Usluge - 94051-2019

27/02/2019    S41

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje

2019/S 041-094051

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr
Telefon: +385 14534258
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzinfra.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0006689
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Željezničke usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada studijske dokumentacije za projekt „Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica“

Referentni broj: 32-EU/19-DS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71322000 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je usluga izrade studijske i tehničke dokumentacije za modernizaciju postojeće pruge i gradnju nove na relaciji Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Zabok.

Potrebno je izraditi sljedeću studijsku dokumentaciju:

1) Studiju povezivanja “Lepoglavskom spojnicom” unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske s idejnim rješenjima;

2) Studiju izvodljivosti;

3) Analizu troškova i koristi za odabrano idejno rješenje.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 10 500 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71322000 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
71241000 Studija izvodljivosti, savjetodavna usluga, analiza
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Zagreb, Varaždinska županija, Međimurska županija, Krapinsko-zagorska županija. Isporuka izrađene dokumentacije moguća je isključivo u Zagrebu gdje će se održavati i svi sastanci tijekom provedb

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je usluga izrade studijske i tehničke dokumentacije za modernizaciju postojeće pruge i gradnju nove na relaciji Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Zabok. Potrebno je izraditi sljedeću studijsku dokumentaciju:

1) Studiju povezivanja “Lepoglavskom spojnicom” unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske s idejnim rješenjima;

2) Studiju izvodljivosti;

3) Analizu troškova i koristi za odabrano idejno rješenje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 70 bodova (70 %)
Cijena - Ponder: 30 bodova (30 %)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 10 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 13
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj predmet nabave sufinancira se sredstvima iz fondova EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar koji se vodi u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 11/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/02/2019