Services - 93980-2017

14/03/2017    S51    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Плевен: Строителни консултантски услуги

2017/S 051-093980

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Плевен
000413974
пл. „Възраждане“ № 2
Плевен
5800
България
Лице за контакт: инж. Валентин Георгиев-началник отдел СК; Силвия Арсова-Петкова — гл. експерт отдел ОПКП
Телефон: +359 64881259 / 64881349
Електронна поща: ir@pleven.bg
Факс: +359 64881296
код NUTS: BG314

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.pleven.bg

Адрес на профила на купувача: http://eservices.pleven.bg/procurements.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eservices.pleven.bg/procurement.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14&Guid=2c4f3f09-4f95-4e43-8a61-7946fbb3d8d6
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Община Плевен
000413974
Център за административно обслужване на граждани — пл. „Възраждане“ № 4
Плевен
5800
България
Лице за контакт: Людмила Иванова
Телефон: +359 64822414
Електронна поща: ir@pleven.bg
Факс: +359 64822414
код NUTS: BG314

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.pleven.bg

Адрес на профила на купувача: http://eservices.pleven.bg/procurements.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиц. проекти, в т.ч. и на съотв. им в част енерг. ефект., в изпълнение на „Нац. програма за енерг. ефект. на многофам. жилищни сгради.

Референтен номер: ОП-15
II.1.2)Основен CPV код
71530000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, в това число и на съответствието им в част енергийна ефективност, в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, на следните сгради, находящи се в гр. Плевен — бл. „Георги Кочев“, ул. Г. Кочев“ № 16; бл. Вихрен, ул. „К. Величков“ № 8; бл. 4, ул. „Шипка“ № 26; бул. „Хр. Ботев“ № 158; бл. № 42, ж.к. Сторгозия; бл. № 13 ж.к. Сторгозия и ШПК 3 ж.к. Сторгозия.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 124.10 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71530000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

Гр. Плевен.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, в това число и на съответствието им в част енергийна ефективност на следните сгради, находящи се в гр. Плевен:

1. бл. Георги Кочев, ул. „Г. Кочев“ № 16 — РЗП 7 545,64 м2;

2. бл. Вихрен, ул. „К. Величков“ № 8 — РЗП 8 682,50 м2;

3. бл. 4, ул. „Шипка“ № 26 — РЗП 6 369,10 м2;

4. бул. „Хр. Ботев“ № 158 — 6 214 м2;

5. бл. № 42, ж.к. Сторгозия — РЗП 6 061,40 м2;

6. бл. № 13 ж.к. Сторгозия — РЗП 6 487,30 м2;

7. ШПК 3 ж.к. Сторгозия — РЗП 5 844,87 м2.

В изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 124.10 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/10/2018
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът следва да е вписан в Регистъра на Агенцията за устойчиво развитие и да притежава валидно Удостоверение съгласно чл. 44, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 от ЗЕЕ. В случай, че участникът е чуждестранно лице трябва да докаже регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

2. Участникът следва да е вписан в Регистъра към Дирекцията за национален строителен контрол за упражняване на строителен надзор и да притежават валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл. 167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ. В случай, че участникът е чуждестранно лице трябва да докаже регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

Забележка: За доказване съответствието си с поставените критерии за подбор по т. 1 и т. 2, участникът декларира в ЕЕДОП в раздел А „Годност“ от Част IV: Критерии за подбор — информация за обстоятелството.

Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изискани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителя не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.

Забележка: За доказване съответствието си с поставения критерий за подбор, участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелството — в раздел В „Технически и професионални способности“ т. 1б) от Част IV: Критерии за подбор.

Документът, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП — Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с доказателство за извършената услуга, може да бъде изискан допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, услуги, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка.

Под услуги „идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка“ следва да се разбира: консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, изразяващи се в оценяване на съответствието на инвестиционните проекти на сгради III категория с обща РЗП не по-малка от 5 000 кв. м.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Към момента на обявяване на настоящата процедура, не е осигурено финансиране за изпълнение на обектите, предмет на обществената поръчка. Договорът по настоящата поръчка ще се финансира от „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, след подписване на тристранен Анекс за съответната фаза, представляващ неразделна част от Договора за целево финансиране. Възложителят предвижда в проекта на договор клауза за отложено изпълнение, съгласно чл. 114 от ЗОП. Плащането по договора ще се извършва в 30-дневен срок след окончателното приемане на работата от възложителя с подписване на Приемо-предавателен протокол и представена оригинална фактура.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/04/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/04/2017
Местно време: 14:00
Място:

Сградата на Община Плевен- гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 2, Актова зала на първия етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

I. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и: 1. Участници, които са свързани лица в настоящата обществена поръчка; 2. Участник, който няма право да участва в общ. поръчки на осн. чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.; 3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.; 4. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП. 5. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 — 5 от ЗОП.; 6. Участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.; 7. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от възложителя в настоящата документация за участие прогнозна стойност на поръчката.; 8. Участник, който е представил в офертата си прозрачен плик „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовото предложение, във връзка с чл. 47, ал. 3 и чл. 54, ал. 3 от ППЗОП.

II. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: www.nap.bg http://www3.moew.government.bg/ и http://www.mlsp.government.bg

Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка. Съдържанието на опаковката се подава на български език, на хартиен носител. В нея участниците трябва да представят, посочените в раздел IV т. 2 от документацията за обществена поръчка документи. Съгл. чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди подписване на договора, участникът избран за изпълнител, предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване, както и съответствие с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива. Изпълнителят представя Гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора в BGN без ДДС, под 1 от следните форми: 1. парична сума-внася се по: Банка: „Българо-американска кредитна банка“ АД–офис Плевен IBAN: BG45 BGUS 91603304113901, BIC: BGUSBGSF. 2. банкова гаранция — издадена в полза на възложителя следва да е безусловна, неотменима и със срок на валидност по- дълъг с 30 дни от срока за изпълнение на договора. 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя от застрахователя.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/03/2017