Dienstleistungen - 93706-2021

23/02/2021    S37

România-Slatina: Servicii de colectare a deşeurilor menajere

2021/S 037-093706

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 227-560251)

Temei juridic:
Directiva 2014/23/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Olt-Eco
Număr naţional de înregistrare: 25504895
Adresă: Str. Mănăstirii nr. 1A
Localitate: Slatina
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod poștal: 230019
Țară: România
Persoană de contact: Florin-Ionuț Barbu
E-mail: olt_eco@yahoo.com
Telefon: +40 249420411
Fax: +40 249420411
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.olteco.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de delegare prin concesiune a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt

Număr de referinţă: 25504895/2020/1
II.1.2)Cod CPV principal
90511000 Servicii de colectare a deşeurilor menajere
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Serviciile delegate de catre autoritatea contractanta includ: activitatea de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt. Cantitățile anuale estimate sunt de aproximativ 81 629 tone. Redevența este de 1 141 608,4 RON anual, iar valoarea aferenta procentului de cheltuieli cu diverse si neprevazute este 0 (zero) RON.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/02/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 227-560251

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: VI.3)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Informații suplimentare
În loc de:

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut al ofertei. Evaluarea propunerilor financiare se va face prin astfel: ofertanții vor prezenta tariful, pe baza fisei de fundamentare aferente fiecărei activități, doar pentru primul an de activitate. Formula de calcul pentru aplicarea criteriului de atribuire stabilit este următoarea: preț total contract (PC) = cantitate operata x tarif lei/tonă. Ofertantul a cărui valoarea totală pentru primul an de activitate este cea mai mică este declarat câștigător. În fișa de fundamentare nu vor fi incluse elemente de cost aferente altor activități. Se vor include numai costuri specifice acestei activități. Autoritatea contractanta recomandă efectuarea vizitei amplasamentelor. Perioada vizitei: de la data publicării în SEAP până la data limită de depunere a clarificărilor. Ofertantul este responsabil de eventualele inadvertenţe între oferta depusă şi situaţia existentă dacă nu participă la vizita pe amplasamente.

A se citi:

Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate-pret”. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Ofertantii au obligatia de a justifica si informa autoritatea contractanta cu privire la elemente confidentiale ale ofertelor, inclusiv secrete tehnice sau comerciale.

Numărul secţiunii: II.1.5)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Valoarea totală estimată
În loc de:

Valoare fara TVA: 209 381 650,20 RON.

A se citi:

Valoare fara TVA: 230 460 753,72 RON.

Numărul secţiunii: II.2.5)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Criterii de atribuire
În loc de:

Concesiunea se atribuie pe baza criteriilor enunţate în documentele achiziţiei.

A se citi:

Cel mai bun raport calitate-pret. Desemnarea ofertei câştigătoare: ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total, calculat conform formulei: punctaj final = punctaj preţul ofertei + punctaj perioada de mobilizare. Oferta cu valoare P total cea mai mare va fi declarată câştigătoare. Factorul de evaluare 1 – preţul ofertei (90 %). Punctajul (90 puncte) pentru factorul de evaluare „Prețul total” se acorda astfel: algoritm de calcul: pentru valoarea totală minimă ofertată se va acorda punctajul maxim aferent factorului de evaluare. Pentru altă valoare ofertă, punctajul se va calcula astfel: P1(n) = [valoare minimă/valoare oferta (n)] x numarul maxim de puncte acordat pentru criteriu. Valoarea totală a contractului se stabilește pe baza tarifelor determinate prin fișa de fundamentare aferentă activității de colectare și transport a deșeurilor, ținându-se cont de faptul că în primii cinci ani de contract colectarea deșeurilor biodegradabile din mediul urban se va face în amestec cu cele reziduale, iar în ultimii trei ani se va face o colectare a deșeurilor biodegradabile din mediul urban separat de cele reziduale. Se vor întocmi două fișe de fundamentare anuale una aferentă perioadei de cinci ani cu colectarea biodegradabilului în amestec cu rezidualul (fișa A), alta aferentă ultimilor trei ani din contract când se va realiza o colectare a deșeurilor biodegradabile separat de cele reziduale (fișa B). Modul de calcul al valorii contractului/prețul ofertei se va face potrivit formulei: tarif lei/tonă aferent Fișa A x cantitate anuală estimată x 5 ani + tarif lei/tonă aferent Fișa B x cantitate anuală estimată x 3 ani. Factorul de evaluare 2. Perioada de mobilizare (zile) (10 %). Algoritm de calcul: perioada de mobilizare (nr. de zile cuprinse între data semnării contractului şi data de începere) = (p minim x 10/p ofertat) se va exprima în nr. zile unde p minim este perioada cea mai mica din ofertele considerate admisibile si conforme din punct de vedere tehnic si i se va acorda maximul de puncte, respectiv 10 puncte; unde p ofertat este perioada de mobilizare a ofertei evaluate. Oferta cu o perioada de mobilizare mai mare de 120 de zile va fi respinsa. Oferta cu o perioada de mobilizare mai mica de 90 de zile nu se va puncta suplimentar.

VII.2)Alte informații suplimentare:

Autoritatea contractanta modifica aceste sectiuni ca urmare a masurilor dispuse de CNSC prin decizia nr. 2450/2703-C4/15.1.2021.