Services - 9377-2018

10/01/2018    S6

Danmark-København: Internetudviklingstjenester

2018/S 006-009377

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: VisitDenmark
CVR-nummer: 33055331
Postadresse: Islands Brygge 43, 3.
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Haugaard
E-mail: maria.haugaard@twobirds.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.visitdenmark.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/udbud
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bird & Bird Advokatpartnerselskab
CVR-nummer: 35144501
Postadresse: København Ø
By: Sundkrogsgade 21, 1.
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Haugaard
E-mail: maria.haugaard@twobirds.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.twobirds.com/da
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på nationalt plan eller forbundplan
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om udvikling, vedligeholdelse og drift af hjemmeside til VisitDenmark

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72420000 Internetudviklingstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

VisitDenmark vil med udbuddet anskaffe udvikling, drift og vedligeholdelse og eventuel videreudvikling af en hjemmeside. Nærmere bestemt ønsker VisitDenmark nyudvikling af hjemmesider, som VisitDenmark stiller til rådighed i Danmark og andre lande. Foruden udvikling skal Leverandøren desuden forestå drift, vedligeholdelse og support af løsningen. Anskaffelsen er beskrevet nærmere i Kontrakten, bilag og underbilag.

Kontrakten etableres for at imødekomme VisitDenmarks ønske om at stille en dynamisk, hurtig, tidssvarende og moderne hjemmeside til rådighed for dens brugere, der understøtter tilgang ved brug af forskellige moderne kanaler. Løsningen skal kunne opfylde brugernes behov for let at få tilgang til information fra VisitDenmark. Endvidere etableres Kontrakten for at opfylde VisitDenmarks behov for selv at kunne tilgængeliggøre indhold.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212220 Udvikling af programmel til internet og intranet
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72400000 Internettjenester
72420000 Internetudviklingstjenester
72421000 Udvikling af internet- eller intranetklientapplikationer
72422000 Udvikling af internet- eller intranetserverapplikationer
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72261000 Programmelsupport
72262000 Programmeludvikling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hjemmesiden skal støtte op om VisitDenmarks strategi og målsætning om at tiltrække internationale turister til Danmark og skabe rejselyst hos dem. Det er derfor vigtigt, at der skabes et inspirerende univers, der hurtigt kan tilgås og inspirere på alle typer enheder – og som kan vække rejselysten til Danmark hos de besøgende.

VisitDenmarks eksisterende portal er lanceret i juni 2012, har 11 markedsversioner og havde i 2017 12,5 millioner sessioner.

Opdatering og vedligeholdelse af visitdenmark.com er i 2017 flyttet fra markedskontorerne til at ligge hos et centralt team af content managers i København for at sikre bedre synergier på tværs. Det er således en forventning til dette nye site, at indhold og sider let og simpelt kan oversættes fra et sprog til et andet uden tunge arbejdsgange. Det kinesiske site er dog ikke en del af den samlede Løsning og håndteres separat i Kina. Derfor er denne heller ikke omfattet af Løsningen. Markedsversioner, der initialt skal oprettes på denne løsning er: Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Storbritannien, Italien, Frankrig og International (engelsk .com).

Det skal dog altid være muligt at tilføje nye, da VisitDenmarks markedsprioritering kan ændre sig afhængig af konjunkturer.

VisitDenmark driver i tillæg til visitdenmark.com hjemmesider for en stor del af de danske turistbureauer, -destinationer og -regioner (fx visitaarhus.com og visitcopenhagen.com) som tilrettede kopier af visitdenmark.com – kaldet ASP-løsninger. Der er i alt 100 ASP-løsninger med et samlet antal sessioner på 27 millioner i 2017. Med besøgstallene for visitdenmark.com var der således et samlet antal på 33 millioner sessioner.

Hver ASP løsning kan have flere sprogversioner på forskellige domæner, hvilket gør, at der i dag findes ca. 400 hjemmesider. ASP-løsningerne skal fortsat videreføres i forbindelse med den nye løsning, så denne kan danne grundlag for de lokale turist websites. ASP-løsningerne varierer fra de helt små lokale sites til de store for København og Århus – alle ASP-løsningerne skal derfor have mulighed for at få den samme funktionalitet som visitdenmark.com. Det er kun VisitDenmarks web-ansvarlige, der kan administrere og tilgå alle ASP-løsningerne. De enkelte ASP-løsninger vil kun have tilgang til deres egen ASP-løsning.

