There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 94012-2022

21/02/2022    S36

Romania-București: Fuels

2022/S 036-094012

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
National registration number: 10874881
Postal address: Strada: Polonă, nr. 65
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010494
Country: Romania
Contact person: Departament Achizitii Maria STEFAN – maría.stefan@nuclearelectrica.ro
E-mail: seapSNN@nuclearelectrica.ro
Telephone: +40 212031307
Fax: +40 212031315
Internet address(es):
Main address: http://www.nuclearelectrica.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100137203
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Combustibil utilizat in procesele tehnologice - Combustibil Lichid Usor (CLU) tip III

Reference number: 10874881/2022/003.02
II.1.2)Main CPV code
09100000 Fuels
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizarea de combustibil lichid usor (CLU) tip III, cu continut redus de Sulf, utilizat pentru functionarea cazanelor tip CR#30 din cadrul Centralei Termice de Pornire (CTP) in timpul efectuarii testelor obligatorii sau la pierderea totala a sursei de abur auxiliar, precum si la asigurarea rezervei minime necesare in caz de urgenta, prevazuta in documentele centralei.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 822 400.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

CNE Cernavoda

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizarea de combustibil lichid usor (CLU) tip III, cu continut redus de Sulf, utilizat pentru functionarea cazanelor tip CR#30 din cadrul Centralei Termice de Pornire (CTP) in timpul efectuarii testelor obligatorii sau la pierderea totala a sursei de abur auxiliar, precum si la asigurarea rezervei minime necesare in caz de urgenta, prevazuta in documentele centralei.

Caracteristicile tehnice si cantitatile estimate sunt prezentate in Caietul de sarcini si anexele acestuia.

Frecvenţa de atribuire a contractelor subsecvente: se estimeaza atribuirea a 4 contracte subsecvente pe perioada acordului-cadru (cate un contract subsecvent la fiecare 12 luni).

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: min. 350 t (350.000 kg), max. 700 t (700.000 kg).

Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: min. 27 t (27.000 kg), max. 350 t (350.000 kg).

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru: 1.411.200,00 Lei, fara TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1

Operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art 72 si 73 din Legea nr. 99/2016;

Modalitatea de indeplinire:

Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa si depune odata cu Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art 72 si 73 din Legea 99/2016 (Formularul III.1.1.a).

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt urmatoarele:

Cosmin GHITA - Director General

Laura CONSTANTIN - Director General Adjunct Servicii Corporative

Romeo URJAN - Director General Adjunct Operaţiuni

Adrian JELEV - Inlocuitor de drept Director General Adjunct Operaţiuni

Emil MACOVEI - Inlocuitor subsidiar Director General Adjunct Operaţiuni

Paul ICHIM - Director Financiar

Gabriela Catalina TOMA - Inlocuitor de drept Director Financiar

George Codrut TUDOR - Director Direcţia Juridică

Vlad CHIRIPUS - Sef Departament Avizare Legalitate Documente

Cristina BACAINTAN - Inlocuitor de drept Sef Departament Avizare Legalitate Documente

Razvan Dumitru SANDU - Director Direcţia Procurare

Cristina NAZAREVSCKY - Sef Departament Achizitii

Stella CIULCOV - Sef Serviciu Achizitii

Eugen Adrian CRETU - Inginer Specialist Serviciul Achizitii

Valentin Ovidiu NAE - Director Sucursala CNE Cernavoda

Adrian MIHAI - Director Productie, inlocuitor Director CNE

Dan TIMOFTEI - Director Operare – CNE Cernavoda

Laurentiu COCA - Director Directia de Productie – CNE Cernavoda

Daniel PETRE - Sef Sectie Exploatare si Intretinere Auxiliare – CNE Cernavoda

Ionut GOJGAR - Sef Birou Tehnic Exploatare si Intretinere Auxiliare, inlocuitor Sef SEIA – CNE Cernavoda

Alexandru Remy THIERY - Inginer Operare – CNE Cernavoda

Cerinta nr. 2

Operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art 177, 178 si 180 din Legea 99/2016

Modalitatea de indeplinire:

- Toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati,, terti, sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) - Partea III: Motive de excludere cu informatiile aferente situatiei lor

- La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantii clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, vor prezenta documente justificative actualizate prin care sa probeze cele asumate prin completarea DUAE, astfel:

- Pentru persoane juridice / fizice romane:

2.a Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării. Operatorii economici vor prezenta aceste documente pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

2.b Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

2.c Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

2.d Alte documente edificatoare dupa caz;

- Pentru persoane juridice / fizice straine:

Orice documente considerate edificatoare, in tara de origine sau in tara in care acestia sunt stabiliti, respectiv certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in limba romana.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest, insotita de traducere autorizata in limba romana.

Nota: Documentele justificative depuse de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, trebuie să fie valabile la data prezentarii acestora.

Cerinta nr. 1

Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal constituiti si înregistrati, în conformitate cu prevederile legale din tara de rezidenta, nu trebuie sa se afle în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru.

Modalitatea de îndeplinire:

- Toti operatorii economici participanti la procedură (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator dupa caz, daca exista) vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) - Sectiunea „Criterii de selectie”, cap. A, cu informatiile aferente situatiei lor;

- La solicitarea Entității contractante, pentru confirmarea cerinței, ofertantii clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, vor prezenta documentele prin care sa probeze cele asumate prin completarea DUAE, astfel:

I.1.1) Pentru persoane juridice / fizice romane:

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din Bucuresti sau al judetului unde ofertantul are sediul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, privind datele de identificare ale societatii, administratori, actionari, reprezentanti imputerniciti, obiect de activitate (cod CAEN), etc;

sau

I.1.2) Pentru persoane juridice / fizice straine:

Document care dovedeste o forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care ofertantul este rezident.

