Dienstleistungen - 93652-2021

23/02/2021    S37

Polen-Warschau: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2021/S 037-093652

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: „PKP Intercity” S.A.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 142A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
E-Mail: lukasz.gabrych@intercity.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.intercity.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Przemyśl Bakończyce”

Referenznummer der Bekanntmachung: 19/WNP-002244/INF
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga:

1) wykonania inwentaryzacji stanu istniejącej stacji i obiektów bocznicy w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia;

2) wykonania koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy bocznicy wraz z min. dwoma wariantami oraz z zagospodarowaniem terenu i wizualizacjami;

3) wykonania mapy do celów projektowych;

4) wykonania badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej;

5) wykonania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgłoszeń i zawiadomień;

6) uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, pozwoleń, decyzji, zgód i potwierdzeń właściwych organów, w tym pozwoleń na budowę;

7) wykonania projektów rozbiórek;

8) wykonania projektu etapowania i fazowania robót;

9) wykonania audytu energetycznego;

10) wykonania projektu organizacji ruchu;

11) wykonania projektów wykonawczych;

12) przygotowania dok. przetargowej na roboty budowlane, w tym STWiORB, przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie;

13) sprawowania nadzoru autorskiego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 6 000 000.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Hauptort der Ausführung:

Bocznica kolejowa PKP Intercity S.A. Przemyśl Bakończyce, ul. Nestora 11, 37-700 Przemyśl.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Przemyśl Bakończyce”.

Dokumentacje projektowe, o których mowa powyżej, umożliwią realizację prac budowlanych, podzielonych przez Zamawiającego na zakres nr 1 i zakres nr 2, na które składają się odpowiednio:

1) dla zakresu 1:

a) budowa nowej hali myjni na torze 220, wraz z instalacjami towarzyszącymi;

b) budowa hali przeglądowo-naprawczej (hala nr 1), na torze 222, wraz z instalacjami towarzyszącymi;

c) przebudowa układu torowego (tory 220, 222, 208) wraz z powiązanymi rozjazdami, urządzeniami towarzyszącymi (SRK i EOR), odwodnieniem i właściwym włączeniem do sąsiadującego układu torowego;

d) budowa nowego toru żeberkowego o nr 222A wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi (oświetlenie, punkt grzewczy 3 kV, stanowiska zasilania stacjonarnego, utwardzone międzytorze, etc.);

e) budowa dwóch torów żeberkowych o nr 220A i 220B wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi (oświetlenie, punkt grzewczy 3 kV, stanowiska zasilania stacjonarnego, utwardzone międzytorze etc.);

f) elektryfikacja torów 220, 222, 208 i nowych torów 222A, 220A i 220B oraz pozostałych torów w ramach realizacji zakresu I;

g) przebudowa budynku administracyjno-warsztatowego wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi;

h) przebudowa budynku wielofunkcyjnego;

i) nastawnia centralna i SRK;

j) przebudowa drogi dojazdowej;

k) budowa parkingu dla pracowników bocznicy;

l) budowa/przebudowa niezbędnych instalacji i urządzeń na terenie objętym zakresem 1, które będą niezbędne/wspólne z punktu widzenia realizacji zakresu 2;

2) dla zakresu 2:

a) przebudowa istniejącego układu torowego;

b) budowa nowych torów;

c) budowa dwóch torów żeberkowych na terenie po byłej kotłowni oraz zabudowanie ich halą przeglądowo-naprawczą (hala nr 2);

d) budowa nowych rozjazdów;

e) przebudowa urządzeń SRK wraz sygnalizacją świetlną;

f) elektryfikacja sieci trakcyjnej;

g) przebudowa sieci punktów grzania 3 kV;

h) budowa standardowych stanowisk zasilania stacjonarnego NN na grupie torów odjazdowych przeznaczonych do postoju;

i) przebudowa oświetlenia bocznicy;

j) budowa stacjonarnej instalacji odfekalniania;

k) modernizacja instalacji wody zimnej i hydrantowej;

l) instalacja wodowania wagonów;

m) modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

n) budowa instalacji sprężonego powietrza;

o) utwardzenie międzytorzy;

p) budowa nowych dróg technologicznych oraz przebudowa istniejących;

q) budowa ogrodzenia bocznicy;

r) instalacja sieci WLAN (Wi-Fi) na terenie całej bocznicy;

s) budowa stacji paliw;

t) likwidacja (rozbiórka) istniejących obiektów budowlanych;

u) budowa/przebudowa niezbędnych instalacji i urządzeń na terenie objętym zakresem 2, które będą niezbędne/wspólne z punktu widzenia realizacji zakresu 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W sekcji II pkt 2.7 wskazano szacunkowy okres obowiązywania zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w rozdziale nr VI SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 243-598772
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Przemyśl Bakończyce”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
22/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Multiconsult Polska Sp. z o.o.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 473 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ;

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1–2.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021