Kontrakten opdeles ikke i flere delaftaler, jf. punkt II.1.6), da der er en nær sammenhæng mellem de udbudte ydelser, og da der forventes et tæt samarbejde mellem leverandør og ordregiver, hvor det findes mest hensigtsmæssigt, at den leverandør, som udvikler løsningen også forestår vedligeholdelse og drift heraf samt eventuel videreudvikling. Ligeledes kan der ikke meningsfuldt laves en opdeling af de enkelte opgaver, da det kræver kendskab til de udviklede hjemmesider og vedligeholdelse heraf. Desuden vil en opdeling medføre en risiko i forhold til ansvarsfordelingen mellem leverandørerne.

Endvidere taler økonomiske hensyn for en samlet kontrakt, da der forventes at være besparelser ved selve udbudsprocessen samt ved den efterfølgende kontraktstyring.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktperioden er 48 måneder fra Overtagelsesdagen for Leverancen.

VisitDenmark kan kræve kontraktperioden forlænget på uændrede vilkår med 2x12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4).

I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge størst vægt på bred erfaring med udvikling af lignende hjemmesider, hvor ansøger har stået for såvel design, udvikling, drift og vedligeholdelse ved ansøgers besvarelse i ESPD del IV.C samt evt. del V.

Der vil blive lagt vægt på hvor mange af de 5 referencer, som omfatter levering af multisites, ligesom der lægges vægt på størrelsen heraf.

Endvidere vil der blive lagt stor vægt på, at ansøger kan påvise erfaringer med levering af optimerede og hurtige load tider på alle enheder (Mobil, Tablet og Desktop).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder tre optioner på henholdsvis udvikling af integration til CrowdRiff, tilrådighedsstillelse af Google Analytics kompetencer samt på tilrådighedsstillelse af et segmenteringsmodul.

Ordregiver kan bestille videreudviklingsopgaver som selvstændige opgaver under Kontrakten. Disse selvstændige opgaver kan desuden betyde regulering af vedligeholdelsesvederlaget.

Der er mulighed for forlængelse af kontrakten, jf. punkt II.2.7.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

Ad pkt. II.2.6) Opgørelsen af kontraktens værdi udgør et skøn og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, hvor afsnit IV.B er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142:

— Samlet årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

— Resultat før skat i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Ansøger skal i ESPD'et afsnit IV.B desuden oplyse forsikret beløb i ansøgers gyldige erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at

— Ansøger har en samlet årsomsætning på mindst 10 mio. kr. i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

— Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

— Ansøger har et positivt resultat før skat i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

— Ansøger har en gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, hvor afsnit IV.C er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Ansøgers betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien.

Konkret efterspørges referencer, der påviser erfaring med både design, udvikling, drift og vedligeholdelse af hjemmesider/internetplatforme.

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør.

En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 5 referencer i alt. Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 første angivne referencer i anmodningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst en relevant reference indenfor de seneste tre år hvor der er leveret en samlet opgave med både design, udvikling, vedligeholdelse og drift af en hjemmeside.

Referencen skal vedrøre et multisite med over 1.000 sider, som både er tilgængelig til mobil, desktop og tablet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/02/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Det bemærkes, at ansøger skal anvende VisitDenmarks ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3).

ESPD'et findes på http://www.visitdenmark.dk/da/danmark/udbud.

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD kaldet »espd-request« på følgende måde:

• Højreklik på ESPD-filen.

• Gem filen på din computer, eksempelvis på et lokalt drev eller på skrivebordet.

• Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/.

• Vælg "dansk" som sprog.

• Marker "Jeg er en økonomisk aktør".

• Marker "Importere ESPD".

• Upload ESPD-filen, som du har gemt på din computer.

• Vælg Danmark som land (hvis du er en dansk ansøger).

• Udfyld ESPD’et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.B, III.C, IV.B, IV.C, V og VI.

• Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet.

• Når ESPD’et er udfyldt, kan det 1) udskrives som PDF samt 2) eksporteres og gemmes. ESPD’et skal afleveres fysisk samt elektronisk på en USB i pdf og xml. Bemærk at flere af tekstboksene kan udvides efter der er trykket udskriv.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre som et konsortium eller lignende (ESPD del II.A).

Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet for at udvælge kravene til økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen (ESPD del II.C).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5 (ESPD del III, afsnit C).

Ansøger kan i del V oplyse, hvorfor de i del IV.C anses for at være særligt relevante for den udbudte opgave.

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget hos Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2018