Informațiile cuprinse in cadrul Certificatului constatator/documentului similar trebuie sa fie reale/ actuale la data prezentarii documentelor

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCerinta 1. Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertanții vor demonstra ca au implementat un sistem de management al calității conform standardului SR EN ISO 9001 ediţia în vigoare sau echivalent, în domeniul achiziţiei, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate, naționale sau internaționale, sau alte probe/dovezi/documente echivalente care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea de îndeplinire:- Toţi operatorii economici participanţi la procedură vor completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) - Secțiunea Criterii de selecţie, Cap. D cu informaţiile aferente situaţiei lor.- La solicitarea Entităţii contractante, pentru confirmarea cerinţei, ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, vor prezenta documentele justificative care probează cele asumate in DUAE, respectiv certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității, valabile la data prezentării

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Garantia de participare este de 14.000 Lei si va avea o valabilitate de 4 luni de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda, la cursul de schimb comunicat de BNR pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei publicarii in SEAP a anuntului de participare. Conform art. 42 din HG 394/2016 garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: virament bancar in contul entitatii contractante (LEI: RO94RNCB0072049718520001, deschis la BCR, Sector 1, Bucuresti) sau printr-un instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. (Pentru scrisoare de garantie bancara se va completa Formularul III.1.6.a).

Dovada constituirii garantiei de participare se transmite in SEAP, ca document scanat, semnat cu semnatura electronica impreuna cu oferta si celelalte documente ale acesteia, cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

NOTA: Emitentii instrumentelor de garantare vor indeplini aceleasi cerinte de eligibilitate asa cum sunt ele definite la art. 14.2 (2) si 14.3 din Sectiunea IV - Proiect de Acord cadru. La data prezentei, emitentii de instrumente de garantare romani acceptati se regasesc la adresa https://www.nuclearelectrica.ro/despre-noi/informatii-de-interes-public/achizitii-publice/ - Emitenti eligibili de instrumente de garantare

Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conformitate cu prevederile art. 43 din HG 394/2016.

Garantia de buna executie este de 10% din valoarea fiecarui contract subsecvent (fara TVA) si se ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/03/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/03/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

(1) Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, odata cu inscrierea ca ofertant in procedura pe platforma SEAP.

Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dupa autentificare, de catre fiecare participant.

Pentru cazurile in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile in care ofertantul are subcontractanti sau terti sustinatori, fiecare operator economic se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire in vederea completarii DUAE in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura (asociat, subcontractant, tert sustinator).

Este necesar ca toti cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori ai SEAP.

La procedura de atribuire se inscrie si depune oferta unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participa cu oferta individuala iar ceilalti participanti completeaza direct in sistem doar DUAE si nu pot modifica oferta

Detalii cu privire la intocmirea DUAE veti regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid utilizare DUAE.

(2a) Eventualele solicitari de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor transmite in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari” din cadrul anuntului de participare. Prin urmare, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari in legatura cu Documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SEAP (https://www.e-licitatie.ro/pub) si sa se inscrie ca participanti la procedura de atribuire.

(2b) Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu sa fie avute in vedere la elaborarea ofertei.

(3) In cazul in care se constata ca exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc (cu preturi egale), entitatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza, in vederea departajarii ofertelor, clarificari prin intermediul SEAP, iar acestia vor incarca electronic documentele aferente unor noi propuneri financiare (cu preturi totale mai mici sau egale fata de cele incarcate initial in SEAP).

(4) In conformitate cu prevederile OUG nr. 25/31 martie 2021 privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul achizitiilor publice, care modifica si prevederile Legii nr. 99/2016, au dreptul de a participa la procedurile de atribuire, in oricare dintre calitatile de ofertant/candidat/tert sustinator/subcontractant, numai persoanele fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, si care este/sunt stabilita/stabilite in:

(i) un stat membru al Uniunii Europene;

(ii) un stat membru al Spatiului Economic European (SEE);

(iii) tari terte care au ratificat Acordul privind Achizitiile Publice al Organizatiei Mondiale a Comertului (AAP), in masura in care contractul sectorial atribuit intra sub incidenta anexelor 3, 4 şi 5, 6 si 7 la Apendicele I al Uniunii Europene la acordul respectiv;

(iv) tari terte care se afla in proces de aderare la Uniunea Europeana;

(v) tari terte care nu intra sub incidenta pct. (iii), dar care sunt semnatare ale altor acorduri internationale prin care Uniunea Europeana este obligata sa acorde accesul liber la piata in domeniul achizitiilor publice.

Lista tarilor din care operatorii economici rezidenti pot participa la procedurile de achizitii, aprobata prin Ordinul ANAP nr. 549 din 22 aprilie 2021 se regaseste la adresa: http://anap.gov.ro/web/ordinul-549-2021-300-549-pentru-aprobarea-listei-tarilor-care-se-incadreaza-in-categoriile-prevazute-la-art-3-alin-1-lit-jj-... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul entitatii contractante considerat nelegal, conform prevederilor art. 8 alin (1) lit a) din Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac, cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Denumire oficiala: S.N. Nuclearelectrica SA - Departament Achizitii
Postal address: Strada Polona nr. 65, sector 1
Town: Bucuresti
Postal code: 010494
Country: Romania
E-mail: office@nuclearelectrica.ro
Telephone: +40 212031304
Fax: +40 212031304
Internet address: www.nuclearelectrica.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/02/2022