Services - 9377-2018

10/01/2018    S6

Denmark-Copenhagen: Internet development services

2018/S 006-009377

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VisitDenmark
National registration number: 33055331
Postal address: Islands Brygge 43, 3.
Town: København S
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 2300
Country: Denmark
Contact person: Maria Haugaard
E-mail: maria.haugaard@twobirds.com
Internet address(es):
Main address: www.visitdenmark.dk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/udbud
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Bird & Bird Advokatpartnerselskab
National registration number: 35144501
Postal address: København Ø
Town: Sundkrogsgade 21, 1.
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 2100
Country: Denmark
Contact person: Maria Haugaard
E-mail: maria.haugaard@twobirds.com
Internet address(es):
Main address: https://www.twobirds.com/da
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kontrakt om udvikling, vedligeholdelse og drift af hjemmeside til VisitDenmark

II.1.2)Main CPV code
72420000 Internet development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

VisitDenmark vil med udbuddet anskaffe udvikling, drift og vedligeholdelse og eventuel videreudvikling af en hjemmeside. Nærmere bestemt ønsker VisitDenmark nyudvikling af hjemmesider, som VisitDenmark stiller til rådighed i Danmark og andre lande. Foruden udvikling skal Leverandøren desuden forestå drift, vedligeholdelse og support af løsningen. Anskaffelsen er beskrevet nærmere i Kontrakten, bilag og underbilag.

Kontrakten etableres for at imødekomme VisitDenmarks ønske om at stille en dynamisk, hurtig, tidssvarende og moderne hjemmeside til rådighed for dens brugere, der understøtter tilgang ved brug af forskellige moderne kanaler. Løsningen skal kunne opfylde brugernes behov for let at få tilgang til information fra VisitDenmark. Endvidere etableres Kontrakten for at opfylde VisitDenmarks behov for selv at kunne tilgængeliggøre indhold.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72212220 Internet and intranet software development services
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72400000 Internet services
72420000 Internet development services
72421000 Internet or intranet client application development services
72422000 Internet or intranet server application development services
72267100 Maintenance of information technology software
72261000 Software support services
72262000 Software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
II.2.4)Description of the procurement:

Hjemmesiden skal støtte op om VisitDenmarks strategi og målsætning om at tiltrække internationale turister til Danmark og skabe rejselyst hos dem. Det er derfor vigtigt, at der skabes et inspirerende univers, der hurtigt kan tilgås og inspirere på alle typer enheder – og som kan vække rejselysten til Danmark hos de besøgende.

VisitDenmarks eksisterende portal er lanceret i juni 2012, har 11 markedsversioner og havde i 2017 12,5 millioner sessioner.

Opdatering og vedligeholdelse af visitdenmark.com er i 2017 flyttet fra markedskontorerne til at ligge hos et centralt team af content managers i København for at sikre bedre synergier på tværs. Det er således en forventning til dette nye site, at indhold og sider let og simpelt kan oversættes fra et sprog til et andet uden tunge arbejdsgange. Det kinesiske site er dog ikke en del af den samlede Løsning og håndteres separat i Kina. Derfor er denne heller ikke omfattet af Løsningen. Markedsversioner, der initialt skal oprettes på denne løsning er: Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Storbritannien, Italien, Frankrig og International (engelsk .com).

Det skal dog altid være muligt at tilføje nye, da VisitDenmarks markedsprioritering kan ændre sig afhængig af konjunkturer.

VisitDenmark driver i tillæg til visitdenmark.com hjemmesider for en stor del af de danske turistbureauer, -destinationer og -regioner (fx visitaarhus.com og visitcopenhagen.com) som tilrettede kopier af visitdenmark.com – kaldet ASP-løsninger. Der er i alt 100 ASP-løsninger med et samlet antal sessioner på 27 millioner i 2017. Med besøgstallene for visitdenmark.com var der således et samlet antal på 33 millioner sessioner.

Hver ASP løsning kan have flere sprogversioner på forskellige domæner, hvilket gør, at der i dag findes ca. 400 hjemmesider. ASP-løsningerne skal fortsat videreføres i forbindelse med den nye løsning, så denne kan danne grundlag for de lokale turist websites. ASP-løsningerne varierer fra de helt små lokale sites til de store for København og Århus – alle ASP-løsningerne skal derfor have mulighed for at få den samme funktionalitet som visitdenmark.com. Det er kun VisitDenmarks web-ansvarlige, der kan administrere og tilgå alle ASP-løsningerne. De enkelte ASP-løsninger vil kun have tilgang til deres egen ASP-løsning.

