locul 1, care are oferta admisibila si conforma, la finalizarea evaluarii: Prestările de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declarație a operatorului economic. Se vor accepta doar acele candidaturi care fac dovada implementarii unui sistem care gestionează minimum 60,000,000 de documente arhivate. Se vor accepta doar documentatiile care indeplinesc cumulat numarul de documente arhivate si valoare minima de 2,000,000 Lei in ultimii 3 ani.

Se va completa DUAE (inclusiv de către asociați/subcontractanți/terți susținători), in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Tipuri de documente justificative: documente contrasemnate de beneficiar (copii după părțile cuprinzând informații relevante din contracte/procese verbale de recepție/ certificate constatatoare etc.). Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante doar pentru ofertantul clasat pe locul 1, care are oferta admisibila si conforma, la finalizarea evaluarii: Prestările de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declarație a operatorului economic Se vor accepta doar acele candidaturi care fac dovada implementarii unui sistem care gestionează minimum 3,000,000 de documente inregistrate. Se vor accepta doar documentatiile care indeplinesc cumulat numarul de documente arhivate si valoare minima de 500,000 Lei in ultimii 3 ani.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Factorul preț(valoarea totala) putea fi îmbunătățit prin licitația electronică. In conformitate cu art. 22 alin. (9) din HG 394/2016, entitatea contractanta va organiza ca etapa finala a procesului de achiziție publica o licitatie electronica. La licitația electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici înregistrați in SICAP si cărora le-au fost transmise invitații de participare la aceasta faza de către entitatea contractanta. Conform prevederilor art. 143 alin.(2) din Legea 99/2016, entitatea contractanta va transmite, simultan, prin mijloace electronice invitația la licitația electronica către toți ofertanții care au depus oferte admisibile. In invitație se va preciza data si momentul de început al licitației electronice, precum si instrucțiunile necesare pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la licitația electronica - operatorii economici sa fie înregistrați pe platforma SICAP... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/03/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/07/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/03/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Daca doi sau mai multi ofertanti vor obtine acelasi punctaj, se va solicita ofertantilor transmiterea unei noi oferte de pret, în vederea departajarii ofertelor, iar contractul va fi atribuit conform criteriului de atribuire din documentantia de atribuire. In vederea respectarii confidentialitatii documentelor, conform. art. 129 alin. (1) din HG nr. 394/2016, operatorul economic,,elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica motivat în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile privind confidentialitatea” – mai putin valoarea totala a ofertei financiare. In cazul in care se vor declarata documente ca fiind confidentiale sunt aplicabile prevederile art. 70 alin (4) din Legea nr. 99/ 2016: "(4) Operatorii economici indică şi dovedesc în cuprinsul ofertei care informaţii din propunerea tehnică şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informaţiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)." respectiv "Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea entităţii contractante, entitatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui informaţiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost transmise de operatorii economici indicate şi dovedite de aceştia ca fiind confidenţiale, întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidenţial se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală." Documentul DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant (ofertant individual, asociat, subcontractant, tert sustinator). Un operator economic care participă pe cont propriu și care nu se bazează pe capacitățile altor entități pentru a îndeplini criteriile de selecție, trebuie să completeze un singur DUAE. Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor altor entități trebuie să se asigure că entitatea contractantă primește propriul său DUAE împreună cu un DUAE separat care cuprinde informațiile relevante pentru fiecare dintre entitățile pe care se bazează. Informatii privind asociatii (daca este cazul) – conf art. 199 din Legea 99/2016: În cazul în care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa îndeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si înregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, precum si cele privind situatia economica si financiara, prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Toate cerintele care nu se refera la capacitatea tehnica si/sau profesionala si si capacitatea economica si financiara trebuie indeplinite individual de catre fiecare asociat. Asocierea, poate beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala. Operatorul economic, in cazul in care este format d... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute de Legea 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul juridic al Delgaz Grid S.A.
Postanschrift: Bulevardul Pandurilor nr. 42, et. IV
Ort: Târgu Mureș
Postleitzahl: 540554
Land: Rumänien
E-Mail: angela.vasile@delgaz-grid.ro
Telefon: +40 365403769
Internet-Adresse: https://www.delgaz-grid.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021