Kontrakten opdeles ikke i flere delaftaler, jf. punkt II.1.6), da der er en nær sammenhæng mellem de udbudte ydelser, og da der forventes et tæt samarbejde mellem leverandør og ordregiver, hvor det findes mest hensigtsmæssigt, at den leverandør, som udvikler løsningen også forestår vedligeholdelse og drift heraf samt eventuel videreudvikling. Ligeledes kan der ikke meningsfuldt laves en opdeling af de enkelte opgaver, da det kræver kendskab til de udviklede hjemmesider og vedligeholdelse heraf. Desuden vil en opdeling medføre en risiko i forhold til ansvarsfordelingen mellem leverandørerne.

Endvidere taler økonomiske hensyn for en samlet kontrakt, da der forventes at være besparelser ved selve udbudsprocessen samt ved den efterfølgende kontraktstyring.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kontraktperioden er 48 måneder fra Overtagelsesdagen for Leverancen.

VisitDenmark kan kræve kontraktperioden forlænget på uændrede vilkår med 2x12 måneder.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4).

I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge størst vægt på bred erfaring med udvikling af lignende hjemmesider, hvor ansøger har stået for såvel design, udvikling, drift og vedligeholdelse ved ansøgers besvarelse i ESPD del IV.C samt evt. del V.

Der vil blive lagt vægt på hvor mange af de 5 referencer, som omfatter levering af multisites, ligesom der lægges vægt på størrelsen heraf.

Endvidere vil der blive lagt stor vægt på, at ansøger kan påvise erfaringer med levering af optimerede og hurtige load tider på alle enheder (Mobil, Tablet og Desktop).

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Kontrakten indeholder tre optioner på henholdsvis udvikling af integration til CrowdRiff, tilrådighedsstillelse af Google Analytics kompetencer samt på tilrådighedsstillelse af et segmenteringsmodul.

Ordregiver kan bestille videreudviklingsopgaver som selvstændige opgaver under Kontrakten. Disse selvstændige opgaver kan desuden betyde regulering af vedligeholdelsesvederlaget.

Der er mulighed for forlængelse af kontrakten, jf. punkt II.2.7.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

Ad pkt. II.2.6) Opgørelsen af kontraktens værdi udgør et skøn og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, hvor afsnit IV.B er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142:

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

— Resultat før skat i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Ansøger skal i ESPD'et afsnit IV.B desuden oplyse forsikret beløb i ansøgers gyldige erhvervsansvarsforsikring.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at

— Ansøger har en samlet årsomsætning på mindst 10 mio. kr. i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

— Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

— Ansøger har et positivt resultat før skat i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

— Ansøger har en gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, hvor afsnit IV.C er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Ansøgers betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien.

Konkret efterspørges referencer, der påviser erfaring med både design, udvikling, drift og vedligeholdelse af hjemmesider/internetplatforme.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør.

En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 første angivne referencer i anmodningen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst en relevant reference indenfor de seneste tre år hvor der er leveret en samlet opgave med både design, udvikling, vedligeholdelse og drift af en hjemmeside.

Referencen skal vedrøre et multisite med over 1.000 sider, som både er tilgængelig til mobil, desktop og tablet.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/02/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Det bemærkes, at ansøger skal anvende VisitDenmarks ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3).

ESPD'et findes på http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/udbud.

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD kaldet »espd-request« på følgende måde:

• Højreklik på ESPD-filen.

• Gem filen på din computer, eksempelvis på et lokalt drev eller på skrivebordet.

• Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/.

• Vælg "dansk" som sprog.

• Marker "Jeg er en økonomisk aktør".

• Marker "Importere ESPD".

• Upload ESPD-filen, som du har gemt på din computer.

• Vælg Danmark som land (hvis du er en dansk ansøger).

• Udfyld ESPD’et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.B, III.C, IV.B, IV.C, V og VI.

• Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet.

• Når ESPD’et er udfyldt, kan det 1) udskrives som PDF samt 2) eksporteres og gemmes. ESPD’et skal afleveres fysisk samt elektronisk på en USB i pdf og xml. Bemærk at flere af tekstboksene kan udvides efter der er trykket udskriv.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre som et konsortium eller lignende (ESPD del II.A).

Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet for at udvælge kravene til økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen (ESPD del II.C).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5 (ESPD del III, afsnit C).

Ansøger kan i del V oplyse, hvorfor de i del IV.C anses for at være særligt relevante for den udbudte opgave.

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/01/2018